bienale-projekat-solana

 

Projekat Solana Ulcinj

 

· PROJEKTNI ZADATAK

· RASPIS KONKURSA – ZA PROJEKAT IZLOŽBE CRNOGORSKOG TIMA ZA CRNOGORSKI PAVILJON NA XV VENECIJANSKOM BIJENALU ARHITEKTURE

Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
Ulica IV proleterske brigade 19
Podgorica
Crna Gora
www.mrt.gov.me

 

1. Uvod

Na XV Venecijanskom bijenalu arhitekture Crna Gora će se predstaviti Projektom Solana Ulcinj. Nakon višegodišnjih sporova u vezi sa ovom lokacijom, a koji se tiču njene zaštite i eksploatacije, trenutak je za novo promišljanje i dijalog. Izazov koji je pred nama je da izađemo sa novim modelima, novim prijedlozima u cilju očuvanja ekološkog značaja Solane, njenog karakterističnog artificijelnog pejzaža i veoma specifične veze između prirode i čovjeka, a koji u isto vrijeme obezbjeđuju ekonomsku i ekološku održivost ovog sistema kao zaštićenog područja.

Projekat Solana Ulcinj odgovara na temu Bijenala 2016. godine „Izvještavanje sa Fronta“, u kojoj Alehandro Aravena želi da pokaže snagu i vitalnost arhitekture kao profesije koja daje prijedloge za sve veće složenosti našeg svijeta, u cilju poboljšanja kvaliteta izgrađenog okruženja i kvaliteta života uopšte. Projekat Solana Ulcinj naglašava značaj pronalaženja nove, održive simbioze između čovjeka i prirode. Stoga, polazna tačka za Projekat Solana Ulcinj je artificijalni biotop, solana, koji posjeduje jedinstveni biodiverzitet flore i faune na regionalnom nivou i ima ključnu ulogu u globalnim kretanjima ptica.
Odabrani, prvonagrađeni rad biće predstavljen u jednoj od 4 prostorije u crnogorskom paviljonu u Palati Malipiero u Veneciji. Preostale tri prostorije su namijenjene za postavku izložbe tri međunarodne prakse (ecoLogicStudio, London; LOLA Landscape Architects, Rotterdam; LAAC Architects, Innsbruck), a svi timovi će odgovoriti na isti Projektni zadatak. Svi ostali radovi sa konkursa biće prezentovani na ekranu u okviru pratećeg programa u dvorištu paviljona.

Nakon prvog simpozijuma “THE BRIEF“ koji je održan u Ulcinju, drugi simpozijum “REPORTING FROM THE FRONT” će biti održan 29. maja 2016. godine u Veneciji i namijenjen je međunarodnoj stručnoj javnosti, dok će treći – ”THE DEBATE” biti organizovan u okviru KotorAPSS programa, u julu 2016. godine u Kotoru i na njemu će biti prezentovani i diskutovani rezultati Projekta.

 

2. OPŠTE ODREDBE KONKURSA

2.1. Raspisivač konkursa

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
IV Proleterske brigade 19
81000 Podgorica
www.mrt.gov.me
Tel: +382 20 446 338
Kontakt osoba u ime Ministarstva održivog razvoja i turizma:
Ana Dobrašinović: ana.dobrasinovic@mrt.gov.me

2.2. Predmet konkursa:

Predmet konkursa je projekat izložbe nacionalnog tima u okviru Crnogorskog paviljona na XV Venecijanskom bijenalu arhitekture koji odgovara na temu Projekat Solana Ulcinj.
Projekat će biti izložen, u periodu od 28.05.2016. do 27.11.2016. godine, u jednoj od četiri prostorije u Crnogorskom paviljonu – Palati Malipiero u Veneciji.
Projektni zadatak predstavljen je na prvom Simpozijumu „THE BRIEF“ koji je održan u Ulcinju, 12. februara 2016. godine.

2.3. Cilj Konkursa

Cilj konkursa je odabir projekta koji kvalitetnim i inovativnim idejnim rješenjem formuliše dizajn, program i identitet kao i budući funkcionalni i prostorni razvoj Solane Ulcinj u okviru njenog neposrednog okruženja. Odabrani rad biće predstavljen u jednoj od četiri prostorije u crnogorskom paviljonu u Palati Malipiero u Veneciji.
Koncept bi trebao da sadrži prijedloge za moguće strategije koji bi bile održive kako u ekološkom tako i u ekonomskom smislu. Osim zaštite lokaliteta kao rezervata prirode, potrebno je ponuditi rješenja za proizvodnju soli, turizam, medicinske programe, wellness i spa, posmatranje ptica, kulture i drugih sadržaja i strategija koje bi omogućile ekonomsku održivost ovog zaštićenog prostora.

