arh.bg.ac.rs

 

2015_Kamendin_o
IZVOR FOTOGRAFIJE: KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Izvor: Grad Beograd
Beograd, 27. maj 2015. godine

U skladu sa članom 57., a u vezi sa članom 38. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 14/15),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Agencija za investicije i stanovanje
Beograd, Trg Nikole Pašića broj 6
objavljuje

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA DIZAJN

Izrada Idejnog rešenja na urbanističko-arhitektonskom konkursu sa razradom
Idejnog rešenja za izgradnju objekta socijalnog i pristupačnog stanovanja
na više katastarskih parcela KO Zemun polje u Kamendinu, na lokaciji 1.7

(javna nabavka broj 4/15)

1. Naručioci

Naziv naručioca: Republika Srbija – Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje
Adresa naručioca: Beograd, Trg Nikole Pašića br. 6
Internet stranica naručioca: www.beograd.rs
Vrsta naručioca: Organ jedinice lokalne samouprave

Opis i zahtev u vezi dizajna:

Otvoreni, anonimni, projektni i jednostepeni arhitektonsko-urbanistički konkurs za dobijanje idejnog rešenja za izgradnju objekata socijalnog i pristupačnog stanovanja na lokaciji Kamendin 1.7 u Zemunu.

Zadatak konkursa je izrada idejnog-arhitektonskog rešenja stambenog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Kamendin 1.7 u Zemunu uz primenu parametara za socijalno i pristupačno stanovanje.
U okviru stambenog kompleksa je predviđena izgradnja 270 socijalnih stanova.

 • Površina parcele 9.645 m2
 • Spratnost objekata (Su+) P+2+Pk
 • Ukupna BRGP 15.432 m2

Način i rok za predaju dizajna:

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova iznosi 40 dana od dana objavljivanja Poziva za učešće na konkursu za dizajn na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke, tj. do dana

06.07.2015. godine do 10:00 časova,

bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom), u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, preko pisarnice na adresu: Grad Beograd, Gradska uprava Grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje, Trg Nikole Pašića broj 6, Beograd, (pisarnica u prizemlju zgrade), sa naznakom:

„Ponuda za javnu nabavku usluga broj: 4/15 – Izrada Idejnog rešenja na urbanističko-arhitektonskom konkursu sa razradom Idejnog rešenja za izgradnju objekta socijalnog i pristupačnog stanovanja na više katastarskih parcela KO Zemun polje u Kamendinu, na lokaciji 1.7 (NE OTVARATI)“.

Troškove predaje konkursnih radova snosi učesnik konkursa.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki Uprave za javne nabavke i sa internet stranice naručioca.

Otvaranje konkursnih radova će se obaviti istog dana 06.07.2015. godine, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša broj 7a/III u skladu sa Ugovorom za sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa za dobijanje idejnog rešenja stambenog kompleksa na lokaciji 1.7 u Zemunu, broj XXVIII-06 br. 401.1-176 od 11.09.2013. godine, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika zainteresovanih ponuđača. Konkursni rad dostavljen po isteku roka za podnošenje konkursnih radova smatraće se neblagovremenom. Neblagovremen konkursni rad neće se otvarati i po okončanju postupka otvaranja Naručilac će ga vratiti učesniku konkursa, uz povratnicu, sa naznakom da je podnet neblagovremeno.

Posebna napomena ako je učešće rezervisano za određenu profesiju:

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da autor ili stručni timovi koji učestvuju na konkursu imaju najmanje jednog diplomiranog inženjera arhitekture sa licencom odgovornog projektanta (licenca 300 ili 301) Inženjerske Komore Srbije, koji predstavlja tim.

Kriterijum za ocenu dizajna:

Žiri konkursa će ocenjivati radove prema sledećim kriterijumima:

 • Kvalitet rešenja sa aspekta urbanističke organizacije prostora i funkcionalne povezanosti različitih namena (stanovanje, slobodne i zelene površine, saobraćaj, parkiranje i dr.). maks. 20 bodova
 • Prostorno funkcionalna organizacija objek(a)ta u cilju dobijanja kvalitetnog stambenog prostora sa aspekta izgradnje i eksploatacije. maks. 30 bodova
 • Ekonomičnost i efikasnost, koja se ogleda kroz:
 • planirani odnos bruto i neto površine objekta, kao i odnos između neto korisne površine stambenog prostora i neto nadzemne površine
 • mere energetske efikasnosti
 • rešenje održavanja objek(a)ta
 • predložene materijale
 • racionalnost konstruktivnih sklopova. maks. 50 bodova

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki Uprave za javne nabavke i sa internet stranice naručioca. Konkursnom dokumentacijom su detaljno navedeni uslovi konkursa sa koji su definisani članovima 35. i 36. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa, a koji su dati učesnicima konkursa kao osnov za izradu konkursnog rada.

