superprostor.com

Arhitektura može učiniti više, nego samo isticati svoju autonomiju.
Ben van Berkel, UN Studio, Amsterdam, 2014.

Arhitektonska politika treba da predstavlja deo državne politike usmerene opštim interesima graditeljstva, prostornog planiranja, kulture i obrazovanja. U cilju stvaranja uslova za kvalitet građene sredine, očuvanja i zaštite životnog okruženja, podsticanja održivog razvoja, te podizanja društvene svesti, mnoge zemlje su formirale smernice kako bi se definisali ciljevi i uspostavili kriterijumi za sistemsko određenje arhitektonske struke. Referentni dokument doneo je Evropski forum za arhitektonsku politiku (EFAP) 2012. godine u formi pregleda smernica i nacionalnih ciljeva zemalja Članica (Survey), kao primer evropskih inicijativâ, aktivnosti i strategijâ koje definišu značaj i ulogu arhitektonske politike.

Pojedine države su paralelno i pre donošenja dokumenata na Evropskom nivou uredile ovu oblast kroz svoje zakone ili regulative. Arhitektura je prvi put u Evropi zakonski definisana 1977. godine u Francuskoj, kada je usvojen dokument o arhitekturi u formi zakona, kojim se arhitektura predstavlja kaoizraz kulture i stvar od javnog interesa. Tokom devedesetih godina prošlog veka i druge evropske zemlje, prvenstveno Holandija i zemlje Skandinavije, usvajaju zvanična dokumenta sektorske ili sveobuhvatne arhitektonske politike.

Danas većina zemalja Evropske unije ima usvojen neki vid dokumenta o arhitektonskoj politici, dok je u pojedinim zemljama ovaj oblik regulative od nacionalnog značaja. Tako, primerice, Kraljevina Holandija svoju arhitektonsku politiku (1991) revidira na svakih pet godina, finska arhitektonska politika (1998) ističe važnost obrazovanja u stvaranju kulturnih vrednosti finskog društva, a arhitektonska politika Škotske (2001) utvrđuje četrdeset vladinih obaveza u cilju da se podigne svest o vrednostima dobrog arhitektonskog dizajna.

Nadležnosti donošenja i sprovođenja smernicâ arhitektonske politike i domeni njene društvene uloge su različiti u mnogim zemljama. Uglavnom su za to nadležna ministarstva za građevinarstvo, stanovanje, prostorno planiranje, kulturu i sl., dok su za primenu politike često zadužene razne strukovne institucije i udruženja (recimo, u Norveškoj je 2009. pri kreiranju AP učestvovalo 13 od 18 državnih Ministarstava). U Srbiji, ova tema se vrlo stidljivo aktuelizuje, pre svega iz razloga slabe informisanosti predstavnika arhitektonske struke i njene nekoherentnosti.

Razumevanje da je arhitektura stvar od javnog interesa, te da profesija arhitekte povlači za sobom javnu, odnosno društvenu odgovornost, u potonjim tranzicionim vremenima u Srbiji nije bilo sasvim blisko, kako organima uprave, tako ni pojedinim predstavnicima struke.

Da li je i u kojim aspektima arhitektonska politika u Srbiji potrebna i moguća?

Odgovor je svakako potvrdan i to u aspektima oko kojih struka i država treba da nađu zajednički cilj. Čak iako bi se u najskorije vreme domaće zakonodavstvo harmonizovalo sa zakonodavstvom EU, recimo Direktivom EU (36/2005), prema kojoj je arhitektonska profesija definisana kao regulisana profesija, ostao bi zadatak prethodnog mobilisanja aktera struke, koji bi trebalo da pokrenu proces uređivanja ove oblasti. To bi za početak značilo ustanovljenje platforme oko koje bi se okupili reprezentativna strukovna udruženja, odnosno arhitekti ujedinjeni oko komore, koja bi u pravom smislu reči bila garant održavanja kvaliteta arhitektonskog projektovanja i efikasnosti struke, te nadležne državne i akademske institucije (ministarstva, fakulteti, instituti i zavodi), što bi rezultiralo daljom izradom dokumenta arhitektonske politike.

