mrt.gov.me

 

Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje (“Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica u Ulcinju.

 

Predmet Konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja vrtića i jaslica u Ulcinju, na urbanističkoj parceli broj 15, u zoni „B“, podzoni „4“, koju čine katastarske parcele broj 30/61 i 30/547 KO Ulcinjsko polje, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinjsko polje“ u Ulcinju. Lokacija – urbanistička parcela na kojoj je planirana izgradnja objekta ima površinu 2448 m2, a maksimalna bruto građevinska površina planiranog objekta iznosi 979,2m2.

 

Konkurs je nacionalni, opšti, jednostepeni i anonimni i traje od 08. aprila 2019. godine do 10. juna 2019. godine.

 

Više informacija o Konkursu možete pronaći na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me.

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica u Ulcinju

Leave a Reply