superprostor.com

Prostor predmetne lokacije

Prostor predmetne lokacije

JP „Direkcija za izgradnju Grada Sombora“ raspisalo je otvoreni, anonimni i jednostepeni konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje Trga Koste Trifkovića i ulice Pece Petrovića u Somboru.

Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje Trga Koste Trifkovića i ulice Pece Petrovića koje će, pored efikasnosti i racionalizaciji izgradnje i korišćenja zemljišta, pružiti preduslov za aktiviranje trga i ulice i stvoriti uslove za razvoj kulturnog identiteta grada.

Zadatak konkursa je detaljna urbanističko-arhitektonska razrada Trga Koste Trifkovića i ulice Pece Petrovića sa uspostavljanjem kompaktne estetski funkcionalne veze sa okruženjem. Potrebno je isprojektovati trg reprezentativnog karaktera koji zahteva kompoziciono rešenje povezanosti i funkcionisanja saobraćaja, snabdevanja, parkiranja, pešačke komunikacije i očuvanja kulturno istorijske vrednosti.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, grupe (autorski tim) ili privredna društva bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i lične osobine. Učesnici konkursa mogu biti i strani državljani ako ispunjavaju ostale uslove za učešće na konkursu. Pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije. Najmanje jedan od autora svakog rada treba da ima visoku stručnu spremu iz oblasti arhitekture ili urbanizma kao i da poseduje odgovarajuću licencu za projektovanje iz oblasti arhitekture ili urbanizma.

ROKOVI

Krajnji rok za predaju radova je 22.10.2014. godine do 11h, bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom), na adresu JP „Direkcija za izgradnju Grada Sombora“ u Somboru. Rok za donošenje odluke naručioca je 7 dana od dana otvaranja ponuda.

ŽIRI

Elvira Dragić, dipl inž. arh
Mirko Ivšić, dipl inž. arh
Čedomir Janičić, dipl.istoričar umetnosti
Milan Vojnović, dipl.sociolog
Melinda Kun Bošnjački, dipl inž. arh.

NAGRADE

1. nagrada – 600.000 RSD
2. nagrada – 400.000 RSD
3. nagrada – 300.000 RSD

PODLOGE & INFO

Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti sa Portala Uprave za javne nabavke i sa Internet stranice naručioca, Direkcije za izgradnju grada Sombora.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa ovim konkursom mogu se zatražiti pismenim putem preko faksa 025/420-222 ili e-maila marijana.rilke@direkcijasombor.rs. Lice za kontakt Marijana Rilke, službenik za javne nabavke JP“Direkcija za izgradnju Grada Sombora“Sombor.

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje Trga Koste Trifkovića i ulice Pece Petrovića u Somboru

Leave a Reply