CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

– Sekretarijat za uređenje prostora –

Broj: 351-196/2015-2

Pljevlja, 30.09.2015.god.

Vodice situacija (4000x2830)
 

Opština Pljevlja – Sekretarijat za uređenje prostora, raspisuje državni, opšti, jednostepeni i anonimni konkurs za urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje prostora kod motela “Vodice” – javne česme u Pljevljima, koji se nalazi u okviru gradskog parka “Vodice”.

 

1. Ime raspisivača i investitora
Raspisivač: Opština Pljevlja – Sekretarijat za uređenje prostora

Sprovodilac: Inicijativni odbor formiran od strane MZ Golubinja i MZ Moćevac
Investitor: Inicijativni odbor formiran od strane MZ Golubinja i MZ Moćevac

Adresa: Kralja Petra I br 46, 84210 Pljevlja, Crna Gora.
Tel: 069309381

kontakt mail: mirana@t-com.me

2. Predmet javnog konkursa:
Izrada urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja prostora kod motela “Vodice” – javne česme u Pljevljima, koji se nalazi u okviru gradskog parka “Vodice” obuhvata dijelove sljedećih katastarskih parcela broj: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4602/3 i 4608 KO Pljevlja.
Konkursni rad mora biti urađen na osnovu Programskog zadatka i ostalih priloga koji su sastavni dio konkursnog materijala.

Konkurs se raspisuje radi dobijanja rješenja prostorne organizacije prostora kod motela “Vodice” – javne česme u Pljevljima, kao i arhitektonskih i građevinskih rješenja za objekte i sadržaje predvidjene programskim zadatkom za navedene namjene.

Konkursni rad mora da ispuni i sve druge uslove predviđene ovim Konkursom.

Prema učesnicima konkurs je: državni

Po vrsti konkurs je: opšti

Prema zadatku konkurs je: idejni

Po obliku konkurs je: jednostepeni

Prema načinu i predaji rada konkurs je: anonimni.

3. Učesnici konkursa
Pravo učesća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni materijal. Konkursni materijal se preuzima elektronskim putem sa sajta Opštine Pljevlja www.pljevlja.me   Konkursni materijal je besplatan.

Na konkursu ne mogu uzeti učešća lica koja su neposredno angažovana u organizovanju konkursa, kao ni lica koja su u najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vrijeme trajanja konkursa.

Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

4. Cilj konkursa
Cilj konkursa je izbor najboljeg i najcjelishodnijeg urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja prostora kod motela “Vodice” – javne česme u Pljevljima koje će svojim primijenjenim rješenjima:

–          na najefikasniji način valorizovati ukupni potencijal lokacija i kontaktnih zona

–          ostvariti skladnu arhitektonsko-urbanističku formu sa kvalitetno definisanim funkcijama
5. Konkursni materijal i rokovi

Konkurs je otvoren od 30.septembra do 30. novembra 2015.god., do 16 časova.

Konkursni materijal se može preuzeti na internet adresi: www.pljevlja.me
Konkurs traje od 30.09.2015.godine do 30.11.2015.godine do 16:00h, do kada je neophodno dostaviti konkursne radove ili ih poslati poštom zaključno sa 30.11.2015.god., što se provjerava poštanskim pečatom na omotnici rada i dokazuje poštanskom potvrdom u posjedu autora-pošiljaoca.

Žiriranje konkursa traje od 30.11.2015. godine do 07.12.2015.godine, kada će Žiri donijeti odluku kojom se utvrđuje konačna rang lista učesnika, dodjela nagrada, otkupa i obeštećenja konkursnih radova.

Svi učesnici biće obavješteni o rezultatima Konkursa do 09.12.2015.godine, a najkasnije do 11.12.2015.godine.

Konkursni radovi se predaju na arhivu Opštine Pljevlja (Adresa: Kralja Petra br 46, Pljevlja).

Učesnici konkursa mogu postavljati pitanja, odnosno dostavljati ih na e-mail: mirana@t-com.me do 15.10.2015.godine. Pisani odgovori biće dostavljeni učesnicima do 22.10.2015.god. putem e-maila.

Moguće je organizovati posjetu lokalitetu u periodu od 30.09.2015.godine do 15.10.2015.godine uz prethodnu najavu izvjestiocima konkursa: mirana@t-com.me

Konkursni radovi pristigli nakon utvrđenog roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.
6. Kriterijumi za ocjenjivanje radova su:
funkcionalnost urbanističkog rješenja i odnos prema okruženju – od 0 do 25 bodova,
originalnost arhitektonsko-oblikovnih rješenja – od 0 do 25 bodova,
ispunjenje projektno-prostornih i funkcionalnih zahtjeva – od 0 do 25 bodova,
racionalnost i ekonomičnost rješenja – od 0 do 25bodova.

