mrt.gov.me

Na osnovu čl. 9 i 11 Uredbe o postupku i načini sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list CG” br.12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, upućuje

JAVNI POZIV

Zainteresovanoj javnosti (građanima, privrednim društvima i preduzetnicima, asocijacijama privrednika, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, lokalnim samoupravama, Zajednici opština Crne Gore, Inženjerskoj komori Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima) za učešće u javnoj raspravi o NACRTU ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA.

Javna rasprava trajaće 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma, portalu e-Uprave i u dnevnom listu „Pobjeda“.

Javna rasprava se sprovodi, saglasno članu 9 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona:

1. Dostavljanjem predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku,
2. Organizovanjem okruglih stolova, i to:
u Privrednoj komori Crne Gore (Podgorica, Novaka Miloševa broj 29/II) za asocijacije privrednika – Privrednu komoru Crne Gore, Uniju poslodavaca Crne Gore, Montenegro biznis alijansu, Američku privrednu komoru, Inženjersku komoru Crne Gore, Savjet stranih investitora, privredna društva koja obavljaju djelatnosti u oblastima na koje se odnosi Nacrt zakona, dana 21.decembra 2015.godine (ponedeljak), sa početkom u 12 časova;
u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19) – za lokalne samouprave, organe državne uprave, univerzitete, Zajednicu opština Crne Gore, nevladine organizacije u oblasti uređenje prostora i izgradnje objekata i zaštitu prava lica sa invaliditetom, dana 22.decembra 2015.godine (utorak), sa početkom u 12 časova.

Predlozi, sugestije i komentari na tekst Nacrta zakona mogu se dostaviti Ministarstvu održivog razvoja i turizma, na adresu: IV Proleterska brigada 19, Podgorica, na fax: 020/446-215 ili na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me.

Kontakt osoba: Dragana Filipović, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, e-mail: dragana.filipovic@mrt.gov.me,  tel: 020/446-274.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma objaviće izvještaj o javnoj raspravi na internet stranici i na portalu e-Uprave, u roku od 10 dana od dana završetka javne rasprave.
Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, sa obrazloženjem, nalazi se na internet stranici Ministarstvahttp://www.mrt.gov.me/ministarstvo,  kao i na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava

Javna rasprava o Nacrtu zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Leave a Reply