podgorica.me

 

 

Glavni grad Podgorica objavio je danas konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje prostora između autobuske i željezniče stanice – Trga Golootočkih žrtava.

 

Budući da se radi o prostoru koji je nekada i prvi kontakt turista sa Podgoricom, u konkursu se navodi da je neophodno urbanističko – arhitektonskim rješenjem dati prijedlog uređenja koje treba da omogući višenamjensko korišćenje prostora – pješačke tokove, mjesta zadržavanja, mjesta susreta, realizaciju različitih aktivnosti i manifestacija, uz adekvatan urbani mobilijar, kao i formiranje parternog i visokog zelenila. Takođe, Konkursom je predviđeno da se posebna pažnja posveti vezi prostora trga sa kompleksom starog zatvora Jusovača, za koji je planirana revitalizacija i stavljanje u funkciju kulture.

 

Autorima se ostavlja mogućnost dizajniranja umjetničkih instalacija (skulpture, instalacije, mozaici, murali, land art…) u svrhu kreiranja posebnog identiteta ili prostora za igru djece.

 

„Rješenjem je potrebno obuhvatiti i elemente urbanog mobilijara (javno osvjetljenje, klupe, žardinjere za zelenilo, korpe za otpatke, putokaze, signalizaciju, interaktivne table, privremene objekte, itd.). Dizajn elemenata urbanog mobilijara treba da bude funkcionalan, uniforman i prepoznatljiv u savremenom arhitektonskom izrazu. Urbani namještaj treba da omogući racionalno, inovativno, funkcionalno i dinamično korišćenje javnog prostora, sa posebno naglašenom potrebom transformacije u cilju omogućavanja različitih kulturnih i društvenih događanja. Projektovani način korišćenja prostora odrediće mjesta za zaustavljanje i odmor, pa je na tim lokacijama poželjno razmotriti mogućnosti za natkrivanje i naglašavanje. Pri projektovanju voditi računa o bezbjednosti korišćenja prostora, što podrazumijeva adekvatno osvjetljenje, povoljno lociranje parkinga za bicikla i rješenja parternog zastora sa taktilnim poljima za posebne grupe korisnika“, navodi se u Konkursu.

 

U procesu razvoja urbaniteta gradskog područja važan segment predstavljaju otvoreni javni prostori čija je svrha podsticanje građana na socijalnu interakciju i aktivno učešće u društvenom životu. Stoga se od predloženog urbanističko – arhitektonskog rješenja za prostor Trga golootočkih žrtava očekuje da osim ostvarenja visokih ambijentalnih vrijednosti i atraktivnosti dizajna, predvidi mogućnosti za aktivnu upotrebu prostora sa različitim načinima korišćenja koji podržavaju i pospješuju društvene kontakte. Poseban značaj ovog prostora predstavlja njegova karakteristika saobraćajnog čvorišta koje ga čini mjestom prvog susreta Podgorice i putnika koji u grad dolaze autobuskim ili željezničkim prevozom.

 

Rješenje treba da pretpostavi osjećaj komfora i bezbjednosti, kao i da bude usklađeno sa principima održivosti, kako u periodu izgradnje tako i u periodu eksploatacije.

 

Podsjećamo, lokacija koja je predmet konkursa se nalazi na jugoistočnom obodu naselja Drač. Formiranje ovog prostora započeto je još u periodu turske okupacije. Iz tog perioda najznačajniji objekat je stari zatvor Jusovača (polovina XIX vijeka), koji se nalazi uz sjeverozapadnu granicu obuhvata. Objekat zatvora je zaštićen kao kulturno dobro od nacionalnog značaja. Nakon oslobođenja Podgorice, pa sve do kraja Drugog svjetskog rata nije bilo značajnije gradnje. Nakon rata, u projektima obnove i izgradnje odlučeno je da se na tom prostoru izgradi nova glavna željeznička stanica. Prostorna cijelina kakva se, uz manje izmjene, zadržala do današnjih dana, formirana je izgradnjom autobuske stanice 1968. godine prema projektu arhitektice Svetlane Kane Radević.

PG BIRO

 

podgorica.me/oglasi/


KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO RJEŠENJE TRGA GOLOOTOČKIH ŽRTAVA U PODGORICI

Grafička dokumentacija

Tekstualna dokumentacija


 

KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO RJEŠENJE TRGA GOLOOTOČKIH ŽRTAVA U PODGORICI

Leave a Reply