05 Ortofoto snimak – Istorijsko jezgro


06 Ortofoto snimak – Zona sporta

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Raspis konkursaProjektni zadatak01 K.O. Cetinje I02 Izvod iz Izmjena i dopuna DUP-UP-a Istorijsko jezgro03 Izvod iz DUP-a Zona sporta04 Elaborat privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje05 Ortofoto snimak – Istorijsko jezgro06 Ortofoto snimak – Zona sporta

 

RASPIS

 

KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE PRIVREMENIH OBJEKATA

NA TERITORIJI PRIJESTONICE CETINJE

 

Savez arhitekata Crne Gore

Ul. Balšića, br. 48a

Podgorica

Crna Gora

www.sacg.me

 

 

OSNOVNI PODACI O KONKURSU

 

1.1. Naziv konkursa

 

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje

 

1.2. Naziv raspisivača konkursa

 

Savez arhitekata Crne Gore

Ul. Balšića, br. 48a

81000 Podgorica

Crna Gora

www.sacg.me

 

1.3. Investitor

 

Prijestonica Cetinje

Ul. Baja Pivljanina, br. 2

81250 Cetinje

Crna Gora

www.cetinje.me

 

 

OVLAŠĆENO LICE RASPISIVAČA KONKURSA

 

Arh. Filip Aleksić, dipl.ing., predsjednik

 

 

CILJ KONKURSA

 

Osnovni cilj konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja privremenih objekata, koje će biti sastavni dio Elaborata privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje.

 

Ideja o izgradnji privremenih objekata na osnovu konkursnog rješenja proistekla je iz čežnje da se usvoji jedinstveni izgled ovih objekata koji će se postavljati na teritoriji Prijestonice Cetinje, naročito u Istorijskom jezgru, koje se nalazi na provizornoj listi UNESCO-a. Na taj način, ovi će objekti svojom inovativnom i autentičnom vizualnošću, postati dio slike grada.

 

Samim tim, konkursno rješenje mora na pravi način afirmisati zatečene urbane vrijednosti, te detaljnom analizom konteksta na inovativan način pristupiti rješavanju postavljanja privremenih objekata u postojeću urbanu strukturu, uz ostvarivanje njihove optimalne funkcionalnosti.

 

 

OBLIK KONKURSA

 

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje je nacionalni, opšti, anonimni, idejni, jednostepeni.

 

 

KONKURSNI ZADATAK

 

Predmet konkursa je idejno arhitektonsko rješenje za sljedeće tipove privremenih objekata:

montažni objekti tipa kiosk,
štandovi za prodaju suvenira i proizvoda domaće radinosti,
prodajni pultovi za prodaju knjiga, časopisa, CD-ova i drugih publikacija, ukrasnih predmeta, cvijeća i slika,
aparati za prodaju kestena, kukuruza, kokica, krofni, šećerne pjene i sl.,
informativni punkt,
montažni – ekološki toaleti,
objekti za pružanje ugostiteljskih usluga.

 

Privremeni objekti mogu se postavljati na cijeloj teritoriji Prijestonice Cetinje, dok je za prvih šest tipova objekata konkursnim materijalom posebno dat prostorni razmještaj u Istorijskom jezgru.

 

Za objekte za pružanje ugostiteljskih usluga predmet konkursa je i analiza potencijalnih lokacija, pri čemu je neophodno konkursnim radom predvidjeti jednu obaveznu lokaciju u Zoni sporta, i jednu potencijalnu lokaciju u Istorijskom jezgru.

 

 

OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove definisane raspisom konkursa i Projektnim zadatkom. Autorske timove mogu činiti učesnici iz različitih disciplina.

 

Na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su neposredno angažovana na pripremi i sprovođenju konkursa, lica koja su u njihovom najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vrijeme trajanja konkursa, kao ni lica koja su zaposlena na neodređeno vrijeme kod raspisivača konkursa.

 

Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća samo sa jednim radom.

 

Obavezni uslovi za učešće na konkursu su:

konkursni rad mora sadržati sve grafičke i tekstualne priloge, kao i ostale podatke tražene raspisom konkursa;
konkursni rad mora biti dostavljen u predviđenom roku i na način utvrđen raspisom konkursa.