7. Nagrade i otkupi
Investitor Konkursa obezbjeđuje tri nagrade koje iznose:
( I ) prva – 1 500 € (EUR),
( II ) druga – 700€ (EUR) i
( III ) treća – 500 € (EUR).
Žiri može u okviru ukupnog fonda sredstava namijenjenih za ovu svrhu da preraspodjeli broj, rang i visinu nagrada, otkupa i obeštećenja, kao i da ustanovi posebne nagrade i priznanja.

Nagrade će se isplatiti u neto iznosu.

Završetkom konkursa i dodjelom nagrada, prestaju sve obaveze Sekretarijata za uređenje prostora i Inicijativnog odbora prema nagrađenim autorima. Nagrađeni radovi postaju vlasništvo Sekretarijata za uređenje prostora i Inicijativnog odbora koji ih mogu koristiti u cjelosti ili u pojedinostima i mogu ih dodijeliti drugom na detaljnu razradu o čemu učesnici konkursa dostavljaju pisanu izjavu kao sastavni dio konkursnog rada.
Radove koji nijesu nagrađeni, ili nijesu zadovoljili uslove konkursa, autori mogu preuzeti na šalteru građanskog biroa u Opštini Pljevlja u roku od 30 dana od proglašenja rezultata konkursa. Nakon tog roka Organizator nema obaveze prema učesniku u pogledu čuvanja rada. Autori koji žele da im radovi budu vraćeni poštom sami snose troškove poštarine.

8. Konkursni rad

Svaki konkursni rad (svi panoi) moraju biti u posebnom omotu, sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom:

 

Opština Pljevlja,

„KONKURS ZA PROSTOR KOD MOTELA “VODICE” – NE OTVARATI“

Adresa: Kralja Petra I br 46

84210 Pljevlja

Crna Gora

 

Konkursni rad mora imati spisak svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti potpisani od strane autora.

 

Svi grafički prilozi su na čvrstoj, lakoj podlozi formata «A1», a tekstualni dio dostaviti u povezanoj svesci A4.Takođe je potrebno sve grafičke i tekstualne priloge dostaviti, u istom omotu pod istom šifrom u A3 formatu u šest primjeraka.

 

Uz konkursni rad, učesnici će obavezno dostaviti CD sa svim grafičkim prilozima u DWG i PDF/TIFF formatu, kao i tekstualno obrazloženje u DOC ili PDF formatu.

 

Uz konkursni rad autori su u obavezi dostaviti i dvije neprozirne zatvorene koverte sa jasnom naznakom “Konkurs-ne otvaraj” i to:

– kovertu sa naznakom “imena firme ili učesnika” koja sadrži ime, prezime i adresu pojedinca ili grupe autora i način podjele nagrada, kao i žiro račun za isplatu nagrada.

– kovertu sa naznakom “Adresa za vraćanje rada”, koja sadrži adresu za vraćanje rada. Ova koverta treba da sadrži i izjavu kojom se NE pristaje ili PRISTAJE na izlaganje rada na javnoj izložbi sa imenom-imenimaautora, ako rad nije nagrađen. Predajom rada autor/autori iskazuju pristanak da rad bude izložen na izložbi.

 

Koverte sa nazivom AUTOR I ADRESA ZA VRAĆANJE RADA otvara ŽIRI nakon pregleda radova i njihovog vrednovanja..

 

9. Konkursni materijal

Sva dokumentacija koja predstavlja konkursni materijal u vidu tekstualnih i grafičih priloga biće dostavljena učesnicima u elektronskom obliku.

Tekstualni dio:

• Raspis Konkursa

• Programski zadatak

Grafički dio:

• Digitalna katastarsko-geodetska podloga sa naznačenom granicom zahvata planiranog kompleksa i lokacijama postojećih objekata – mostova, česama i pristupnih saobraćajnica predloženih za moguću rekonstrukciju

• Katalog numerisanih fotografija tretiranog područja i kontakt zona

-Mapu sa umerisanim položajem snimanja fotografija koje se dostavljaju.

 

10. Sadržaj konkursnog rada

Učesnici su obavezni da u okviru Konkursa dostave slijedeću dokumentaciju:

 

Grafički dio:

urbanističko rješenje – situacioni plan,

– plan namjena površina,

– plan parcelacije, regulacije i nivelacije,

– Idejna rješenja objekata

Idejno arhitektonsko rješenje objekta/objekata sa prikazom: (R 1:100 ili R 1:200)

– Prostorni prikazi kompleksa u 3D modelu

– Dodatni prilozi po izboru autora.

 

Tekstualni dio:

– obrazloženje konkursnog rada

 

11. Konkursni Žiri

Konkursni Žiri je u sastavu:

predsjednik žirija:
Prof dr Rifat Alihodžić dipl.ing.arh.
članovi:
Žarko Tomić dipl.ing.arh.