2.4. Pravo učešća

Poziv se upućuje svim crnogorskim arhitektama, pojedinačno ili u okviru autorskih timova. U okviru autorskih timova mogu biti angažovani članovi različitih profesija – multidisciplinarni pristup je poželjan.
Na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su neposredno angažovana u organizovanju konkursa. Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

2.5. Jezik prezentacije

S obzirom na sastav međunarodnog žirija, zvaničan jezik konkursa je engleski jezik (sve grafičke i tekstualne priloge je potrebno opremiti u skladu sa ovom tačkom Raspisa konkursa)

 

3. DATUMI

3.1. Raspis konkursa i rok prijave

Konkurs je otvoren od 08. marta 2016. godine.

Konkursna dokumentacija je objavljena na zvaničnom vebsajtu www.projectsolana.me i www.mrt.gov.me. Konkursni materijal se nalazi na vebsajtu www.projectsolana.me
Poželjno je da se učesnici prijave za učešće na konkursu do 15. marta 2016. godine na e-mail: ana.dobrasinovic@mrt.gov.me. Svi učesnici koji budu potvrdili učešće na konkursu do ovog datuma biće navedeni u zvaničnom katalogu Bijenala. Svi učesnici koji podnesu prijave nakon 15. marta biće svakako uzeti u obzir kod vrednovanja konkursa.

3.2 Postavljanje pitanja

Svi učesnici mogu postaviti pitanja o konkursu do roka predviđenog za predaju radova. Odgovori na pitanja će biti kontinualno obrađivani po pristizanju, a nakon pripreme odgovora isti će biti postavljeni na zvaničnom web sajtu www.projectsolana.me sa obavještenjem na stranicama projekta na društvenim mrežama.
Pitanja se šalju na e-mail: ana.dobrasinovic@mrt.gov.me .

3.3. Rok za predaju radova

Rok za predaju radova je 29. april 2016. godine.
Ukoliko se konkursni rad šalje poštom važi poštanska bilješka sa datumom 29. april 2016.
Radovi se predaju na arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma do 29. aprila 2016. godine, do 16h.

3.4. Rezultati konkursa

Svi učesnici će biti obaviješteni o odluci žirija 06. maj 2016. godine objavom rezultata na vebsajtu www.projectsolana.me. Rezultati konkursa će biti poslati svim prijavljenim učesnicima elektronskim putem.

3.5. Montaža postavke

Prvonagrađeni tim (max. tri člana) boraviće u Veneciji od 22. do 30. maja zbog montaže i prezentacije izložbe.

3.6. Otvaranje izložbe i Simpozijum

Otvaranje Crnogorskog paviljona na XV Venecijanskom bijenalu arhitekture biće 28. maja u 19h u Palati Malipiero. Simpozijum ”REPORTING FROM THE FRONT” biće održan 29. maja u 16h u Palati Malipiero.

 

4. KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE KONKURSNIH RADOVA

Svaki konkursni rad biće vrijednovan na isti način i u skladu sa kriterijumima predviđenim u ovom poglavlju.

4.1. Formalni kriterijumi

Ne ispunjenje formalnih kriterijuma predstavlja diskvalifikaciju. Formalni kriterijumi su:

 • Konkursni rad je dostavljen u roku naznačenom u poglavlju 3.3. ovog Raspisa konkursa
 • Konkursni rad je predat u skladu sa pravilima definisanim ovim Raspisom konkursa.

4.2. Kriterijumi

Kriterijumi koji ce biti vodilja u odabiru najkvalitenijeg rješenja i biće bodovani na sledeći način:

 1. odgovor na projektni zadatak/temu izložbe – 0-40 bodova
 2. sposobnost komunikacije zadate ideje – 0-20 bodova
 3. umjetnički kvalitet i inovativnost postavke – 0-20 bodova
 4. tehnička izvodljivost pri realizaciji – 0-20 bodova

 

5. KONKURSNI MATERIJAL

Sva dokumentacija koja predstavlja konkursni materijal u vidu tekstualnih i grafičkih priloga biće postavljena na vebsajtu www.projectsolana.me .

5.1. Tekstualni dio

 • Raspis Konkursa;
 • Programski zadatak;
 • Mendžment plan za konzervaciju i održivo korišćenje prirodnih resursa privatnog prirodnog parka „Solana Ulcinj“, Crna Gora na engleskom jeziku.

