sekretarijat-za-plurzs.podgorica.me

SADINE

RASPIS KONKURSA za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici

 

Glavni grad Podgorica, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore, raspisuje konkurs za odabir najboljeg Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici.

 

Osnovni cilj Konkursa je odabir najkvalitetnijeg urbanističko-arhitekonskog rješenja i studije koji će služiti kao siguran osnov na kojem će prostor Sadine, površine 144 hektara, biti detaljno razrađivan detaljnim urbanističkim planom, što, u skladu sa Prostorno-urbanističkim planom Glavnog grada Podgorice, treba da uslijedi nakon odabira prvonagrađenog konkursnog rada.

 

Glavni grad Podgorica posmatra urbani prostor kao dragocjen lokalni i nacionalni resurs kojem mora biti posvećena posebna pažnja, naročito kada se pristupa definisanju neizgrađenih urbanih zona koje su kao takve dugo bile sastavni dio gradske urbanističke matrice. Naša vizija Sadina zasniva se na principu održivosti budućeg prostora, od kojeg se očekuje da bude integralan dio urbanog tkiva Podgorice. Upravo je održivost povod razrade prostora Sadine ovim konkursom i ono što Glavni grad ima za cilj jeste odabir urbanističko-arhitektonskog rješenja čija će opravdanost biti detaljno razrađena u Studiji, a očekuje se savremeno inovativno rješenje koje će biti podsticaj za buduća rješenja urbanog prostora grada. Pojam održivosti u kontektsu ovog konkursa podrazumijeva bavljenje lokalnim resursima pri čemu se poseban akcenat stavlja na brigu o životnoj sredini, korišćenje energije iz obnovljivih izvora i adekvatno upravljanje zemljištem, infrastrukturom, otpadom itd. Odabrano rješenje treba da ponudi najkvalitetnije prijedloge u smislu izvodljivosti i ekonomičnosti i, kao takvo, da postane provjerena osnova za razradu ovog prostora detaljnim urbanističkim planom.

 

Rješenje i Studija treba da prikažu Sadine kao re-urbanizovan, vitalan i sadržajan dio grada prema principima održivosti koja će omogućiti funkcionisanje “grada u gradu”, kao fleksibilan prostorni okvir koji će zadovoljiti potrebe budućeg korisnika prostora, dajući mu identitet i upečatljivost urbanog pejzaža po kojem će grad biti prepoznatljiv.

COMPETITION TASK  for Urban and architectural conceptual design and Study with recommendations for urbanization of Sadine in Podgorica

 

Montenegro Capital City Podgorica, in cooperation with the Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro, announces a competition for Urban and architectural conceptual design and Study with recommendations for urbanization of Sadine in Podgorica, Montenegro.

 

The main objective of the competition is the selection of conceptual design of the highest quality, and Study that will serve as stable and checked basis for detailed elaboration through detailed urban plan of Sadine area (144 hectares), in accordance with Spatial-urban plan of Capital City Podgorica (Prostorno-urbanistički plan Glavnog grada Podgorice) that will follow after the proclamation of winning design and study.

 

Capital City Podgorica recognizes the urban space as valuable local and national resource which has to be given a special dedication, especially when it comes to defining undeveloped urban zones, have long been an integral part of the cityscape. Our vision of Sadine area is based on the principle of sustainability of future urban space, which is expected to be integral part of narrow urban suburb of Capital city. The sustainability, as the matter of fact, is the motive of elaborating of Sadine area through this competition and, what Capital City Podgorica aims is to choose the best Urban and architectonic conceptual design whose feasibility will be elaborated in detail through the Study, and contemporary and innovative design which will be incentive for upcoming urban and architectural designs is expected. Cthe notion of sustainability in the context of this competition means the following: dealing with local resources, whereby the special emphasis is placed on care of environment, usage of energy from renewable sources and adequate land management, infrastructure, waste, etc.

 

The forst prize design should offer should also offer the highest quality proposals in terms of feasibility and economy and profitability so it could become reliable basis for elaboration of this area with detailed urban plan.

 

Conceptual desing and Study should present Sadine area as re-urbanized, vital and comprehensive part of the city according to the principles of sustainability which will enable the he functioning of „the city in the city“, as a flexible spatial framework that will meet the needs of future users of space, giving the identity and originality of urban landscape, which will make the city recognizable.

Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici
 
Odluka o raspisivanju Konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici
Konkursni zadatak
Raspis konkursa

Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici

Leave a Reply