Olgica Otašević, dipl pej.arh.

Sadik Bambur dipl.ing.hemije

Mira Čolović dipl.ing.građ.
sekretar žirija:
Mira Čolović dipl.ing.građ.

Izvjestioci:

Veselin Sekulić dipl.ing.maš.
Haris Krupa dipl.ing.geologije
Izvjestioci će prije početka rada Žirija konstatovati kompletnost prispjelih radova i njihovu usklađenost sa uslovima konkursa prije ocjenjivanja. Radovi koji ne ispunjavaju uslove Konkursa ili su stigli van konkursnog roka, neće se uzeti u razmatranje.

Konkursni Žiri će donijeti Poslovnik o svom radu kojim će biti precizirani i ostali kriterijumi za ocjenu najboljeg rješenja.

Takođe, ukoliko jedan od članova žirija bude onemogućen da učestvuje u žiriranju, raspisivač imenuje zamjenika članova žirija: Miro Jović.

Žiri će diskvalifikovati učesnika iz sledećih razloga:

1. Ukoliko je datum na pečatu pošiljke učesnika adresiran na Raspisivača nakon datuma i vremena kako je naznačeno u uslovima.

2. Ukoliko je rad stigao na adresu Raspisivača putem pošte ili lično nakon datuma i vremena kako je naznačeno u uslovima

3. Ukoliko učesnik ne bude poštovao bilo koji od uslova ovog konkursa.

4. Ukoliko učesnik pokuša da utiče na bilo kog člana Žirija.

 

12. Vlasnička prava
Učesnici Konkursa su saglasni da se njihovi radovi mogu, u organizaciji Sekretarijata za uređenje prostora i Inicijativnog odbora, javno izložiti nakon objavljivanja rezultata Konkursa.

Vlasnička prava nagradjenih radova prelaze u vlasništvo organizatora konkursa poslije isplate nagrada.

Organizator konkursa može ih koristiti isključivo u navedenu svrhu. Svoju saglasnost na gore pomenute uslove autor rada daje samim učešćem na konkursu.
Napomena:

Nagrađena rješenja postaju sastavni dio PUP-a Opštine Pljevlja do 2020.godine (Sl.list CG-opštinski propisi broj 11/11) i DUP-a “Ada” Izmjene i dopune (Sl.list CG-opštinski propisi br 13/09) u skladu sa članom 60a sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakono o uređenju prostora i izgradnji objekata. (“Sl. listu Crne Gore”, br. 51/08, 40/10, 34/11,35/13, 33/14), odnosno izvršni organ, donosi odluku kojom usvojeno urbanističko-arhitektonsko rješenje, po sprovedenom javnom konkursu, predstavlja sastavni dio planskog dokumenta i na osnovu istog se izdaju urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije.

Takođe, napominjemo da je neophodno ostvariti saradnju sa planerskim kućama iz Crne Gore iz gore navedenih razloga.

 

13.Završne odredbe

Pošto se zaključi redoslijed nagrada i izvrši potpisivanje protokola od strane žirija, pristupiće se otvaranju odgovarajućih koverata sa imenima učesnika konkursa.

Rezultate i obrazloženje odluke konkursnog žirija saopštiće predsjednik žirija.

Rezultati i obrazloženje odluke konkursnog Žirija biće objavljeni na web stranicama Opštine Pljevlja.

Završni izvještaj konkursnog Žirija biće dostavljen svim učesnicima Konkursa (elektronskom poštom).

Svi sporovi koji bi mogli nastati iz predmeta ovog konkursa u nadležnosti su Osnovnog Suda u Pljevljima.

Potpis konkursa:potpis konkursa

Potpis konkursnog zadatka:potpis programskog zadatka

 

KONKURS

KONKURSNI PROGRAMSKI ZADATAK

DIGITALNA KATASTARKO GEODETSKA PODLOGA

 

Fotodokumentacija:

FD 1FD_1

FD 2FD_2 (2000x1210)

FD 3FD_3 (2000x1305)

FD 4FD_4

FD 5FD_5

FD 6FD_6 (2000x1064)

FD 7FD_7 (2000x1287)

FD 8 FD_8 (2000x923)

FD 9FD_9 (2000x1154)

FD 10FD_10 (2000x1439)

FD 11FD_11 (2000x1175)

FD 12 FD_12 (2000x999)

FD 15FD_15

FD 16FD_16

FD 17FD_17 (2000x851)

FD 18FD_18

FD 19FD_19 (2000x995)

FD20FD_20

FD 21FD_21

FD 22FD_22

FD 23FD_23

FD 24FD_24

FD 25FD_25 (2000x1338)

 

 

 

Konkurs za urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje prostora kod motela “Vodice” – javne česme u Pljevljima

Leave a Reply