5.2. Grafički dio

 • Crteži osnova i karakterističnih presjeka Crnogorskog paviljona sa naznačenom prostorijom za crnogorski tim u .dwg formatu;
 • Digitalna podloga Solane Ulcinj u dwg. Formatu;
 • Digitalna podloga šireg zahvata Solane u .dwg formatu;
 • Fotografije prostorije predviđene za crnogorski tim u crnogorskom paviljonu;
 • Fotografije Solane Ulcinj.

Organizacioni tim za Crnogorski paviljon na XV Venecijanskom bijenalu arhitekture stoji na raspolaganju svim učesnicima za bilo kakva dodatna pojašnjenja o materijalu ili pomoć u pronalaženju dodatnog materijala.

 

6. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

6.1. Tekstualni dio

Svaki konkursni rad sadrži tekstualni dio sljedećeg sadržaja:

 1. Konceptualno obrazloženje;
 2. Procjena budžeta za realizaciju izložbe.

6.2. Grafički dio

 1. Grafički prikaz koncepta koji po mišljenju autora na najbolji način ilustruje ideju;
 2. Osnova paviljona sa intervencijama u prostoriji predviđenoj za crnogorski tim u preporučenoj razmjeri 1:50;
 3. Osnova prostorije predviđene za crnogorski tim sa intervencijama u preporučenoj razmjeri 1:25;
 4. Karakteristični presjeci postavke u okviru prostorije predviđene za crnogorski tim sa intervencijama u preporučenoj razmjeri 1:25;
 5. 3D izgledi i/ili ilustracije koji će na najadekvatniji način prikazati koncept izložbe.

U cilju bolje i kvalitetnije prezentacije, učesnici su pozvani da u sadržaj konkursnog rada uvrste i druge vrste prezentacija rada (audio, video, maketa, animacija) u skladu sa konceptom i prijedlogom idejnog rješenja.

 

7. OPREMA KONKURSNOG RADA I NAČIN PREDAJE

Konkursni radovi predaju se u digitalnoj i analognoj formi.

7.1. Analogna forma – grafički i tekstualni prilozi

Svi grafički i tekstualni prilozi konkursnog rada predaju se u A3 fomatu. Grafički prilozi predaju se u skladu sa tačkom 6. Sadržaj konkursnog rada. Ovi prilozi predaju se u 8 primjeraka.
U gornjem desnom uglu svakog lista staviti puni naziv konkursa. U gornjem lijevom uglu svakog lista naznačiti šifru rada. FONT: Arial, veličina: 10.

7.2. Digitalna forma

Svi konkursni radovi predaju se na CD-u. Na CD-u snimiti dva foldera. U jednom folderu snimiti pdf fajl sa svim listovima priloženim u A3 sveskama u analognoj formi. U drugom folderu snimiti sve dodatne priloge (video, audio materijal), ukoliko takvih ima. Priložiti po jednu kopiju sa svakom A3 sveskom. Svaki CD predaje se u papirnom omotu, na svakom CD-u upisati šifru i pričvrstiti ga za jednu od A3 svesaka.

7.3. Način predaje rada

Svaki konkursni rad mora biti u omotu, sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
„KONKURS ZA CRNOGORSKI PAVILJON – NE OTVARATI“
Adresa: IV Proleterske brigade br.19
81000 Podgorica
Crna Gora

Uz konkursni rad, autori su u obavezi dostaviti:

a) Ukoliko se isplata nagrada vrši na ime fizičkih lica:

 • Šifru rada;
 • Ime/na i prezime/na autora;
 • Adresu, adresa elektronske pošte i broj mobilnog telefona autora;
 • JMB autora;
 • Broj žiro-računa sa naznakom banke;
 • Način raspodjele honorara (procentualno po svakom učesniku)

b) Ukoliko se isplata nagrada vrši na firmu:

 • Šifru rada;
 • Ime/imena autora s adresom i brojem telefona;
 • Adresu, adresa elektronske pošte i broj telefona predstavnika autora;
 • Naziv firme, te broj žiro računa, PIB i PDV;
 • Izjava svih autora o isplati honorara na žiro-račun firme.