Hrvatska je, primera radi, svoje smernice za izradu AP formirala na osnovu predloga strukovnog udruženja, te se tako u cilju očuvanja i unapređenja prostornog i kulturnog identiteta opredelila za deset aspekata koje treba sistemski razvijati. Neki od njih su društvena svest, javni zahvati u prostoru, graditeljska baština, stanovanje, arhitektonsko-urbanistički konkursi, obrazovanje i dr. Ovde prepoznajemo instrument konkursa, kao važan aspekt za postizanje visokog kvaliteta izgrađenog prostora, za koji smatramo da bi ga u Srbiji pre svega trebalo preispitati i unaprediti, budući da arhitektonska struka u ovom delu ispoljava najveću autonomnost, pa samim tim i odgovornost za intervencije u prostoru.

Arhitektura bi stoga trebalo da bude autonomna u delu u kojem joj je neophodno da ustanovi sopstveni kvalitet, sistem vrednosti – odnosno identitet, da bi potom mogla da postigne adekvatan učinak na aspekte koji utiču na kvalitet životnog okruženja. Usled odsustva dijaloga između arhitekata, arhitektonske struke i institucija, pravnih neregulisanosti i odsustva integralnog pristupa upravljanja prostorom, kao i jasnih kriterijuma u okviru tih procesa (od programskih do projektnih), izrada arhitektonske politike kao sveobuhvatnog dokumenta jeste neophodnost.

Nebojša Antešević i Božana Lukić

Arhitektura i njen značaj u Evropskom zakonodavstvu definisani su kroz niz dokumenata, kao što su: Rezolucija o kvalitetu arhitekture u urbanim i ruralnim okruženjima - Council Resolution on Architectural Quality in the Urban and Rural Environments (2001/C 73/04), koja predstavlja prvi sveobuhvatni dokument politike o arhitekturi, odnosno prvo političko prepoznavanje važnosti arhitekture za kvalitet života građana Evrope; Rezolucija Evropskog parlamenta iz 2008. godine - European Parliament Resolution on the follow-up of the Territorial Agenda and the Leipzig Charter, koja je proistekla iz Teritorijalne agende i Lajpciške povelje održivog razvoja Evropskih gradova i koja poziva države članice da obrate posebnu pažnju na stvaranje visoko kvalitetnog građenog prostora sa akcentom na javnim prostorima, pre svega kroz kvalitetno arhitektonsko projektovanje; Zaključci Saveta EU o arhitekturi: Kulturni doprinos održivom razvoju - Council Conclusions on Architecture: Culture’s Contribution to Sustainable Development (2008/C 319/05), koji poziva zemlje članice da omoguće arhitekturi i njenim specifičnim svojstvima, posebno njenim kulturnim aspektima, pristup svim relevantnim politikama, naročito na polju istraživanja, ekonomske i socijalne kohezije, održivog razvoja i politikama obrazovanja.
Arhitektura i njen značaj u Evropskom zakonodavstvu definisani su kroz niz dokumenata, kao što su: Rezolucija o kvalitetu arhitekture u urbanim i ruralnim okruženjima – Council Resolution on Architectural Quality in the Urban and Rural Environments (2001/C 73/04), koja predstavlja prvi sveobuhvatni dokument politike o arhitekturi, odnosno prvo političko prepoznavanje važnosti arhitekture za kvalitet života građana Evrope; Rezolucija Evropskog parlamenta iz 2008. godine – European Parliament Resolution on the follow-up of the Territorial Agenda and the Leipzig Charter, koja je proistekla iz Teritorijalne agende i Lajpciške povelje održivog razvoja Evropskih gradova i koja poziva države članice da obrate posebnu pažnju na stvaranje visoko kvalitetnog građenog prostora sa akcentom na javnim prostorima, pre svega kroz kvalitetno arhitektonsko projektovanje; Zaključci Saveta EU o arhitekturi: Kulturni doprinos održivom razvoju – Council Conclusions on Architecture: Culture’s Contribution to Sustainable Development (2008/C 319/05), koji poziva zemlje članice da omoguće arhitekturi i njenim specifičnim svojstvima, posebno njenim kulturnim aspektima, pristup svim relevantnim politikama, naročito na polju istraživanja, ekonomske i socijalne kohezije, održivog razvoja i politikama obrazovanja.
Fotografije: Relja Ivanić
Fotografije: Relja Ivanić

 

Gostovanje arhitektice Tee Horvat u emisiji Aktualno sa temom Arhitektonske politike, emitovanoj 17.05.2012.
Arhitektonska politika u Srbiji: potreba ili luksuz (I)

Leave a Reply