ingkomora.me

Obavještavamo da je Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat donio

RJEŠENJE O RASPISIVANJU OPŠTEG, JAVNOG, NACIONALNOG,PROJEKTNOG, JEDNOSTEPENOG I ANONIMNOG KONKURSA

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za rekonstrukciju objekta „Stare škole“ na UP 1, koja je formirana od kat.par. 2355 i 2356 KO Tivat.

Rjesenje_o_raspisivanju_konkursa

OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

————————————————————————————————————————-

Na osnovu člana 30 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata  (“Sl.list CG” br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), člana 3 Pravilnika o načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa („Sl. list CG“ br.55/13) i zahtjeva zainteresovanog korisnika prostora Khukhliy Oleg, kojeg zastupa punomoćnik Peković Milić,Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine  Opštine Tivat donosi

RJEŠENJE

O RASPISIVANJU OPŠTEG, JAVNOG, NACIONALNOG,

 PROJEKTNOG, JEDNOSTEPENOG I ANONIMNOG KONKURSA

 

Raspisuje se KONKURS za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za rekonstrukciju objekta „Stare škole“ na UP 1, koja je formirana od kat.par. 2355 i 2356       KO Tivat.

UP 1 na Lokaciji br.9 „Stara škola“ iz Izmjena i dopuna DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica (“Sl.list CG”-opštinski propisi broj 32/09), je prostor iznad raskrsnice na Jadranskoj magistrali, kod zgrade u kojoj su ranije bili Opštinski organi, odnosno prostor iznad pasarele. Predmetna lokacija je i u Nacrtu DUP-a Gornji Kalimanj, koji je trenutno u fazi izrade Predloga plana, obilježena kao Z1-UP 1. S obzirom na prepoznati značaj lokacije Planskim dokumentom je utvrđena obaveza raspisivanja javnog konkursa radi dobijanja najkvalitetnijeg rješenja.

 • Raspisivač konkursa je Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat Adresa: Opština Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine,

Trg magnolija 1, 85 320 Tivat,

kontakt osoba Milica Manojlović,  tel.032 661 331, mob.067 225 950,

 • Predmet konkursa je izrada arhitektonsko-urbanističkog rješenja za lokaciju „Stare škole“ u Tivtu, na urbanističkoj parceli koja je formirana od  kat.par.2355 i 2356  KO Tivat
 • Vrsta i oblik konkursa

– Konkurs je nacionalni i na njemu mogu učestvovati lica sa sjedištem ili prebivalištem na teritoriji Crne Gore

– Raspisuje se opšti konkurs na kome mogu učestvovati sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove konkursa

– Prema zadatku raspisuje se projektni konkurs sa ciljem dobijanja arhitektonsko-urbanističkog rješenja na osnovu kojeg će se dalje raditi tehnička dokumentacija (glavni projekat)

– Prema obliku konkurs je jednostepeni s obzirom da je namjena i sadržaj jasno postavljen.

Konkursni rad mora biti urađen na osnovu Konkursnog zadatka i konkursnog materijala.

Pravo učešća na konkursu imaju sva kvalifikovana pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni materijal. Pravna lica imenuju lice koje ispunjava stručne i druge uslove konkursa.

Na konkursu ne mogu uzeti učešće lica koja su neposredno angažovana u organizovanju i sprovođenju  konkursa, niti lica koja su u najužem srodstvu sa njima (bračni drug, stalni poslovni partner, stalni saradnici i sl.), kao ni lica koja su zaposlena na neodređeno vrijeme kod raspisivača konkursa.

Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

Učesnik predajom konkursnog rada prihvata uslove dalje razrade tehničke dokumentacije.

 • Konkurs finansira Investitor, Khukhliy Oleg, kojeg zastupa punomoćnik Peković Milić

Konkursni fond iznosi 11.000,00 €, a sastoji se od  nagradnog fonda konkursa, naknada za rad na vrednovanju konkursnih radova i naknada za organizaciju konkursa.

Nagrađuju se tri prvorangirana rada u iznosu od :

I    nagrada – 4.000,00€

II   nagrada – 2.000,00€

III  nagrada – 1.000,00€

 • Sadržaj konkursnog materijala:

Raspisivač konkursa stavlja učesnicima na raspolaganje dokumentaciju u vidu tekstualnih i grafičkih priloga, stavljenih na CD.