 

 

SASTAV ŽIRIJA I IZVJESTILACA

  

7.1. Konkursni žiri

 

Članovi konkursnog žirija su:

 

Filip Aleksić, dipl.ing.arh., predsjednik žirija
Mr Ema Alihodžić-Jašarović, sci.arh., članica žirija
Marko Stjepčević, dipl.ing.arh., član žirija
Njegosava Vujanović, dipl.ing.el., Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu Prijestonice Cetinje, članica žirija
Božidar Božović, dipl.ing.arh., Direkcija za investicije i razvoj Prijestonice Cetinje, član žirija
Mr Mirjana Lubarda, arh., Uprava za zaštitu kulturnih dobara, članica žirija
Vesko Pejović, NVO „Cetinje – moj grad“

 

Ukoliko jedan od članova žirija ne bude u mogućnosti da učestvuje u žiriranju, raspisivač konkursa imenuje zamjenika člana žirija.

 

7.2. Izvjestioci

 

Izvjestilac žirija je Andrijana Jokić, spec.sci.arh., Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu Prijestonice Cetinje.

 

Izvjestilac će prije početka rada Žirija konstatovati kompletnost prispjelih radova i njihovu usklađenost sa uslovima konkursa.

 

 

OBAVEZE RASPISIVAČA PREMA ODLUCI ŽIRIJA

 

Konkursni žiri dužan je da proces žiriranja okonča Završnim izvještajem i obrazloženjem odluke o nagrađenim radovima. Nakon sačinjavanja ovog izvještaja, žiri je dužan da raspisivaču konkursa podnese konkretne preporuke u pogledu ostvarivanja zaključaka do kojih se došlo tokom konkursa i u pogledu dalje razrade nagrađenih radova. Autor/i nagrađenih radova, kao i raspisivač i naručilac konkursa, dužni su postupati u skladu sa zaključcima žirija, a u vezi sa daljom realizacijom nagrađenog rada.

 

Primjena rezultata konkursa vrši se kroz dalju izradu projektne dokumentacije, a odnosi između raspisivača i autora nagrađenih radova regulišu se posebnim ugovorima.

 

 

SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 

9.1. Tekstualni dio

 

Raspis konkursa;
Projektni zadatak;
Tekstualni dio Elaborata privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje.

 

9.2. Grafički dio

 

Katastarska podloga K.O. Cetinje I;
Izvod iz Izmjena i dopuna DUP-UP-a „Istorijsko jezgro“ Cetinje;
Izvod iz DUP-a „Zona sporta“ Cetinje;
Grafički dio Elaborata privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje;
Ortofoto snimak Zone sporta i Istorijskog jezgra;

 

USLOVI PREUZIMANJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 

Sva dokumentacija koja predstavlja konkursni materijal biće objavljena na internet stranici Saveza arhitekata Crne Gore – www.sacg.me.

 

 

KONKURSNI ROKOVI

 

11.1. Raspis konkursa

 

Konkurs je otvoren od 22. novembra 2017. godine.

 

Konkursna dokumentacija biće objavljena na internet stranici Saveza arhitekata Crne Gore: www.sacg.me.

 

11.2. Rok za postavljanje pitanja

 

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do 15. januara 2018. godine.

 

Odgovori će biti poslati blagovremeno.

 

Pitanja se šalju na adresu: anja.jokic@hotmail.com.

 

11.3. Rok za predaju radova

Rok za predaju radova je 23. januar 2018. godine.

 

Radovi se predaju na arhivu Prijestonice Cetinje, zaključno sa 23. januarom 2018. godine do 13 časova.

 

Ukoliko se konkursni rad šalje poštom, datumom predaje smatra se datum sa potvrde o prijemu pošiljke kod pošte.

 

Adresa za dostavljanje konkursnog rada:

 

Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu

Prijestonica Cetinje

Ul. Baja Pivljanina, br. 2

81250 Cetinje, Crna Gora

 

11.4. Rezultati konkursa

 

Svi učesnici biće obaviješteni o odluci žirija 30. januara 2018. godine, kada će biti otvaranje koverata sa podacima o autoru.

 

Rezultati konkursa i obrazloženje odluke konkursnog žirija biće objavljeni na internet stranici www.sacg.me.

 

 

SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

 

12.1. Tekstualni dio

 

Svaki konkursni rad sadrži tekstualni dio sljedećeg sadržaja:

Konceptualno obrazloženje sa analizom potencijalnih lokacija;
Tehnički opis.

