Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

podnosi sljedeće amandmane na razmatranje i utvrđivanje:

Naslov zakona mijenja se i glasi:
Amandmana 1

ZAKONA
O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA
U UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

Član 36 mijenja se i glasi:
Amandmana 2

Odgovorni planer i planer

Član 1

Odgovorni planer može biti fizičko lice koja ima pravo upotrebe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt , (petogodišnji studijski program) saglasno ovom Zakonu, sa najmanje pet godina radnog iskustva na pripremi, izradi ilisprovođenju najmanje četiri planska dokumenta, položenim stručnim ispitom i koje je član Komore.

Odgovorni planer rukovodi izradom planskog dokumenta i odgovoran je za usaglašenost djelova, odnosno faza planskog dokumenta definisanih programskim zadatkom.

Planer može biti fizičko lice sa visokom stručnom spremom tehničke (arhitektura, saobraćaj, građevinarstvo, elektrotehnika, mašinstvo, geodezija i dr.), biotehničke (pejzažni arhitekt), prirodne (geografija, biologija, ekologija, šumarstvo, agronomija i dr.) i društvene (pravo, ekonomija, sociologija, demografija i dr.) struke koja ima akademski naziv magistar, stručni naziv stručni specijalist, odnosno stručni specijalist inženjer, stručni naziv (baccalaureus), odnosno fizička osoba navedene struke koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stepen obrazovanja, sa tri godine radnog iskustva na pripremi, izradi ili sprovođenju najmanje dva planska dokumenta, položenim stručnim ispitom i da je član Komore.
Planer je saradnik na izradi planskog dokimenta kopji je odgovoran je za svoj rad saglasno zakonu i Odgovornom planeru.

Dodaje se novi podnaslov koji glasi:
Amandmana 3

Stručna ocjena planskog dokumenta

 

Dodaje se novi član 38a koji glasi:
Amandmana 4

Član 2

Planski dokument podliježe stručnoj ocjeni
Nosilac pripremnih poslova nacrt planskog dokumenta dostavlja na stručnu ocjenu.
Stručnom ocjenom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se provjera usklađenosti nacrta planskog dokumenta sa odlukom o njegovoj izradi, provjera o usaglašenosti sa planom višeg reda, provjera opravdanosti planskog rješenja sa pravilima struke i provjera usklađenosti sa propisanim standardima i normativima.
Dodaje se novi podnaslov koji glasi:
Amandmana 5

Ovlašćenje za vršenje Stručna ocjena planskog dokumenta
Revizije

Dodaje se novi član 38b koji glasi:
Amandmana 6

Član 3

Stručnu ocjenu nacrta i predloga u postupku donošenja planskog dokumenta daje Komora arhitekata i inženjera u uređenju prostora i izgradnji objekata Crne Gore.
Komora sa spiska licenciranih privrednih društava članova Komore arhitekata , vodi poslove ugovaranja sa investitorom i revidentom planskog dokumenta.
Stručnu ocjenu nacrta i predloga planskog dokumenta, može da vrši, privredno društvo koje imenuje po ponudi naručioca plana Komora, (u daljem tekstu: revident), koje ispunjava uslove iz čl. 35, 36 ovog zakona .
Lica koja su učestvovala u pripremnim poslovima na izradi i donošenju nacrta planskog dokumenta, privredno društvo koje je izradilo planski dokument, lica zaposlena kod privrednog društva koje je izradilo planski dokument, kao ni supružnik, djeca, roditelji, braća i sestre tih lica ne mogu vršiti stručnu ocjenu nacrta planskog dokumenta.