 

8. ŽIRI I IZVJESTIOCI

8.1. Konkursni Žiri

Članovi konkursnog žirija su:

 1. Dijana Vučinić, arhitekta, komesar Crnogorskog paviljona na XV Venecijanskom bijenalu arhitekture – predsjednik žirija
 2. Bart Lootsma, arhitekta, kustos Crnogorskog paviljona na XV Venecijanskom bijenalu arhitekture – član žirija
 3. Katharina Weinberger, arhitekta, kustos Crnogorskog paviljona na XV Venecijanskom bijenalu arhitekture – član žirija
 4. Dragana Čenić, arhitekta, Ministarstvo održivog razvoja i turizma – član žirija
 5. Bernd Upmeyer, arhitekta, glavni urednik MONU magazina – član žirija
 6. Boštjan Vuga, arhitekta, kustos Crnogorskog paviljona na XIV Venecijanskom bijenalu arhitekture – član žirija
 7. Robert Schäfer, pejzažni arhitekta, glavni urednik Topos magazina – član žirija

Ukoliko jedan od članova žirija ne bude u mogućnosti da učestvuje u žiriranju, Raspisivač imenuje zamjenika članova žirija.
Žiri može diskvalifikovati učesnika na osnovu kriterijuma navedenih u poglavlju 3.1.

8.2. Izvjestioci

Izvjestioci rade u sastavu:

 1. Ana Dobrašinović, spec.sci.arh. Ministarstvo održivog razvoja i turizma
 2. Andrijana Sekulić, M.arch Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Izvjetioci će prije početka rada Žirija konstatovati kompletnost prispjelih radova i njihovu usklađenost sa uslovima Konkursa.

 

9. NAGRADA

9.1. Nagradni fond

Ukupan nagradni fond za dodjelu iznosi 17.000,00 EUR.

9.2. Nagrade

I nagrada je 12.000,00 EUR
II nagrada je 3.000,00 EUR
III nagrada je 1.000,00 EUR

Dva priznanja u iznosu od po 500,00 EUR

Budžet za I nagradu podrazumijeva i realizaciju postavke u Veneciji. Preostala tri internacionalna tima koji su dio postavke imaju isti budžet za realizaciju projekta. Putni troškovi za prvonagrađeni tim pokriveni su od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Prvonagrađeni tim boraviće u Veneciji od 22. do 30. maja zbog montaže i prezentacije izložbe.
Prvonagrađeni autorski tim učestvovaće na Simpozijumu ”REPORTING FROM THE FRONT” 29. maja u Veneciji i na Simpozijumu ”THE DEBATE” u okviru KotorAPSS programa u julu 2016. godine.

9.3. Dodjela i saopštavanje nagrada

Žiri je dužan da proces žiriranja okonča završnim izvještajem i obrazloženjem odluke o nagrađenom radu. Nakon sačinjavanja ovog izvještaja Žiri je dužan da Raspisivaču podnese konkretne preporuke u pogledu ostvarivanja zaključaka do kojih se došlo tokom konkursa i u pogledu dalje razrade nagrađenog rada. Autor/i nagrađenog rada i Raspisivač/Naručilac dužni su postupati u skladu sa zaključcima Žirija, a u vezi sa daljom realizacijom nagrađenog rada.
Rezultati konkursa i autori nagrađenog rada biće saopšteni u procesu otvaranja koverata sa naznakom ”Podaci o autoru”, a svi učesnici blagovremeno obaviješteni o rezultatima nakon toga.
Koverte sa naznakom ”Podaci o autoru” otvara Žiri sa Izvjestiocima. Tom prilikom identifikuju se autori nagrađenog rada i formira se konačna rang lista sa rezultatima konkursa.
Nakon proglašenja pobjednika, prvonagrađeni autorski tim imaće priliku da, uz konsultaciju sa članovima žirija i ostalim učesnicima u okviru projekta, dopuni rad do realizacije postavke.

9.4. Napomene

Predajom rada učesnik Konkursa prihvata sve propozicije ovog Konkursa.
Radovi koji nijesu nagrađeni, ili nijesu zadovoljili uslove Konkursa, vraćaju se autorima – podizanjem na arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma u roku od 30 dana od proglašenja rezultata Konkursa. Nakon tog roka Ministarstvo održivog razvoja i turizma nema obaveze prema učesnicima.

 

10. ANONIMNOST

Svi konkursni radovi predaju se anonimno. Anonimnost je na snazi u toku donošenja odluke Žirija i ne smije biti povrijeđena pod bilo kakvim uslovima. Nakon donošenja odluke, žiri je obavezan da Raspisivaču dostavi odluke o nagrađenom radu sa zvaničnim obrazloženjem.

Tek nakon ove odluke otvaraju se koverte sa naznakom ”Podaci o autoru” nakon čega su poznati autori nagrađenog rada.

 

Konkurs za projekat izložbe crnogorskog tima za Crnogorski paviljon na XV Venecijanskom bijenalu arhitekure

Leave a Reply