dab.rs

 

tehnika-sezdesete-01

 

Raspisivač / Naručilac / konkursa: DP Beogradski Sajam, Beograd , www.sajam.rs

Sprovodilac konkursa: Društvo arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, Beograd, www.dab.rs

 

Upravni odbor Beogradskog sajma je usvojio Odluku kojom daje saglasnost da se putem javnog

konkursa pribavi idejno rešenje rekonstrukcije i adaptacije hala 7.,8. i 9. Beogradskog sajma.

 

Program konkursa obuhvata:

 

– idejno rešenje arhitekture i enterijera objekata koji se transformišu i u okviru kojih se vrši

prenamena prostora u konferencijski centar sa izložbenim prostorom;

– idejno rešenje parternog i saobraćajnog uređenja prostora ispred hala 7, 8 i 9 u cilju

formiranja svečanog prijemnog platoa, kao i pratećeg parkiranja.

 

Prilikom donošenja Odluke o rekonstrukciji prostora hala Upravni odbor je imao u vidu značaj

Beogradskog sajma kao centralne sajamske institucije u našoj zemlji i regionu, dosadašnje učešće

najznačajnijih imena srpske arhitekture u projektovanju izložbenih hala (arhitekta Milorad Pantović je

osvojio prvu nagradu na konkursu za idejni projekat, 1953.), kao i potrebu da se do budućeg izgleda

hala 7. , 8. i 9. dođe izborom najboljih i najkvalitetnijih arhitektonskih rešenja.

 

Cilj je da se putem javnog konkursa dođe do najboljih idejnih rešenja za buduću realizaciju projekta

na osnovu parametara i preporuka datih od strane Raspisivača Konkursa, a preciziranim u

Programskom zadatku. Izabrana konkursna rešenja biće osnov za izradu projektne dokumentacije

neophodne za podnošenje zahteva za dobijanje lokacijskih uslova, potom izradu projekta PGD –

projekta za dobijanje građevinske dozvole, kao i projekta PZI – projekta za izgradnju (u slučaju da se

Investitor opredeli za ovakvu proceduru).

 

Program i raspis  konkursa Beogradski Sajam 21.09.2016..pdf

ARHIVA SAJMA.zip

BS osnove hala 7,8 ,9.zip

FOTODOKUMENTACIJA.zip

KAT.TOP.PLAN, ZONA INTERVENCIJE, FASADE.zip

PRESECI, DETALJI.zip

KONKURS za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije i adaptacije hala 7.,8. i 9. Beogradskog sajma

Leave a Reply