1. 1.    RASPISIVAČI KONKURSA:

Skupština Opštine Nikšić i Savez arhitekata Crne Gore.

 

 1. 2.    ZADATAK I CILJ KONKURSA

Zadatak konkursa je izrada idejnog projekta arhitektonsko oblikovnog i enterijerskog rješenja adaptacije skupštinske sale u prizemlju zgrade SO Nikšić, u Njegoševoj ulici br. 18.

Konkurs se raspisuje sa ciljem da se dođe do odgovarajućeg i kvalitetnog oblikovnog – enterijerskog rješenja skupštinske sale SO Nikšić.

Nivo obrade idejnog projekta koji je predmet ovog konkursa omogućio bi autoru izabranog rješenja dalji rad na projektnoj dokumentaciji, na izradi glavnog i izvođačkog projekta.

3. TIP KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA

Po vrsti :  Konkurs je opšti, javni.

Prema zadatku :   Konkurs je projektni.

Po obliku :    Konkurs je jednostepeni.

Prema načinu i predaji rada :  Konkurs je anonimni.

Na Konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja  preuzmu konkursni materijal.

Konkurs se može raditi samostalno ili u timu.

 

 4. ŽIRI KONKURSA

Nebojša Adžić, arhitekta– Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Nikšić – predsjednik komisije

Miljan Joković, arhitekta – član UO Društva arhitekata Nikšića  –član komisije

Srđan Tadić, arhitekta – član UO Saveza arhitekata Crne Gore; član komisije

Sonja Nikčević – Predsjednik skupštine SO Nikšić  –član komisije

Vera Bulatović– Odbornik u Skupštini SO Nikšić  –član komisije

Ivan Radojičić – Odbornik u Skupštini SO Nikšić  –član komisije

Tamara Gredić  – Agencija za projektovanje i planiranje  – sekretar žirija

Izvjestilac-sekretar žirija će konstatovati kompletnost prispjelih radova i njihovu usklađenost sa uslovima konkursa pri ocjenjivanju.

 

5. KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE:

Konkursni rad će se vrijednovati prema sledećim kriterijumima:

 • Oblikovni, estetski i prostorni kvaliteti rješenja     0-60 bodova
 • Funkcionalnost rješenja                                                     0-30 bodova
 • Ekonomičnost rješenje                                                       0-10 bodova

6. SADRŽAJ KONKURSNOG ELABORATA

6.1.      Grafički prilozi:

Sadržaj:

 • osnova – širi zahvat / kontaktne zone, veze, komunikacija sa ostalim prostorima prizemlja zgrade SO Nikšić  /1:100
 • osnova poda sa dispozicijom opreme i opisima /1:100
 • osnova plafona sa dispozicijom rasvjete, (ako se zadržava postojeća rasvjeta ovaj prilog je samo formalnog karaktera)  / 1:100
 • izgledi zidova sa opisima / 1:100
 • karakteristični presjeci    /1:50 ili 1:100
 • karakteristični presjeci elemenata enterijera   /1:20, 1:10 ili 1:5
 • perspektivni prikazi 3D
 • mogućnost transformacije prostora/ multifunkcionalnost prostora

Svi grafički prilozi moraju biti prikazani na listovima formata 100x70cm na jačoj hartiji u fascikli tvrdog poveza u vidu mini tabli.

U gornjem desnom uglu naznačiti šifru, a u donjem desnom uglu numeraciju priloga/ font Times New Roman, size 14 Bold /.

6.2.      Tekstualni prilozi:

Tehničko obrazloženje uz idejni projekat na najviše dva lista formata A4/ font Times New Roman, size 12, povezivanje listova vertikalno .

6.3.      Ostali prilozi:

 1. Kompletan elaborat mora biti prezentiran i dostavljen na CD-ROM-u u 5 (pet) primjeraka, u PDF formatu, a svaki fajl treba da započne šifrom. Sve grafičke priloge je neophodno snimiti u rezoluciji minimum 300dpi u CMYK sistemu. Na CD-u je takođe neophodno napisati šifru.
 2. U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Autor šifre”, priložiti: ime i prezime autora, adresu, broj telefona, e-mail.
 3. U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Izjava autora”, priložiti: potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko djelo.
 4. U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Adresa za povraćaj” priložiti: adresu na koju raspisivač može povratiti radove.
 5. Omot konkursnog materijala je bijele boje i treba da sadrži naziv konkursa: „ Idejno arhitektonsko rješenje za adaptaciju Skupštinske sale SO Nikšić”, kao i šifru u gornjem desnom uglu.

6.4.      Zaštita anonimnosti.

Šifra treba da sadrži maksimum 6 karaktera.

U slučaju povrede anonimnosti, na bilo koji način, učesnici će biti eliminisani.

Pristigli radovi ne smiju biti otvarani prije finalnog zasijedanja žirija.

 

7. KONKURSNI MATERIJAL I ROKOVI

Raspisivač konkursa stavlja učesnicima na raspolaganje dokumentaciju u vidu tekstualnih i grafičkih priloga.

Konkurs je otvoren od 10.09.2013.god. do 21.10.2013. god.

Konkursni radovi se predaju neposredno na arhivi Građanskog biroa opštine Nikšić, Njegoševa 12, do 21.10.2013.god, do 15 časova ili se šalju poštom zaključno sa datumom 21.10.2013. god. što se provjerava poštanskim pečatom na omotnici rada i dokazuje  poštanskom potvrdom u posjedu autora – pošiljaoca.

Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja za vrijeme dok je Konkurs otvoren, putem e-mail adrese nebojsa.adzic@niksic.me.

Konkursni radovi pristigli nakon roka utvrđenog za predaju radova, neće se uzimati u razmatranje.
Konkursni Žiri donijeće odluku o rezultatima Konkursa do 04.11.2013. god.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na web sajtovima opštine Nikšić, www.niksic.me i Saveza arhitekata Crne Gore, www.sacg.me.

Raspisivač konkursa će prirediti izložbu nagrađenih radova.
8. NAGRADE

Ako do utvrđenog roka prispije najmanje dvostruko veći broj radova od broja predviđenih nagrada, koji odgovaraju propozicijama konkursa.

Raspisivači uz podršku sponzora obezbijeđuju 3 (tri) nagrade, i to:

•           Prva nagrada……………………5 polupansiona za dvije osobe u hotelu „Light house of Montengero“ u Igalu

•        Druga nagrada……………………štedna knjižica na iznos od 250,0 € kod NLB Montenegro banke

•        Treća nagrada……………………150,0 €, SO Nikšić

Ako je broj prispjelih radova manji od gore navedenog Žiri ima pravo da broj nagrada i smanji.

Žiri može pojedinim radovima da dodijeli i pismeno priznanje.

 

9. AUTORSKA PRAVA

Autori nagrađenih idejnih projekata, zadržavaju sva autorska prava, a saradnja na daljoj razradi projektne dokumentacije, direktno će biti regulisana u neposrednom dogovoru sa raspisivačem konkursa.

Zaštita autorstva u fazi izrade glavnog projekta je zagarantovana i biće definisana Ugovorom između raspisivača Konkursa i autora pobjedničkog rada.

 

10. PODLOGE ZA KONKURSNI RAD


Kao podlogu za izradu konkursnog rada učesnici Konkursa dobijaju slijedeće podloge:

-Tekstualni dio:

Raspis Konkursa

Projektni zadatak

-Grafički dio:

Digitalnu osnovu sale

3D model Skupštinske sale

Foto dokumentacija

Preuzmite konkursni materijal OVDJE

Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja adaptacije skupštinske sale SO Nikšić

Leave a Reply