superprostor.com

Predmetna lokacija Trga Republike u Subotici

Predmetna lokacija Trga Republike u Subotici

 JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ raspisalo je otvoreni, anonimni, idejni i jednostepeni konkurs za arhitektonsko rešenje uredenja Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice u Subotici.

Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje koje će karakterisati originalnost idejnog rešenja, prostorni konfor, funkcionalnost, ekonomičnost, održivost rešenja i primena prirodnih i lokalnih materijala i uspešnost korišćenja potencijala ambijentalnih vrednosti lokacije.

Zadatak konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rešenja uređenja Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice je ukupne površine od 5,0 ha i koje obuhvata područje centra Subotice. Osnovni akcenat se projektnim zadatkom stavlja na uređenje jugoistočne polovine Trga Slobode na kome se trenutno nalazi devastirana fontana van upotrebe i predviđena je za uklanjanje.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo ucešca na konkursu imaju pojedinci, grupe (autorski tim) i domaća pravna lica, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost. Učesnici konkursa mogu biti i strani državljani, ako ispunjavaju ostale uslove za učešce na konkursu. Najmanje jedan od autora svakog rada treba da ima visoku stručnu spremu iz oblasti arhitekture, ili da je student master studija tog fakulteta.
Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovodenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je zaposleno kod naručioca.

ROKOVI

Krajnji rok za predaju radova je 24.11.2014, do 15h, bez obzira na način predaje radova. Rok za donošenje odluke naručioca je 25 dana od dana otvaranja ponuda.

ŽIRI

Jožef Cipa, dipl inž. arh
Deže Ludaši, dipl inž. arh
Doc. dr Viktorija Aladžić, dipl inž. arh.
mr Jasmin Šečić, dipl.grad.inž.
prof.dr Eva Vaništa Lazarević, dipl inž. arh.
Milorad Miladinović, dipl.inž.arh.
Milan Stojkov, dipl.inž.arh.
Branka Golijan, dipl.pravnik

Odluka žirija obavezuje naručioca samo u delu isplate nagrada. Naručilac nema obavezu angažovanja autora nagrađenih i otkupljenih radova za izradu planske i tehničke dokumentacije.

NAGRADE

1. nagrada – 830.000 RSD
2. nagrada – 530.000 RSD
3. nagrada – 340.000 RSD
Tri otkupa po 100.000 RSD

PODLOGE & INFO

Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti sa Portala Uprave za javne nabavke i sa Internet stranice naručioca Sudirekcija. Na istim adresama će se objavljivati i odgovori na pitanja učesnika na konkursu kao i eventualni dopunski materijali od interesa za uspešnost konkursa.

Sve informacije u vezi sa ovim konkursom mogu se dobiti preko telefona broj: 024/671-525 ili e-mailaingkomsu@ingkomora.rs, kontakt osoba Nada Vukmirica, Inženjerska komora Srbije-Regionalni centar Subotica.

Konkurs za arhitektonsko rešenje uredenja Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice u Subotici

Leave a Reply