– Tekstualni prilozi: Konkursni zadatak sa urbanističko tehničkim uslovima

Obrazac Izjave učesnika konkursa

– Grafički prilozi: Digitalna katastarsko geodetska podloga za kat.par.2355 i 2356 KO Tivat u

R 1:200

Digitalna katastarsko geodetska podloga sa naznačenom granicom              Urbanističke parcele

Izvod iz DUP-a za predmetnu UP 1

Fotografije predmetnog objekta i cijelog područja

 • Sadržaj i oprema konkursnog rada

Konkursni radovi treba da imaju slijedeće priloge:

–     tekstualni dio sa tehničkim opisom

–          situaciju  terena sa  uređenjem parcele, mjerilo 1:200,

–          situacija terena sa osnovom  partera radi sagledavanja pristupa objektu, mjerilo 1:200

–          sve osnove podzemnih i nadzemnih etaža, kao i krova,  mjerilo 1:100

–          podužni i poprečni presjek kroz objekat, mjerilo 1:100,

–          poprečni presjek kroz objekat i parcelu, mjerilo 1:200,

–          sve izglede objekta, mjerilo 1:100,

–          prostorne prikaze kompleksa u 3D modelu ,

–          dodatne priloge po izboru učesnika konkursa

Uz tekstualni dio priložiti sadržaj konkursnog rada.

U tekstualnom dijelu posebno treba prikazati odnose izgrađenih i slobodnih površina, BGP, indeks zauzetosti i izgrađenosti, rukovodeći se u svemu prema odredbama izPravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene popvršina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl. list CG“ broj 24/10 i 33/14) i Pravilnika o načinu obračuna površine i zapremine objekata („Sl. list CG“ broj 47/13).

Uz konkursni rad, učesnici konkursa su obavezni dostaviti CD sa svim grafičkim prilozima u pdf formatu, kao i tekstualno obrazloženje u doc  ili pdf formatu.

Konkursni rad mora biti u omotu, sa spiskom svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti označeni autorskom šifrom u gornjem, desnom uglu.

Grafički prilozi, kao i tekstualni dio se predaju na čvrstoj podlozi formata B3 -353×500 mm.

Također, kompletan konkursni rad (tekst i grafika) treba štampati  na papiru A3 formata, i u povezanoj svesci dostaviti u 6 (šest) primjeraka, za potrebe rada članova žirija.

Svi prilozi konkursnog rada moraju biti upakovani u neprozirni omot sa šifrom u gornjem, desnom uglu omota i jasnom naznakom «konkurs-ne otvaraj».

Uz konkursni rad autori su u obavezi dostaviti i dvije neprozirne, zatvorene koverte sa jasnom naznakom «konkurs-ne otvaraj» i autorskom šifrom u gornjem, desnom uglu i to:

–          kovertu sa oznakom «Autor» koja sadrži ime, prezime i adresu pojedinca ili grupe autora, Izjavu o prihvatanju uslova konkursa i način podjele nagrada

–          kovertu sa naznakom «Kontakt », koja sadrži adresu na koju se, nakon konkursa, dostavlja konkursni rad.

Koverte sa nazivom „Autor“  i „Kontakt“ otvara ŽIRI.

 • Okvirni rokovi konkursa

Konkursni materijal se može preuzeti od 27.08.2014.godine do 05.09.2014.godine, pripremljen na digitalnom (CDROM) mediju, svakog radnog dana od 09h do 14h u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat (kancelarija br 5,  I sprat).

Prilikom preuzimanja konkursnog materijala potrebno je ostaviti e-mail adresu za komunikaciju.

Učesnici imaju pravo postavljati pitanja, odnosno dostavljati ih  putem e-maila na adresu: milica.manojlovic@opstinativat.com do 12.09.2014.godine.

Pisani odgovori biće dostavljeni najdalje do 16.09.2014.godine, putem e-maila na sve e-mail adrese učesnika, koje su ostavljene prilikom preuzimanja konkursnog materijala.

Rok za predaju konkursnih radova je od 03.11.2014. do 05.11.2014.godine do 12 sati, na arhivi Opštine Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Za radove koji se šalju poštom, vrijedi čitak, službeni poštanski pečat sa datumom i vremenom predaje zaključno sa 05.11.2014.godine do 12 h.

Radovi koji se šalju poštom moraju imati obavezno naznačeno ime i prezime pošiljaoca, ne autora, sa potpunom adresom.