Član 84 mijenja se i glasi:
Amandmana 7

Član 4

Izradom tehničke dokumentacije rukovode vodeći projektant i odgovorni projektant.
Vodeći projektant je fizičko lice koje rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini koja ima pravo upotrebe stručnog naziva ovlašćeni arhitekta ili ovlašćeni inžinjer saglasno ovom Zakonu i odgovoran je za usaglašenost svih faza projekta.
Odgovorni projektant je fizičko lice koje rukovodi izradom pojedinih djelova tehničke dokumentacije u okviru svoje struke, isti je projektant saradnik na izradi tehnicke dokumentacije kao cjeline .
Odgovorni projektanta je za svoj rad odgovoran Vodećem projektantu.
Vodeći projektant ujedno može biti i odgovorni projektant.
Tehničku dokumentaciju, kao i njene sastavne djelove, odnosno projekte potpisuju lica iz stava 1 i 2 ovog člana.
Vodeći projektant i odgovorni projektant može biti samo diplomirani inženjer ili specijalista odgovarajuće tehničke struke za izradu pojedinih djelova tehničke dokumentacije, arhitektonske, građevinske, mašinske, odnosno elektrotehničke struke , sa tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehničke dokumentacije, položenim stručnim ispitom i da je član Komore.
Vodeći projektant i odgovorni projektant za porodične stambene zgrade može biti lice sa visokom školskom spremom (Bachelor) odgovarajuće tehničke struke, sa tri godine radnog iskustva na poslovima izrade tehničke dokumentacije, položenim stručnim ispitom i da je član Komore.

Član 86 mijenja se i glasi:
Amandmana 7

Član 5

Idejni projekat i glavni projekat podliježu reviziji.
Revizija iz stava 1 ovog člana obuhvata: provjeru usklađenosti projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima uz odtupanje index- a izgrađenosti BRP od max. + 5 %, uz uslov da su ispoštovani ostali parametari urbanističke regulacije; ocjenu namjenskih podloga za temeljenje objekta; provjeru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rješenja objekta; arhitektonska rješenja izgradnje objekta; provjeru stabilnosti i bezbjednosti; racionalnost projektovanih materijala; usklađenost sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta; međusobnu usklađenost svih djelova tehničke dokumentacije, kao i provjeru predmjera i predračuna svih radova na izgradnji objekta.
Vršioca revizije imenuje investitor.
Troškove revizije idejnog projekta i glavnog projekta snosi investitor.
Način vršenja revizije idejnog projekta i glavnog projekta propisuje Ministarstvo.
Odredbe st. 1, 2, 3, 4 i 5 ovog člana ne odnose se na porodične stambene zgrade.

Poglavlje V zakona mijenja se i glasi:
Amandmana 8

V. KOMORA ARHITEKATA I INŽENJERA
U UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA
CRNE GORE
Osnivanje

Član 139 mijenja se i glasi:
Amandmana 9

Član 6

U cilju obezbjeđivanja stručnosti i zaštite javnog interesa, lica koja rade na poslovima uređenja prostora i izgradnje objekata, propisanim ovim zakonom, učlanjuju se u Komoru arhitekata i inženjera u uređenju prostora i izgradnji objekata Crne Gore,(u daljem tekstu Komora).

Komoru sačinjavaju:
Komora arhitekata Crne Gore,
Komora inženjera građevinarstva Crne Gore
Komora inženjera elektrotehnike Crne Gore
Komora inženjera mašinstva Crne Gore

Komora ima svojstvo pravnog lica sa pravima i odgovornostima utvrđenim zakonom i statutom Komore.
Statutom Komore se uređuje organizacija Komore, rad i funkcionisanje organa Komore, način izbora i ovlašćenja organa, način odlučivanja i sprovođenja odluka, nadležnosti i djelokrug rada komora, javna ovlašćenja i druga pitanja od značaja za rad Komore.
Na opšte akte Komore koji se odnose na javna ovlašćenja saglasnost daje Ministarstvo.

Obavljanje stručnih poslova geodetske struke u vezi s uređenjem prostora i izgradnjom objekata uređuje se posebnim zakonom.

 

Član 140 mijenja se i glasi:
Amandmana 10

Nadležnost Komore

Član 7

Komora obavlja sljedeće poslove:
1) vodi registar članova Komore;
2) stara se o unaprjeđivanju i obezbjeđivanju stručnosti članova Komore;
3) donosi etički kodeks i stara se o njegovom sprovođenju;
4) vodi disciplinske postupke protiv svojih članova i izriče mjere;
5) utvrđuje minimalne cijene za izradu tehničke dokumentacije, reviziju, tehničke preglede i nadzor za stambene i stambeno-poslovne objekte;
6) vrši kontolu primjene cijena iz tačke 5 ovog člana;
7) organizuje i sprovodi polaganje stručnog ispita po ovom zakonu;
8) određuje visinu članarine i upisnine svojih članova;
9) štiti i zastupa interese članova;
10) obavlja druge poslove na osnovu zakona i statuta Komore.
11) Posreduje u vršenju revizije idejnih i glavnih projekata sa spiska licenciranih privrednih društava
članova Komore
12) Posreduje u vršenju revizije planskih dokumenata sa spiska licenciranih privrednih društava
članova Komore

Poslove iz stava 1 tač. 5, 6, 7, 11 i 12 ovog člana Komora vrši kao javno ovlašćenje.
Način vršenja kontrole iz stava 1 tačka 6 ovog člana propisuje Komora, uz saglasnost Ministarstva.
Nadzor nad obavljanjem poslova iz stava 1 tač. . 5, 6, 7, 11 i 12 ovog člana vrši Ministarstvo.

