ingkomora.me

Business centar Čelebić – Sport club, Donja Gorica bb, Podgorica u četvrtak, 12. mart 2015. 10.00 – 15.00 h organizuje predavanja na temu upravljanja BIM tehnologijama.

P R E D A V A N J A

Prednosti, rizici, prepreke i izazovi u implementaciji BIM tehnologija u građevinarstvu

prof. dr Zoran Cekić, UDG Podgorica

Upravljanje projektima u BIM tehnologijama

prof. dr Ratko Mitrović, AF Podgorica

Iskustva sa korišćenjem specijalizovanog softvera na UDG Podgorica

dr Boris Ilijanić, UDG Podgorica

Nova rešenja u ArchiCAD-u 18

Gordana Radonić, mast.inž.arh. hiCAD, Novi Sad

 

P R E Z E N T A C I J E   R A D O V A

Branko Marinković

STUDIO ARHITEKTURE – Podgorica

Slavica Dopuđa

ČELEBIĆ – Podgorica

Nikola Novaković

ENFORMA – Kotor

Tomislav Jović

ARHI STUDIO DIZAJN – Budva

Marko Ilijanić

ILIBO DESIGN – Herceg Novi

 

Za sve posjetioce nakon predavanja i prezentacija organizovano je koktel – druženje!

P o p u s t  1 0 %  n a  n a b a v k u  s o f t v e r a  d o  1 9 . aprila, 2 0 1 5 . g o d i n e !

Vrijeme je za BIM

 

BIM TEHNOLOGIJE – PREDAVANJA

Leave a Reply