JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA PETOM CRNOGORSKOM SALONU ARHITEKTURE 2022.

 1. Izvršni organizator Petog crnogorskog salona arhitekture pod sloganom “Rearhitektura” je Savez
  arhitekata Crne Gore (SACG) u partnerstvu sa Strukovnom Komorom Arhitekata (SKA)
 1. Pravo učestvovanja na Petom crnogorskom salonu arhitekture imaju sva pravna i fizička lica –
  arhitekte/ice i studenti/kinje arhitekture prijavljeni kao autori/ke, ili autorske grupe (autorskom
  grupom se smatra grupa ravnopravnih autora/ki predstavljenih abecednim redom) državljani/ke Crne
  Gore, kao i pravna i fizička lica – autori/kke i autorske grupe strani državljani/ke za autorsko djelo
  projektovano ili ostvareno u Crnoj Gori. (u daljem tekstu: učesnici/kandidati/kinje).
 1. Učesnici na Salonu mogu prijaviti djela u sedam programskih kategorija, i to:

Realizacije – realizovani projekti iz oblasti arhitekture;

Projekti – projekti iz oblasti arhitekture;

Enterijer – realizovani projekti;

Istraživanje i eksperiment – različiti istraživački projekti na granici između arhitekture i aktivizma,
arhitekture i umjetnosti; arhitektonski projekti koji nisu rađeni po narudžbini nego kao dio nečijeg
istraživačkog rada; projekti sa radionica; arhitektonske manifestacije i slično;
Napomena: Radovi iz ove kategorije neće biti u konkurenciji za dodjelu nagrada.

Publikacija – pisana djela iz oblasti arhitekture i urbanizma: arhitektonska kritika, monografija, zbornik
radova, naučno istraživački radovi (naučni članci);
Napomena: Radovi iz ove kategorije neće biti u konkurenciji za dodjelu nagrada.

Konkursni radovi – na Salonu će biti izloženi selektovani konkursni radovi.
Napomena: Radovi iz ove kategorije neće biti u konkurenciji za dodjelu nagrada.

Studentski radovi – na Salonu će biti izloženi samo studentski radovi koji su dostavljeni uz preporuku
i potpis komisije fakulteta ili mentora.
Napomena: Radovi iz ove kategorije neće biti u konkurenciji za dodjelu nagrada.
Studenti/kinje imaju pravo na prijavu maksimum jednog rada.

Svaki od učesnika/ca koji ispunjava uslove iz tačke 2. ovog Poziva, ima pravo prijave i učešća na
Salonu sa najviše pet radova ukupno, od čega maksimum tri rada po kategoriji iz tačke 3. ovog
Poziva, a koji radovi su nastali u periodu od 2020. – 2022. godine.

 1. Svaki od kandidata/kinja koji ispunjavaju uslove učestvovanja na Salonu, ima pravo na nagradu
  shodno ocjeni stručnog žirija iz oblasti – kategorije radova koji se nagrađaju.
  Kandidati/kinje imaju pravo na samo jednu nagradu, shodno broju prijavljenih radova, a u odnosu na
  sve kategorije ukupno.
 2. Radovi se prijavljuju na posebnom obrascu „Prijava za Peti crnogorski salon arhitekture“.
  Obrazac Prijave je dostupan u prilogu ovog javnog poziva.
 3. Za svako prijavljeno djelo kandidati/kinje su obavezi da dostave sledeću dokumentaciju:

Za katalog:

 • najviše 3 fotografije u formatu slike (JPG, 300 dpi, minimalne veličine ilustracija 18cm, maksimalno
  15MB)
 • tekstualno obrazloženje (nije obavezno) do 400 karaktera (u DOC formatu, font Arial/Latin)
 • ličnu fotografiju (JPG), i
 • biografiju do 300 karaktera (u DOC formatu, font Arial/Latin).

Za izložbu:

 • Kandidati/kinje za izložbu na Petom salonu arhitekture, u obavezi su da dostave odštampane
  kaširane radove kao i digitalno u pdf formatu (A1 594 x 840mm), koji se mogu preuzeti u prilogu
  ovog javnog poziva. Obavezno je poštovanje zadatog fonta, veličine fonta, margine i orjentacije
  lista.

