superprostor.com

Predmetna lokacija

Predmetna lokacija

Opština Kuršumlija i Javno Preduzeće Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove opštine Kuršumlija, u saradnji sa Udruženjnjem urbanista Srbije kao sprovodiocem, raspisali su otvoreni, idejni i jednostepeni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela centra Kuršumlije sa gradskim parkom.

Cilj konkursa je da se za najstariji prostor u užem delu grada sa parkom posvećenom oslobodiocima od Turaka, Topličkom ustanku i žrtvama rata iz 1999. godine, dobiju raznovrsna idejna rešenja kojima se ističe prepoznatljivost varoši Kuršumlije kao jedne od prestonice „Nemanjića“ i definiše prostorna organizacija i uređenje.

Zadatak konkursa je višestruk i višeslojan i obuhvata planski, programski, projektni nivo uz predlog arhitektonsko-urbanističkog rešenja za izabrani segment težišnog područja.

PRAVO UČEŠĆA

Na konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni materijal. Na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su neposredno angažovana u organizaciji konkursa, kao ni lica koja su u njihovom najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vreme trajanja konkursa. Svaki od učesnika konkursa, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

ROKOVI

Početak konkursnog roka/datum oglašavanja konkursa je 27.01.2015. godine
Prijem prijava i preuzimanje konkursne dokumentacije je od 28.01.2015. godine
Postavljanje pitanja je do 12.02.2015. godine, dostavljanje odgovora je do 19.02.2015. godine
Predaja konkursnih radova je 17.03.2015. godine do 16 h, bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom), na adresu Udruženja urbanista Srbije, 11000 Beograd, Kneza Miloša 9
Otvaranje konkursnih radova i početak rada žirija je20.03.2015. godine
Završetak rada žirija je 28.03.2015. godine
Objavljivanje rezultata konkursa i izveštaj rada žirija je31.03.2015. godine

ŽIRI

Predsednik:
Radoljub Vidić, dipl. ecc., predsednik opštine Kuršumlija

Članovi:
Prof. dr Milan Punišić, dipl.prostorni planer,Udruženje urbanista Srbije
Prof. dr Aleksandar Keković, dipl.inž.arh.,
Miroslav Dinić, dipl.inž.arh.,
Rodoljub Stojčić, dipl.inž.građ.
Emilija Savić, ipl.inž.arh.

NAGRADE

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, dodeliće se nagrade i to na sledeći način:

1. nagrada – 150.000 RSD
2. nagrada – 100.000 RSD
3. nagrada – 50.000 RSD

Žiri će raspodelu izvršiti u svemu prema odredbama pravilnika iz oblasti urbanizma i arhitekture. Žiri ima pravo da po vrednovanju rezultata, a uz saglasnost raspisivača, izvrši drugačiju raspodelu ukupnog fonda predviđenog za nagrade.

PODLOGE & INFO

Učešće na konkursu i podizanje dokumenacije iznosi 1.200,00 dinara, i uz dokaz o uplati obavezne naknade konkursna dokumentacija se može preuzeti lično u prostorijama Udruženja urbanista Srbije, Ulica kneza Miloša br. 9/1, 11000 Beograd ili putem prijave na e-mail: urbanist@eunet.rs.
Sve informacije u vezi sa ovim konkursom mogu se dobiti preko telefona broj: + 381 11 3347 418, +381 63 8105 864 i e-mail: urbanist@eunet.rs, kontakt osoba Svetlana Jakovljević (UUS), ili na e-mail raspisivača kursumlija.direkcija@gmail.com.

Konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje centra Kuršumlije

Leave a Reply