Jack

JACK 1

Journal on Architecture and Cinema

Posežući za spektrom različitih disciplinarnih pristupa, JACK će istrživati kako je arhitektonski i urbani prostor, pravi ili scenografski, suštinski važan za film, i način na koji film, u svojim višestrukim dimenzijama, može postati ključni instrument unutar kreativnog procesa i percepcije arhitekture. JACK će istraživati vezu filmskog diskursa i arhitekture, kako bi nas uputio u prostorno čitanje filma i filmski pristup arhitekturi, preskačući i zamagljujući granice između ove dve oblasti. Dakle, ovo je časopis koji  arhitekturu i film nikad neće posmatrati odvojeno.

http://www.rupturasilenciosa.com/JACK

JACK 1 – Prvi broj časopisa o arhitekturi i filmu

Leave a Reply