d-a-z.hr

Ispunjavajući jednu od svojih najvažnijih zadaća: unaprjeđenje i osiguravanje uvjeta za pravilno obavljanje poslova ovlaštenih arhitekata i stvaranje temeljnih načela i pravila ponašanja u obavljanju i ispunjavanju obveza ovlaštenih arhitekata prema društvu, struci i naručiteljima, Hrvatska komora arhitekata je pripremila opće uvjete ugovora o pružanju arhitektonskih usluga, te predloške za izradu ugovora o izradi projektne dokumentacije, ugovora o tehničkom savjetovanju investitora, ugovora o projektantskom nadzoru i ugovora o stručnom arhitektonskom nadzoru nad izvođenjem radova.

Cilj predstavljenih dokumenata je osiguravanje uvjeta kako bi ovlašteni arhitekti u skladu sa zakonom i aktima Komore obavljali svoje poslove, te ujedno promicali svoje materijalne interese, ali i materijalne interese naručitelja usluga.

OPĆI UVJETI UGOVORA O PRUŽANJU ARHITEKTONSKIH USLUGA imaju za cilj olakšavanje integriranja PRAVILNIKA O STANDARDU USLUGA ARHITEKATA, kao ključnog dokumenta za formiranje sadržaja i cijene usluge, u proces dogovaranja i ugovaranja sa naručiteljem naših usluga.

Predlošci UGOVORA O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UGOVORA O TEHNIČKOM SAVJETOVANJU INVESTITORA, UGOVORA O PROJEKTANTSKOM NADZORU i UGOVORA O STRUČNOM ARHITEKTONSKOM NADZORU NAD IZVOĐENJEM RADOVA su “otvoreni” dokumenti koji se mogu koristiti u integralnom obliku, ali i modificirati te nadopunjavati odgovarajućim dijelovima iz OPĆIH UVJETA UGOVORA O PRUŽANJU ARHITEKTONSKIH USLUGA sukladno specifičnostima potreba i tema koje su predmet svakog ugovora.

Značenje osnovnih izraza sadržano u Općim uvjetima nema za cilj uspostavljati novi pojmovnik, već povezati predstavljene predloške i olakšati njihovo korištenje, te ga u tom kontekstu treba koristiti i o njemu prosuđivati.

Ovo je samo jedan od koraka kojima Komora ima namjeru kreirati sustav standardizacije i pomoći članovima, pa su ovi dokumenti namijenjeni svim članovima komore.
Dugogodišnjim članovima komore kao provjera osobnih stavova i iskustava, novim članovima pomoć u početcima samostalnog rada, a kandidatima za članove Komore kao priprema za njihov samostalni rad. U svakom slučaju radi se o dokumentima koji imaju za cilj trajno stručno uzdizanje članova i kandidata za članove Komore, te njihovo lakše samostalno snalaženje u okvirima pravnog uređivanja odnosa s našim naručiteljima usluga.

S poštovanjem,

Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh.
predsjednik Hrvatske komore arhitekata

OPĆI UVJETI

UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

UGOVOR O TEHNIČKOM SAVJETOVANJU INVESTITORA

UGOVOR O PROJEKTANTSKOM NADZORU

UGOVOR O STRUČNOM ARHITEKTONSKOM NADZORU NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Hrvatski primer: Predlošci za izradu tipskih ugovora o pružanju arhitektonskih usluga HKA

Leave a Reply