 

12.2. Grafički dio

 

Za sve tipove objekata obavezni su sljedeći grafički prilozi:

 

Uža situacija lokacije po izboru kandidata (jedna od lokacija predviđenih Elaboratom) u razmjeri 1:200;
Karakteristične osnove u razmjeri 1:50;
Karakteristični presjeci u razmjeri 1:50;
3D izgledi.

 

Za objekte za pružanje ugostiteljskih usluga obavezni su sljedeći grafički prilozi:

 

Uža situacija u razmjeri 1:200/1:500;
Karakteristične osnove u razmjeri 1:50;
Karakteristični presjeci u razmjeri 1:50;
3D izgledi.

 

Uz navedene obavezne priloge, kandidati mogu dostaviti i ostale priloge po sopstvenom izboru.

Razmjera grafičkih priloga se može prilagoditi po potrebi.

 

 

NAČIN TEHNIČKO – OBLIKOVNE OBRADE KONKURSNOG RADA

 

Konkursni radovi predaju se u analognoj i digitalnoj formi.

 

13.1. Analogna forma

 

Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se u A3 sveskama (landscape orjentacija), sa sadržajem naznačenim u poglavlju br. 12. Ovi prilozi se predaju u 7 primjeraka.

 

U gornjem desnom uglu svakog lista staviti puni naziv konkursa.

U gornjem lijevom uglu svakog lista naznačiti šifru rada.

Koristiti font ARIAL, veličina: 10.

 

13.2. Digitalna forma

 

Svi konkursni radovi predaju se na CD-u. Na CD-u snimiti tri foldera.

 

U jednom folderu snimiti fajl u PDF formatu, sa svim listovima priloženim u A3 sveskama u analognoj formi.

 

U drugom folderu snimiti fajl u PDF fomatu sa konceptom rada i grafičkim prilozima, maksimalne veličine do 8MB, za objavu na internet stranici Saveza arhitekata Crne Gore.

 

U trećem folderu snimiti plakat u PDF formatu, dimenzija 70 x 100 cm (B1: portrait). Plakat treba da na najbolji način prezentuje konkursni rad, i da bude pripremljen za štampu za potrebe izložbe konkursnih radova.

U gornjem desnom uglu plakata staviti puni naziv konkursa.

U gornjem lijevom uglu naznačiti šifru rada.

Koristiti font ARIAL, veličina: 16.

 

Priložiti po jedan CD sa svakom A3 sveskom. CD-ovi se predaju u papirnom omotu, na svakom CD-u upisati šifru i pričvrstiti ga za jednu od A3 svesaka.

 

13.3. Način predaje rada

 

Svaki konkursni rad mora biti u omotu, sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom:

 

Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu Prijestonice Cetinje

„KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI PRIJESTONICE CETINJE“ – NE OTVARAJ

Adresa: Ul. Baja Pivljanina, br. 2

81250 Cetinje

Crna Gora

 

Uz konkursni rad, autori su o omotu obavezni dostaviti i dvije neprozirne zapečaćene koverte.

 

13.3.1. Zapečaćena koverta sa naznakom „AUTOR“ koja sadrži:

 

Ukoliko se isplata nagrada vrši na ime fizičkih lica:

 

Šifru rada;
Ime/na i prezime/na autora;
Adresu, adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona autora;
Broj žiro-računa sa naznakom banke.

 

Ukoliko se isplata nagrada vrši na firmu:

 

Šifru rada;
Ime/na autora sa adresom i brojem telefona;
Podaci o licu ovlašćenom za zastupanje
Adresu, adresa elektronske pošte i broj telefona predstavnika autora;
Naziv firme, broj žiro računa, PIB i PDV;
Izjava autora o isplati honorara na žiro-račun firme, potpisana od strane svih članova autorskog tima.

 

13.3.2. Zapečaćena koverta sa naznakom „KONTAKT“ koja sadrži:

 

Adresu za povraćaj rada nakon konkursa, i u slučaju neispunjavanja obaveznih uslova konkursa.

 

Napomena:

 

Kovertu sa naznakom „AUTOR“ otvara žiri sa izvjestiocima.

 

 

PREPORUKE RASPISIVAČA KONKURSA I PROPISI OD ZNAČAJA ZA KONKURSNI ZADATAK I TEHNIČKA REGULATIVA

 

Prilikom izrade idejnog arhitektonskog rješenja, učesnici konkursa dužni su poštovati uslove date Projektnim zadatkom. Rješenja moraju biti u skladu sa Elaboratom privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje.

