d-a-z.hr

Sveučilište u Zagrebu raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) organizira i provodi javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja izgradnje zgradeFarmaceutsko-biokemijskog fakulteta na lokaciji Zmajevac 5, Kampus Sjever, za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (FBF-a).

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja izgradnje zgrade Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
raspisuje, a
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
organizira i provodi
Javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni

NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja izgradnje zgrade Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na lokaciji Zmajevac 5, Kampus Sjever, za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (FBF-a)
ev.br.nabave:9c/2014 MV-U

I.          OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1.1.RASPISIVAČ natječaja je SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Trg maršala Tita 14, Zagreb, 10000
OIB:                                      36612267447
telefon:                                 +385 1 4564 267
fax:                                       +385 1 4564 115
e-mail:                                  nabava@unizg.hr
internetska adresa:              www.unizg.hr
odgovorna osoba:                prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš

U predmetnom postupku natječaja, sukladno odredbi čl. 13. st.9. Zakona o javnoj nabavi, Raspisivač navodi gospodarske subjekte s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti podizvoditelji odabranom natjecatelju. To su:

SciPro d.o.o., Ivana Meštrovića 4, 42000 Varaždin, OIB: 41092511447

1.2.INVESTITOR natječaja je SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Trg maršala Tita 14, Zagreb, 10000, OIB: 36612267447, kojeg zastupa rektor, prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš.

1.3.ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, koje zastupa predsjednica SANJA CVJETKO JERKOVIĆ, dipl.ing.arh.

1.4.VRSTA NATJEČAJA: Javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni, za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja.

Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 43/13 te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), u daljnjem tekstu ZJN, ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN‐om.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu kompletne projektne dokumentacije (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, te ne obuhvaća vrijednost ugovora. Ugovor o uslugama za izradu kompletne projektne dokumentacije će se sklopiti u skladu sa Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s prvonagrađenim pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane ZJN-om.

1.5.SVRHA I CILJ natječaja su dobivanje najboljeg idejnog arhitektonsko‐urbanističkog rješenja za zgradu FBF kao podloge za izradu sveukupne dokumentacije potrebne za izgradnju zgrade, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i svim propisima koji proizlaze iz zakona.

1.6.PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član tima ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

1.7.Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, sastavljač natječajnog programa, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju. (U natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. Članovi Ocjenjivačkog suda (uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici), zamjenici Ocjenjivačkog suda uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici) ne mogu sudjelovati na ovom natječaju. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija. Na natječajima ne mogu sudjelovati članovi Odbora za natječaje).

1.8.Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

1.9.U skladu sa ZJN poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja staviti će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: www.unizg.hr i na mrežnim stranicama Organizatora i provoditelja natječaja: www.uha.hr .

Poziv na natječaj i rezultati natječaja bit će objavljeni i u Večernjem listu, a obavijest o natječaju sukladno članku 71. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma dostavlja se Odboru za natječaje i svim strukovnim društvima arhitekata.

II.         ROKOVI
2.1.      Početak natječaja je utorak, 09.09.2014.

2.2.      Natječajna dokumentacija pripremljena je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 9‐16h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/550 9705, fax. 01/481 6197, e‐mail: tajnistvo@uha.hr.

Nakon izvršene narudžbe, natječajna dokumentacija bit će dostavljena poštom (uz plaćanje poštarine),elektroničkom poštom, prosljeđivanjem poveznice za skidanje dokumentacije s poslužitelja) ili osobnim preuzimanjem u Udruženju hrvatskih arhitekata.

Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16 h u UHA‐i, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, te u županijskim i gradskim društvima arhitekata.

Identitet osoba kojima se dostavlja natječajna dokumentacija nije poznat Ocjenjivačkom sudu, Tehničkoj komisiji, Stručnim savjetnicima ni Tajniku natječaja.