Svaki učesnik koji rad šalje poštom obavezan je o tome anonimnim telegramom   obavijestiti organizatore konkursa. U telegramu treba navesti broj pod kojim je pošiljka u pošti zavedena.

Žiri će donijeti odluku o rezultatima konkursa do 25.11.2014.godine. Odmah po donošenju odluke sekretar žirija je dužan da zvanično obavijesti autore svih nagrađenih radova o plasmanu na konkursu. Svi ostali učesnici biće obavješteni o rezultatima konkursa, najkasnije 15 dana po donošenju odluke žirija.

Izložba konkursnih radova i postkonkursna diskusija održaće se po završetku rada Žirija.   O datumu i mjestu održavanja izložbe i javne diskusije svi učesnici biće pismeno obaviješteni.

Radove koji nijesu nagrađeni učesnici mogu podići u roku od 15 dana od dana završetka izložbe konkursnih radova. Nakon ovog roka raspisivač i organizator ne odgovaraju za radove.

Autori koji žele da im radovi budu vraćeni poštom sami snose troškove poštarine.

 • Članovi žirija

Za ocjenu radova imenovan je konkursni žiri u sastavu od 5 (pet) članova:

1. Nebojša Adžić,d.i.a. predsjednik žirija

2.  Ivan Stipanić,d.i.a.

3. Jelena Franović,d.i.p.a.

4. Miodrag Radonjić,d.i.a.

5. Branislava Rajčević,profesorica

 • Stručni izvjestilac i Sekretar Žirija – Milica Manojlović,d.i.a.

Izvjestilac će konstatovati kompletnost prispjelih radova i njihovu usklađenost sa uslovima konkursa, te sačiniti izvještaj koji se dostavlja žiriju.

Radovi onih učesnika koji ne ispune uslove konkursa, po pitanju roka i kompletnosti predatih materijala neće se razmatrati.

 • Kriterijumi za vrednovanje konkursnih radova

Konkursni radovi će se vrednovati prema sledećim kriterijumima:

1) estetskog kriterijuma na osnovu kojeg se procjenjuju: originalnost, inovativnost, izvornost i kreativna posebnost, cjelovitost i dosljednost rješenja; ……………………………………….. 40 poena

2) prostornog kriterijuma na osnovu kojeg se procjenjuje prostorni koncept rješenja, odnos djelova i celine prostora ili objekta, arhitektonske vrijednosti, prostorni komfor, kvalitet prostora, inženjerska racionalnost i tehnička izvodljivost; …………………………………………………….30 poena

3) programskog kriterijuma na osnovu kojeg se procjenjuje funkcionalnost i funkcionalna opravdanost rješenja, racionalno korišćenje prostora, poštovanje i ispunjavanje konkursnog zadatka i prostornog programa; ………………………………………………………………………………………..15 poena

4) ekološkog kriterijuma, a naročito: odnosa prema zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju kvaliteta životne sredine, održivog korišćenja prirodnih resursa, energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. ………………………………………………………………………………10 poena

5) ekonomskog kriterijuma na osnovu kojeg se procjenjuju: ekonomičnost i ekonomski aspekti projektovanog rješenja, ekonomska adekvatnost rješenja u konkursnom zadatku, racionalnost i praktičnost, pouzdanost u korišćenju i eksploataciji, predviđeni troškovi održavanja u odnosu na karakter prostora; ………………………………………………………………………………………………5 poena

 • Administrativne i druge poslove tokom konkursa sprovodit će Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj  i Sekretarijat za informacione sisteme i zajedničke poslove Opštine Tivat.
 • Završne odredbe

– Rješenje o raspisivanju  i rezultati konkursa će biti  javno objavljeni, u dnevnim novinama «Pobjeda» i na web stranicama www.opstinativat.com, www.mrt.gov.me, www.ingkomora.me i www.arhitektura.ac.me

– U koliko izrada glavnog projekta ne bude povjerena autoru nagrađenog rada, onda je nosilac izrade glavnog projekta dužan konsultovati autora, naročito u slučaju eventualnih intervencija i izmjena u nagrađenom radu.

– Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog konkursa u nadležnosti su redovnog Suda koji je nadležan za raspisivača konkursa.

 

Broj:0909-791

Tivat,21.08.2014.godine

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I   ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

KONKURS za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za rekonstrukciju objekta „Stare škole“

Leave a Reply