Subotica_Ul_Sandora_Petefija-opt

Zahvaljujući industrijalizaciji, Subotica se razvila i izgradila u moderan srednjoevropski grad krajem 19. i početkom 20. veka. Tadašnji bogati građani-zemljoposednici, industrijalci, zanatlije i trgovci gradili su moderne građevine po uzoru na Budimpeštu i Beč. Kasnije je u grad prodirala arhitektura i drugih evropskih centara poput Minhena, Pariza i Londona. Danas u okviru zaštićenog gradskog jezgra Grada Subotice dominiraju građevine građene u stilu secesije, neorenesanse, neogotike, neobaroka, neoklasicizma i moderne.

Gradnja objekta obuhvaćena ovim konkursom realizovaće se na parceli u zaštićenom gradskom jezgru u ulici Šandora Petefija br. 3 i 5, a između zgrada Gimnazije podignute 1895. godine prema projektu čuvenog Ferenca Rajhla u duhu baroka koja predstavlja značajno nepokretno kulturno dobro grada s jedne strane, i zgrade Poliklinike, takođe zaštićenog objekta, jednog od najlepših primera objekata nastalih između dva Svetska rata, s druge strane.

Sa urbanističkog aspekta mora se voditi računa o činjenici da se radi o objektu koji se mora uklopiti u regulacionu i građevinsku liniju ulice. Namena objekta je stambeno-poslovna zgrada, kao i većina objekata u gradskom jezgru. Objekat se nalazi na jednoj od veoma značajnih lokacija centra grada, mali trg ispred omogućava njegovu sagledivost iz svih pravaca, te je još jedan od važnih repera prilikom projektovanja.

U oblikovanju arhitekture fasade mora se voditi računa o kulturnom i arhitektonskom nasleđu zaštićenog gradskog jezgra Subotice. Fasada, međutim, ne sme da bude kopija, odnosno pastiš nekog od istorijskih stilova već savremen, autentičan, adekvatan i kompleksan arhitektonski odgovor na uži i širi kontekst budućeg objekta.

Na fasadi predvideti savremene materijale, kvalitetne i atestirane. Voditi računa o tome da, bez obzira na uticaj atmosferalija, građevinski elementi i materijali zadrže nepromenjen izgled objekta.

Gimnazija-u-Subotici
PRVA GRAMATIKALNA GIMNAZIJA NA OVIM PROSTORIMA, OSNOVANA JE 1747. GODINE. KRAJEM 19. VEKA NAMENSKU, NEOBAROKNU ZGRADU GIMNAZIJE PROJEKTOVAO JE FERENC RAJHL. U NJOJ SE NALAZI SPOMEN SOBA POSVEĆENA, JEDNOM OD NAJVEĆIH MAĐARSKIH PISACA, DEŽE KOSOLANJIJU – ČIJA JE OVO UJEDNO I RODNA KUĆA.

Građevinska kompanija DG Company d.o.o., Bele Gabrića 23/23, Subotica, Srbija, raspisuje

KONKURS
ZA ARHITEKTONSKO REŠENJE ULIČNE FASADE ZA BUDUĆI STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT
P+2+PK – P+3+PK U SUBOTICI, U ULICI ŠANDORA PETEFIJA BR. 3 I 5.

1. SVRHA I CILJ KONKURSA
Svrha i cilj konkursa je izrada arhitektonskog rešenja ulične fasade za budući stambeno-poslovni objekat P+2+PK – P+3+PK u Subotici, u ulici Šandora Petefija br. 3 i 5, odnosno da se između više predloženih rešenja dobije najkvalitetnije, kojim se obezbeđuje zajednički interes i afirmacija struke i Raspisivača.

2. OPIS I ZADATAK KONKURSA
Izrada arhitektonskog rešenja za fasadu sa svim elementima koji se zahtevaju programom i projektnim zadatkom ovog Konkursa.

3. KARAKTER KONKURSA
– po vrsti, Konkurs je otvoren;
– prema zadatku, Konkurs je idejni;
– po obliku, Konkurs je jednostepeni.

4. UČESNICI KONKURSA
Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, grupe (autorski tim) ili privredna društva bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine. Autori radova moraju biti stručna lica iz oblasti arhitekture, građevinarstva i dizajna ili studenti navedenih struka.

5. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA I TEHNIČKO-OBLIKOVNA OPREMA
Jezici konkursa su engleski i srpski.
Učesnici Konkursa su obavezni da daju sledeće priloge:
A. Konkursni elaborat (A4 format);
B. Grafički prilozi na potrebnom broju listova 70h100cm;
C. CD ili DVD;
D. Oprema rada.