Imena članova Žirija:

Žiri konkursa je u sledećem sastavu:

 • vanr.prof. Goran Vojvodić, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Beograda, predsednik Žirija
 • 1a docent Nebojša Fotirić, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Beograda, zamenik predsednika Žirija
 • Milutin Folić, dipl.inž.arh., pomoćnik gradonačelnika – Glavni urbanista, član Žirija
 • 2a Slobodan Dimitrijević, dipl.inž.arh, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, zamenik člana Žirija
 • Jadranka Živković, dipl.inž.arh., Urbanistički zavod Beograda, član Žirija
 • 3a Maja Joković Potkonjak dipl.inž.arh., Urbanistički zavod Beograda, zamenik člana Žirija
 • Dejan Todorović, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Beograda, član Žirija
 • 4a Branislav Ristović, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Beograda, zamenik člana Žirija
 • mr Goran Radulović, dipl.inž.arh., Agencija za investicije i stanovanje, član Žirija
 • 5a Stana Mladenović dipl.inž.arh., Agencija za investicije i stanovanje, zamenik člana Žirija

Da li odluka Žirija obavezuje naručioca: Da

Broj i vrednost nagrada:

NAGRADNI FOND:

 • Prva nagrada 500.000,00 dinara
 • Druga nagrada 400.000,00 dinara
 • Treća nagrada 300.000,00 dinara
 • Dva otkupa od po 150.000,00 dinara

Žiri će raspodelu nagrada i otkupa izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko – arhitektonskog konkursa (“Službeni glasnik RS”, broj 31/15), sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Žiri će dodeliti jednu prvu nagradu, pri čemu ima pravo da preostali fond nagrada raspodeli i drugačije od navedenog.

Žiri će sve odluke donositi većinom glasova.

Sve nagrade, otkupe i obeštećenja, učesnicima isplaćuje raspisivač (Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje).

Pored budžetskih sredstava Grada Beograda, sredstva sufinansiranja za realizaciju ovog projekta (finansiranje izgradnje samih objekata), obezbediće se kroz donatorska sredstva fonda Regionalnog stambenog Programa (Regional Housing Program – RHP), preko Banke za razvoj Saveta Evrope (CEB banka), tako da se očekuje i usklađivanje projekta prema pravilima i ograničenjima ovog izvora finansiranja.

Razrada Idejnog rešenja podrazumeva otklanjanje primedbi datih od strane žirija i investitora u cilju dobijanja idejnog arhitektonskog rešenja za dobijanje lokacijskih uslova koje će biti podloga za izradu celokupne tehničke dokumentacije. Razrada naročito podrazumeva preciznije razrade i korekcije procene investicione vrednosti i predmer i predračun.

Na ovaj način, u skladu sa rezultatima Konkursa i ocenama žirija, razrada Idejnog rešenja će se sprovesti u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 8. Zakona o javnim nabavkama, za javnu nabavku usluga koja je deo nastavka konkursa za dizajn, organizovanog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Agencija za investicije i stanovanje je u svom finansijskom planu i planu javnih nabavki za 2015.godinu predvidela uslugu Razrade Idejnog rešenja sa procenjenom vrednošću do 1.000.000,00 dinara neto, a 1.200.000,00 dinara bruto.

Da li će sa pobednikom biti zaključen ugovor o javnim uslugama: Ne, konkurs za dizajn je organizovan kao postupak u kojem se isplaćuju nagrade učesnicima, u skladu sa članom 38. stav 5. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12 i 14/15)

Rok za donošenje odluke naručioca: 40 dana od dana podnošenja konkursnih radova

Kontakt

mr Goran Radulović, dipl.inž.arh.
E-mail adresa: investicije@beograd.gov.rs
Kontakt je isključivo radnim danima, u periodu od 07:30 do 15:30 sati.

Konkurs: Socijalno i pristupačno stanovanje u Kamendinu, Zemun polje

Leave a Reply