superprostor.com

Prostor šire lokacije

JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ raspisalo je otvoreni, anonimni i jednostepeni konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u Subotici.

Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje koje će odgovoriti na tri osnovna aspekta urbanog razvoja: ekonomski, socijalni i ekološki. Pored ovoga, posebno će se vrednovati originalnost idejnog rešenja, tehničko-tehnološko rešenje i funkcionalnost, urbanističko-arhitektonsko rešenje, estetske vrednosti i racionalnost predloženih rešenja.

Zadatak konkursa je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice. Površina bloka je oko 3,90 ha, a nalazi se na području između ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Štrosmajerove. Konkursno rešenje treba da da odgovor na pitanje rekonstrukcije, odnosno nove izgradnje i uređenja predmetnog prostora vodeći računa o svim aspektima konkursnih uslova.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo ucešca na konkursu imaju pojedinci, grupe (autorski tim) i domaća pravna lica, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost. Učesnici konkursa mogu biti i strani državljani, ako ispunjavaju ostale uslove za učešce na konkursu. Najmanje jedan od autora svakog rada treba da ima visoku stručnu spremu iz oblasti arhitekture, ili da je student master studija tog fakulteta. Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovodenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je zaposleno kod naručioca.

ROKOVI

Krajnji rok za predaju radova je 24.11.2014, do 15h, bez obzira na način predaje radova. Rok za donošenje odluke naručioca je 25 dana od dana otvaranja ponuda.

ŽIRI

Jožef Cipa, dipl inž. arh
Deže Ludaši, dipl inž. arh
Doc. dr Viktorija Aladžić, dipl inž. arh.
prof.dr Eva Vaništa Lazarević, dipl inž. arh.
Doc. dr Marija Maruna, dipl inž. arh.
mr Lazar Kuzmanov, dipl inž. arh.
mr Jasmin Šečić, dipl.grad.inž.
Branka Golijan, dipl.pravnik

Odluka žirija obavezuje naručioca samo u delu isplate nagrada. Naručilac nema obavezu angažovanja autora nagrađenih i otkupljenih radova za izradu planske i tehničke dokumentacije.

NAGRADE

1. nagrada – 418.300 RSD
2. nagrada – 215.000 RSD
3. nagrada – 100.000 RSD
Dva otkupa po 50.000 RSD

PODLOGE & INFO

Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti sa Portala Uprave za javne nabavke i sa Internet stranice naručioca Sudirekcija. Grafički prilozi zbog obima će biti objavljeni na sajtu Naručioca 15.09.2014. godine do 15h.

Sve informacije u vezi sa ovim konkursom mogu se dobiti preko telefona broj: 024/671-525 ili e-maila ingkomsu@ingkomora.rs, kontakt osoba Nada Vukmirica, Inženjerska komora Srbije-Regionalni centar Subotica

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje stambeno-poslovnog bloka u Subotici

Leave a Reply