… Opširnije: Raspis konkursa.PDF

6. PROGRAM I PROJEKTNI ZADATAK KONKURSA
U skladu sa povodom i ciljem, ovim Konkursom se od učesnika zahteva da se pridržavaju sledećih principa (kriterijuma):
– Program i projektantska rešenja moraju biti prepoznatljiva, treba da reflektuju duh grada, da istaknu urbane specifičnosti i da budu prihvaćena od strane lokalne zajednice i korisnika kao sastavni deo njihovih vrednosti iz aspekta prostorne i društvene specifičnosti samog mesta,
– Programom i projektantskim rešenjima potrebno je afirmisati koncept održivosti, kako ekološke, tako i energetske, ekonomske, te laku i finansijski racionalnu eksploataciju i održavanje.
– Projektovana fasada mora da ima karakteristike koje ispunjavaju kriterijume za svrstavanje objekta u „B“ energetski razred.

… Opširnije: Raspis konkursa.PDF

7. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE KONKURSA
Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa sajta Raspisivača, Građevinske kompanije DG Company, na adresi: http://www.dgcompany.rs/konkurs/

Konkursni materijal sadrži (u digitalnom obliku):
– Raspis konkursa
– Formular: Autor
– Formular: Adresa za povrat rada / Izjava o načinu učešća na izložbi
– Raspis konkursa sa programom i projektnim zadatkom
– Geodetske podloge (osnova parcele sa okolnim objektima i prikaz uličnog fronta sa fasadama Gimnazije i Poliklinike) u .dwg formatu
– Fotografski snimci uličnog fronta u JPEG formatu.
– Osnove
– Karakteristične preseke
– Fotografije
– Osnovne informacije o gradu dostupne na http://www.visitsubotica.rs/

8. NAČIN DOSTAVLJANJA KONKURSNOG RADA – PREDAJA RADA
Učesnici konkursa svoje radove predaju sa naznakom: ”ZA ARHITEKTONSKO REŠENJE ULIČNE FASADE ZA BUDUĆI STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT U SUBOTICI, U ULICI ŠANDORA PETEFIJA BR. 3 I 5.”

Rad predati najkasnije do 15.4.2016. godine na jedan od sledećih načina:
1. Lično: u prostorijama DG Company d.o.o Bele Gabrića 23/23, 24000 Subotica
2. Poštom: na istu adresu
3. Elektronski: na adresu dgcompetition2016@gmail.com (u slučaju elektronskog slanja prilozi treba da su spremni za štampu na format 100×70 cm)

9. ROKOVI
Konkurs počinje da teče od 15.2.2016. godine i otvoren je 60 dana. Obavezna je prijava učešća na konkursu u vidu e-maila. Prijava treba da sadrži ime/imena učesnika i adresu. Prijava, kao i eventualna dodatna pitanja slati na dgcompetition2016@gmail.com.

Rok za prijavu na konkurs je 1.4.2016.

Učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa ovim konkursom najkasnije do 2.4.2016. godine.

Odgovor Žirija i investitora na postavljena pitanja, sprovodilac će poslati svim učesnicima najkasnije u roku od 3 dana od dana postavljanja pitanja godine elektronskom poštom.

Krajnji rok za predaju radova je 15.4.2016. godine.

Rok završetka rada Žirija je 30 dana po zatvaranju konkursa.
Objavljivanje rezultata konkursa kao i nagrađenih i otkupljenih radova uslediće u roku od 15 dana od dana odluke Žirija objavljivanjem na sajtu raspisivača. U sklopu objave rezultata pružiće se i obaveštenje o izložbi konkursnih radova (termin, lokacija).

Na izložbi će biti predstavljeni svi radovi sa imenom ili bez imena autora, u zavisnosti od njihovog opredeljenja.

10. NAGRADE I OTKUPI
Raspisivač je za ovaj konkurs predvideo nagradni fond u iznosu od 6.500,00 evra u neto iznosu, odnosno sledeće nagrade i otkupe:
1. nagrada: 3.000,00 EUR
2. nagrada: 1.500,00 EUR
3. nagrada: 1.000,00 EUR
dva otkupa po 500,00 EUR
UKUPNO: 6.500,00 EUR

Svi učesnici ravnopravno konkurišu za nagrade na Konkursu. Za podelu planiranog nagradnog fonda je uslov najmanje deset (dvostruki broj od broja nagrada i otkupa) pristiglih radova koji ispunjavaju uslove konkursa. U suprotnom, žiri će proporcionalno smanjiti fond nagrade odnosno broj otkupa. U okviru predviđenog nagradnog fonda, žiri može dodeliti jednu prvu nagradu, a nakon dodele prve nagrade Žiri može da dodeli više jednako vrednih nagrada.

Raspisivač se obavezuje da će isplatu za nagrađene konkursne radove izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa ovim Raspisom konkursa u roku od 30 dana od dana donošenja odluke od strane Žirija.

11. ŽIRI
Žiri koji ocenjuje radove na osnovu raspisa Konkursa, opšte priznatih pravila struke, i svog ličnog profesionalnog ubeđenja, čine arhitekte i građevinski inženjeri određeni od strane Raspisivača.

… O svemu opširnije pročitajte na sajtu Raspisivača, Građevinske kompanije DG Company, na adresi: http://www.dgcompany.rs/konkurs/

Poliklinika-u-Subotici
ZGRADA POLIKLINIKE, SUBOTICA
Konkurs za arhitektonsko rešenje ulične fasade u Subotici

Leave a Reply