Sva prijavljena djela, moraju biti prikazana na jednom panou. Na panou je potrebno prikazati djela
sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost
projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek.

 1. Učesnici/ce na Petom salonu arhitekture u obavezi su za svaki prijavljeni rad uplatiti kotizaciju u iznosu
  od 50,00€ (pedeset eura), u suprtonom dostavljeni radovi neće biti uzeti u razmatranje.
  Učesnici/ce koji izlažu u kategoriji Publikacije, nemaju obavezu uplate kotizacije, već su dužni ostaviti
  SACG dva primjerka svoje publikacije (knjige, časopisa i sl.).

Studentski radovi oslobođeni su plaćanja kotizacije, samo ukoliko uz dostavljeni rad dostave i važeću
potvrdu o studiranju.

Uplate kotizacije vrše se na žiro račun SACG: 510-7139-60 koji se vodi kod CKB Banke AD Podgorica,
sa pozivom na matični broj preduzeća ili JMB. Svrha uplate – “kotizacija za učestvovanje na Petom
salonu arhitekture.”

 1. Kandidati/kinje su dužni prijavljene radove sa dokazom o izvršenoj uplati za kotizaciju, kao i ovjerenom
  Prijavom, dostaviti putem mail-a na adresu: marko.b@sacg.me, sa naznakom “Prijava za Peti
  crnogorski salon arhitekture”, najkasnije do 10. oktobra 2022. godine.

Svi radovi u fizičkom obliku dostavljaju se na adresu Vitnija Vorena 21, 81000 Podgorica, najkasnije
do 20. oktobra 2022. godine.

Kontakt osoba: Marko Bešović +382 68 896 708

 1. Sve prijavljene radove ocjenjivaće i za iste odabrati nagrade stručni žiri u sastavu:
  Goran Andrejin – Crna Gora
  Milka Gnjato – Srbija
  Kata Marunica – Hrvatska
  Amir Vuk Zec – Bosna i Hercegovina
  Jurij Sadar – Slovenija
 1. Svi prijavljeni radovi iz kategorija Realizacije, Projekti i Enterijer, konkurišu za nagrade Salona.
 2. Svi prijavljeni radovi će biti izloženi bez selekcije.
 3. Prijavom rada autori pristaju na uslove ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publikovanje rada.
  SACG zadržava pravo na fotografisanje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke
  dokumentacije u katalogu Salona, kao i pravo na njihovo korišćenje u reklamne svrhe bez naknade
  autoru ili autorskoj grupi.
 4. Svi radovi će biti objavljeni u katalogu i na web-sajtu Saveza.
 5. Učesnici su dužni da se pridržavaju navedenih rokova o dostavi radova.
 6. Poziv za učešće na Petom crnogorskom salonu arhitekture biće objavljen na web-stranici
  www.sacg.me
 7. Peti crnogorski salon arhitekture održaće se od 08. do 15. novembra 2022. godine u prostoru Moderne
  galerije gradskog muzeja Pogorica.
 8. Na prijedlog Žirija, Organizacioni tim Salona dodjeljuje nagrade Petog crnogorskog salona arhitekture:
  Grand prix Salona i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).
  Žiri zadržava pravo preraspodjele nagrada u skladu sa okolnostima i kvalitetom prispjelih radova.
 9. Dobitnici nagrada dobijaju mogućnost prezentacije svog rada na dan zatvaranja salona arhitekture
  kada će biti organizovana predavanja pobjednika i sponzora salona.

Organizacioni tim Petog crnogorskog salona arhitekture Saveza arhitekata Crne Gore, čine:
Nikola Radović, Slobodan Petrović, Ružica Bulatović, Andrea Pajković, Lazar Šuković, Marko Bešović, Branko Lutovac

Predsjednik SACG
Nikola Radović

SALON 2022. – PANO (.psd template) – https://drive.google.com/file/d/1stgbnyYOY9X6C0ooK6zpHeST9rzPVRAG/view?usp=sharing