2.3.      Organizacija obilaska lokacije sa stručnim vodstvom i kolokvij o natječaju održat će se u subotu, 27.9.2014. s početkom u 10h. Kolokvij će se održati na lokaciji, križanje ulica Zmajevac i Alagovićeve, te nakon pregleda lokacije nastaviti u zgradi FBF-a unutar botaničkog vrta na Zmajevcu.

2.4.      Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu tajnistvo@uha.hr do petka, 10.10.2014. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.uha.hr i dostavljeni do četvrtka, 16.10.2014. svima koji su podigli natječajne podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

2.5.      Rok predaje natječajnih radova je utorak, 02.12.2014. do 16.00 h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

2.6.      Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do ponedjeljka 22.12.2014.
Anonimnost će se poštivati sve dok Ocjenjivački sud ne opiše natječajne radove, provjeri pravo sudjelovanja prema čl. 1.6. Općih uvjeta, izradi rang listu i proglasi nagrade.

Ovlaštene osobe Raspisivača provjeravaju prava i sposobnosti prvonagrađenog natjecatelja, odnosno ‘osobe ovlaštene za projektiranje’ koju je naveo prvonagrađeni natjecatelj, nakon završetka rada Ocjenjivačkog suda, a prije poziva na pregovarački postupak bez prethodne objave.
Po završetku postupka, Odluka, mišljenje, izvješće i zapisnici dostavljaju se Raspisivaču na daljnje postupanje.

2.7.      Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem elektroničke pošte na adresu koju su predali uz rad i objavljeni u sredstvima javnog oglašavanja, najkasnije 8 (osam) dana od dana završetka rada Ocjenjivačkog suda. Provoditelj će objaviti potrebne objave i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

2.8.      Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najkasnije 30 dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. O datumu i mjestu održavanja izložbe i razgovora bit će obaviješteni elektroničkom poštom svi natjecatelji. Raspisivač zadržava pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.

2.9.      Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon kojeg roka Raspisivač i Provoditelj ne odgovaraju za radova.

III.        NAGRADE
3.1.      Nagradni fond natječaja iznosi 335.000,00 kn (neto iznos), odnosno 422.100,00 kn (bruto iznos). Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade i otkupe u bruto iznosu i rasporedu:
broj nagrada               *bruto iznos                    neto iznos

I.     nagrada                       1                        131.906,25 kn               104.687,50 kn
II.    nagrada                       1                        105.525,00 kn                 83.750,00 kn
III.   nagrada                       1                          79.143,75 kn                 62.812,50 kn
IV.   nagrada                       1                          63.315,00 kn                 50.250,00 kn
V.    nagrada                       1                          42.210,00 kn                 33.500,00 kn

*Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV‐a.

3.2.      Ukoliko se na natječaj javi manji broj natjecatelja u smislu točke 3.1., odlukom Ocjenjivačkog suda, nagradni fond se može odgovarajuće preraspodijeliti.

3.3.      Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade prema konačnom poretku radova koji su ušli u uži izbor. Dodijelit će se jedna prva nagrada. Prvu nagradu dobit će onaj natječajni rad koji je najbolje riješio natječajni zadatak. Ako se prva nagrada ne može dodijeliti zbog razloga kvalitete ili nepoštivanja uvjeta natječaja, ocjenjivački sud razloge mora obrazložiti.

3.4.      Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

IV.       OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova je imenovan Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
Prof.dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh, predstavnik Raspisivača
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja, ovlašteni arhitekt
Prof. dr.sc. Nikola Kujundžić, predstavnik Raspisivača
Silvije Novak, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
Prof. Tonči Žarnić, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja, ovlašteni arhitekt

Zamjenik Člana OS-a
Doc. Petar Mišković, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

Stručni savjetnici
Dr.sc. Zrinka Paladino, dipl.ing.arh.
Milan Pavlinić, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija
Duje Dvornik, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
Darko Užarević, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

Tajnik natječaja
Marko Trzun, dipl.ing.arh.

OPĆI UVJETI

PROGRAM

Konkurs za izradu idejnog rješenja zgrade Farmaceutsko-biohemijskog fakulteta u Zagrebu

Leave a Reply