Mijenja se podnaslov Tehnički pregled i glasi :
Amandmana 11

Podobnost za Upotrebu

Član 140 mijenja se i glasi:
Amandmana 12

Član 8

Podobnost za upotrebu objekta utvrđuje glavni nadzorni inženjer izjavom da je objekat podoban za upotrebu .
Podobnost za upotrebu obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa revidovanim glavnim projektom, kao i sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koje važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.
Podobnost za upotrebu objekta ili dijela objekta može se vršiti, odnosno odobriti upotreba samo ako je objekat, odnosno dio objekta izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom.

Ukida se Član 123

Ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda

Član 9

Tehnički pregled može da vrši privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispunjava uslove iz čl. 83, 84, 106 i 107 ovog zakona, odnosno komisija čiji članovi ispunjavaju uslove iz člana 84 st. 6 i 7 i člana 107 st. 6 i 7 ovog zakona (u daljem tekstu: vršilac tehničkog pregleda).
Vršioca tehničkog pregleda, na predlog investitora, imenuje organ nadležan za izdavanje upotrebne dozvole, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole.
U vršenju tehničkog pregleda ne smiju da učestvuju lica koja su zaposlena u privrednom društvu, pravnom licu ili kod preduzetnika koji je bio izvođač radova, lica koja su vršila stručni nadzor, kao i lica koja vrše poslove inspekcijskog nadzora.
Vršilac tehničkog pregleda dužan je da, u roku od sedam dana po završetku tehničkog pregleda, dostavi izvještaj o tehničkom pregledu organu nadležnom za izdavanje upotrebne dozvole i investitoru.
Način vršenja tehničkog pregleda propisuje Ministarstvo.

Izjava o podobnosti za upotrebu

Član 124 mijenja se i glasi:
Amandmana 13

Član 10

Glavni nadzorni inženjer obavezan je da u Izjavi o podobnosti objekta za upotrebu predloži: upotrebu objekta, otklanjanje utvrđenih nedostataka ili zabranu upotrebe objekta.

Postupanje po Izjavi

Član 124 mijenja se i glasi:
Amandmana 14

Član 11

Organ nadležan za izdavanje upotrebne dozvole, po prijemu Izjave o o podobnosti za upotrebu objekta:
1) izdaje upotrebnu dozvolu;
2) nalaže investitoru otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku;
3) zabranjuje upotrebu objekta.

Otklanjane utvrđenih nedostataka

Član 124 mijenja se i glasi:
Amandmana 15

Član 126

Ako organ nadležan za izdavanje upotrebne dozvole naredi investitoru otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku, investitor je dužan, poslije njihovog otklanjanja, da zahtijeva od Glavnog nadzornog inženjera pregled o utvrđenim nedostatacima i dostavljanje dopunske Izjave o utvrđenim nedostatacima.
Glavni nadzorni inženjer kontrolišu samo one radove za koje je trebalo otkloniti utvrđene nedostatke ili naknadno uraditi dodatne radove.
Na osnovu Izjave o otklanjanju utvrđenih nedostatataka organ nadležan za izdavanje upotrebne dozvole donosi odgovarajuće rješenje.

 

Uporedni tehnički pregled

Ukida se Član 127

Član 127

Za objekte iz člana 91 st. 1 i 4 ovog zakona tehnički pregled može se vršiti i uporedo sa građenjem objekta.
U slučaju iz stava 1 ovog člana vršilac tehničkog pregleda određuje se građevinskom dozvolom.
Na tehnički pregled koji se vrši uporedo sa građenjem objekta shodno se primjenjuju odredbe čl. 122 do 126 ovog zakona.

Dokument možete preuzeti ovde: AMANDMANI 2014 god

 

Amandmani na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Leave a Reply