 

 

KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJIH ĆE SE VRŠITI OCJENJIVANJE RADOVA

 

Svaki konkursni rad biće vrednovan na isti način i u skladu sa kriterijumima predviđenim ovim poglavljem.

 

15.1. Formalni kriterijumi

 

Neispunjenje formalnih kriterijuma predstavlja diskvalifikaciju. Formalni kriterijumi su:

konkursni rad je dostavljen u roku naznačenom u poglavlju br. 11.3.;
konkursni rad sadrži sve priloge definisane poglavljem br. 12;
konkursni rad je predat u skladu sa pravilima definisanim poglavljem br. 13.

 

3.2. Kriterijumi za ocjenjivanje radova

 

1.
Funkcionalnost urbanističkog rješenja i odnos prema okruženju
0 – 25 bodova
2.
Originalnost arhitektonsko – oblikovnih rješenja
0 – 25 bodova
3.
Ispunjenje projektno – prostornih i ambijentalnih zahtjeva
0 – 25 bodova
4.
Racionalnost i ekonomičnost rješenja
0 – 25 bodova

 

 

NAGRADE I NOVČANE NADOKNADE

 

16.1. Nagradni fond

 

Ukupan nagradni fond za dodjelu iznosi 5.600,00 eura.

 

16.2. Nagrade

 

Žiri će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu, i to u sljedećim iznosima:

 

I nagrada – 3.000,00 EUR

II nagrada – 1.500,00 EUR

III nagrada – 700,00 EUR

Dva otkupa po 200,00 EUR

 

Žiri zadržava pravo da ne dodijeli jednu od navedenih nagrada ukoliko konkursni radovi ne budu na zadovoljavajućem nivou, kao i da ustanovi posebne nagrade i priznanja.

 

16.3. Proces otvaranja koverti i saopštavanje nagrada

 

Nakon sačivanja Završnog izvještaja žirija, pristupa se otvaranju koverti sa naznakom „Podaci o autoru“.

 

Koverte sa naznakom „AUTOR“ otvara žiri sa izvjestiocima. Tom prilikom identifikuju se autori nagrađenih radova i formira se konačna rang lista sa rezultatima konkursa.

 

Svi učesnici na konkursu će biti blagovremeno obaviješteni o rezultatima konkursa.

 

16.4. Napomene

 

Radove koji nijesu nagrađeni, ili nijesu zadovoljili uslove Konkursa, autori mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za održivi razvoj i infrastrukturu Prijestonice Cetinje, u roku od 30 dana od dana proglašenja rezultata konkursa. Nakon isteka roka Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu Prijestonice Cetinje nema obavezu čuvanja radova.

 

NAČIN REALIZACIJE PRVOPLASIRANOG RADA

 

Primjena rezultata konkursa vrši se kroz dalju izradu projektne dokumentacije, a odnosi između raspisivača i autora nagrađenih radova regulišu se posebnim ugovorima.

Prijestonica Cetinje ima obavezu da sa nagrađenim autorima obavi pregovore o daljoj razradi projektne dokumentacije.

 

 

AUTORSKA PRAVA

 

Učesnici Konkursa su saglasni da se njihovi radovi mogu, u organizaciji Saveza arhitekata Crne Gore, javno izložiti nakon objavljivanja rezultata konkursa.

 

Vlasnička prava nagrađenih i otkupljenih radova prelaze u vlasništvo Prijestonice Cetinje nakon isplate nagrada.

Prijestonica Cetinja može koristiti nagrađene radove samo za potrebe projektovanja objekata koji su predmet ovog konkursa.

 

Svoju saglasnost na gore iznijeta vlasnička prava autor rada daje samim učešćem na konkursu.

 

 

Napomena:

 

Nagrađeno rješenje postaje sastavni dio Elaborata privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje.

 

 

JEZIK NA KOM SE RASPISUJE I SPROVODI KONKURS

 

Jezik na kom je raspisan, i na kom će se sprovoditi konkurs je crnogorski.

 

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
SACG – Konkurs_Cetinje_22.11.17.rar
KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI PRIJESTONICE CETINJE

Produžen rok za predaju radova za Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje

KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI PRIJESTONICE CETINJE

Leave a Reply