Raspisivač konkursa: ARHITEKTONSKI FAKULTET

UNIVERZITET CRNE GORE

Adresa: 81000 Podgorica, Džordža Vašingtona bb, Crna Gora

Tel: +382 20 269 134, 269 262;

fax: +382 20 269 317

Web: www.arhitektura.ac.me

E-mail: arhitektura@ac.me

Arhitektonski fakultet u Podgorici raspisuje anonimni:

KONKURS

za izradu znaka i logotipa za Arhitektonski fakultet u Podgorici

 

1. PREDMET KONKURSA

U okviru reformi koje se sprovode Tempus projektom ”Restruktuiranje studijskog programa Arhitekture u program sa integrisanim masterom, usklađen sa standardima EU”, predviđena je i promjena vizuelnog identiteta Arhitektonskog fakulteta. Predmet konkursa je izrada znaka i logotipa za Arhitektonski fakultet u Podgorici. Konkursni rad treba da sadrži znak (grafički element) i logotip – ispis sa punim nazivom Arhitektonski fakultet u Podgorici Univerzitet Crne Gore i varijantu sa akronimom (skraćenica AF) u kolor i crno-bijeloj verziji riješenja.

Napomena: Slovne znake pisati latiničnim pismom.

2. CILJ KONKURSA

Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije rješenje znaka i logotipa, a potrebno je da rješenje bude originalno i jednostavno i da je primjenjivo na sva savremena sredstva poslovne i vizuelne komunikacije (memorandum, vizit karta, promo materijal…). Idejno rješenje znaka treba da simbolizuje djelatnost ustanove, i da sa odgovarajućom grafikom bude dobar reprezent Arhitektonskog fakulteta.

3. TIP KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA

Konkurs je javni, jednostepeni i anonimni. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa i van teritorije Crne Gore (individualno ili u grupi). Moguće je poslati i više od jednog rešenja.

4. SADRŽAJ KONKURSNOG ELABORATA

– Radove dostaviti na A4 formatu, i na CD-u (JPG, TIFF, PNG, GIF, PDF, CDR i sl. rezolucija 300dpi, CMYK).

– Uz rad priložiti kratko tekstualno obrazloženje (do 500 riječi) na listu A4 formata, koje treba da je priloženo i na CD-u (PDF).

– Rad predati u zapečaćenom omotu na kojem je potpisana šifra i koji obavezno sadrži:

• A4 format sa dimenzionisanim rješenjem znaka i logotipa, potpisan šifrom u donjem desnom uglu;

• tekstualno obrazloženje, A4, potpisano šifrom u donjem desnom uglu;

• Primjenu znaka-logotipa na koverti, memorandumu i vizit karti, prezentiranu 1:1

• CD sa elektronskom verzijom rješenja znaka i logotipa (.jpg, .tiff, i sl.) i tekstualnim obrazloženjem (pdf), potpisan šifrom na omotu ili CD medijumu;

Zaštita anonimnosti:

Šifrovanje konkursa: Materijal je neophodno označiti identifikacionim kodom-šifrom, i to svaki list pojedinačno, u donjem desnom uglu. Šifra treba da sadrži maksimum 6 karaktera (sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera). Šifru je neophodno postaviti i na cd-u, kao i na omotu konkursnog materijala. U slučaju povrede anonimnosti, na bilo koji način, učesnici će biti eliminisani. Pristigli radovi ne smiju biti otvarani prije finalnog zasijedanja žirija.

Podaci o autoru ili autorskom timu: U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Autor šifre”, priložiti: ime i prezime autora (autorskog tima), adresu, kontakt telefon, e-mail, broj žiro računa i naziv banke. Ukoliko pojedinac/tim želi da konkuriše sa više rješenja, potrebno je da svako od rješenja ima različitu šifru.

Originalnost rješenja: U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Izjava autora”, priložiti potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko djelo.

5. NAGRADA

I nagrada 1000,00 Eura

6. ŽIRI KONKURSA:

1. Prof. dr Dušan Vuksanović – predsjednik

2. Prof. dr Nataša Đurović

3. Prof. dr Ilija Lalošević

4. Prof. dr Goran Radović

5. Prof. dr Ratko Mitrović

6. Doc. dr Svetislav Popović

7. Doc. dr Rifat Alihodžić

8. Doc. dr Veljko Radulović

9. Doc. dr Dragan Komatina

10. Dr Slavica Stamatović Vučković

11. MSc Ema Alihodžić Jašarović

7. KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE

– Jasna koncepcija – vizija

– Originalnost rješenja

– Umjetnička i estetska vrijednost

– Aktuelnost

– Grafička jasnoća

Ponude se ocjenjuju na osnovu kriterijuma ove metodologije i uporednom analizom svih predloga i pojedinačnih ocjena članova žirija.

8. DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI

Kalendar konkursa:

Objava konkursa: 25. 12. 2013.

Rok za pristizanje radova: 14. 02. 2014. do 15h

Proglašenje rezultata konkursa: 24. 02. 2014.

Učesnici konkursa moraju radove dostaviti najkasnije do 14. februara 2014. do 15h, na adresu raspisivača konkursa. Radovi koji su poslati poštom moraju imati poštanski pečat sa datumom i vremenom predaje, kao i ime i prezime pošiljaoca (ne autora ), sa punom adresom.

9. AUTORSKA PRAVA

1. Isplatom nagrade autorima konkursnog rada Arhitektonski fakultet u Podgorici stiče pravo da rad koristi u cjelini ili djelimično. Nagrađeni autor je obavezan da Arhitektonskom fakultetu dostavi izabrano grafičko riješenje u vektorskom obliku i knjigu grafičkih standarda.

2. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

3. Prispjeli radovi neće se vraćati autorima.

Radove dostaviti lično ili poštom, na adresu:

ARHITEKTONSKI FAKULTET

UNIVERZITET CRNE GORE

Adresa: 81000 Podgorica, Džordža Vašingtona bb, Crna Gora

Kabinet 112

Omot konkursnog materijala je bijele boje i treba da sadrži naziv konkursa: ”KONKURS-ZNAK/LOGOTIP AF Podgorica”, kao i šifru u gornjem desnom uglu sa naznakom “Ne otvarati”.

Kontakt za sve dodatne informacije:

MSc Ema Alihodžić Jašarović, spec.sci

tel: +382 67 437 006

e-mail: aema@t-com.me

Konkurs za izradu logotipa Arhitektonskog fakulteta

Leave a Reply