superprostor.com

7E32-38-11

Grad Pančevo, u skladu sa članom 40. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa, raspisuje otvoreni, idejni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje rekonstrukcije i revitalizacije “Narodne (stare Vajfertove) pivare” u Pančevu.

konkurs-pivara-pancevo

pozicija-fotografija

Cilj konkursa

Cilj konkursa je izbor najboljeg idejnog urbanističko- arhitektonskog rešenja. Raspisivanju urbanističko-arhitektonskog konkursa pristupilo se u cilju preispitivanja funkcionalnih i prostornih potencijala kompleksa pivare, kao i izbora namena i sadržaja koji bi obogatili ponudu centra grada i starog gradskog jezgra. Predložena rešenja treba da doprinesu oživljavanju ovog kompleksa kao vrednog spomenika industrijskog nasleđa – nepokretnog kulturnog dobra od velikog značaja, i da ga povežu sa neposrednim okruženjem (obalom Tamiša, centrom Pančeva, ostalim kulturno-istorijskim spomenicima u bližem i daljem okruženju). Namena i njena organizacija u okviru prostora treba da se odnosi na ceo kompleks Pivare i da sveobuhvatno sagleda mogućnosti što boljeg korišćenja ovog kompleksa.

Tip konkursa

Otvoreni, javni,idejni,jednostepeni, anonimni urbanističko-arhitektonski konkurs.

Opis i zadatak konkursa

Konkursnim rešenjem definisati sadržaje kompleksa i njihove međusobne odnose, u cilju dobijanja harmoničnog višenamenskog prostora primerenog kulturno-istorijskim vrednostima koje predstavlja, kao i atraktivnom položaju u neposrednoj blizini starog gradskog jezgra, centra grada i obale reke.

Grupacije namena

Centar pivarstva koji podrazumeva:
1. Manufakturnu proizvodnju piva, muzej pivarstva, spomen sobu Đorđa Vajferta (sa osvrtom na njegov doprinos u oblasti pivarstva, bankarstva i rudarstva), promociju tehnološkog razvoja
2. Restoran-pivnicu
3. Akademiju pivarstva
Filmski grad koji podrazumeva:
1. Prostore namenjene filmskoj industriji (filmski studiji i ateljei)
2. Salu za filmske projekcije i prostor za prezentaciju filmova snimljenih u Pančevu
3. Komercijalne sadržaje (ugostiteljski sadržaji i smeštajni kapaciteti)
Centar zajednice koji podrazumeva:
1. Muzej zajednice (predstavljanje nasleđa, kulture i običaja naroda koji su živeli ili i dalje žive u Pančevu)
2. Manufakturnu proizvodnju i stare zanate
3. Prostor za plasman proizvoda
4. Prostor za radionice/prezentacije/prakse srednjih škola

Učesnici konkursa

Na konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni materijal. Svaki od učesnika konkursa, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.
Na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su neposredno angažovana u organizaciji konkursa, kao ni lica koja su u njihovom najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vreme trajanja konkursa.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu

– da konkursni rad mora da bude dostavljen na vreme i na način utvrđen ovim raspisom konkursa
– da konkursni rad mora da bude izrađen na način tehničko – oblikovne obrade i da sadrži sve delove određene ovim raspisom konkursa

Sastav žirija i izvestioca

Evica Dimitrijević Rajšić, diplomirani inženjer arhitekture, stručni član, predsednik
Dr Anica Tufegdžić, diplomirani inženjer arhitekture, stručni član
Saša Mihajlov, diplomirani istoričar umetnosti, stručni član
Dr Sreten Vujović, diplomirani sociolog, stručni član
Zoran Đukanović, diplomirani inženjer arhitekture, stručni član
Jasmina Vujović, diplomirani inženjer arhitekture, predstavnik raspisivača, član
Branislav Rovčanin, bečelor u turizmu i ugostiteljstvu, predstavnik raspisivača, član
Olivera Dragaš, diplomirani inženjer arhitekture, predstavnik raspisivača, član
Tamara Tasić, diplomirani inženjer arhitekture, predstavnik raspisivača, član
– Predstavnik Ambasade Države Izrael, počasni član
– Predstavnik Ambasade Savezne Republike Nemačke, počasni član
Izvestioci konkursa su:
Tatjana Vesković, diplomirani pravnik
Petar Jovanov, diplomirani inženjer geodezije

Rokovi

Obilazak kompleksa: 05.12.2014.
Pitanja i dostavljanje odgovora: do 22.12.2014.
Rok za predaju radova je 02.02.2015.
Objavljivanje rezultata: 17.02.2015.
Početak postkonkursnih aktivnosti: 02.03.2015.
Otvaranje izložbe: 05.05.2015.

Kriterijumi žirija pri ocenjivanju radova

– odgovor na temu konkursa
– koncept rešenja
– program i struktura rešenja
– aktuelnost rešenja u savremenom arhitektonskom i urbanističkom diskursu
– odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kulturno istorijskog nasleđa
– finansijska racionalnost u realizaciji konkursnog rešenja
– održivost i mogućnost fazne realizacije

Nagrade
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 8 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, dodeliće se nagrade i otkupi u neto iznosu, i to:

Prva nagrada 300.000 din
Druga nagrada 200.000 din
Treća nagrada 100.000 din

Fond za otkup radova i to za dva otkupa iznosi po 50.000 dinara u neto iznosu, i može se, ali ne mora, realizovati, u zavisnosti od kvaliteta prispelih radova.

Autori nagrađenih i otkupljenih radova mogu da budu uključeni u dalju razradu projekata, po potrebi i pozivu.

Konkursna dokumentacija

Raspis konkursa
Program konkursa
Izvodi iz planova
Grafički prilozi
Foto dokumentacija

Više informacija

petar.jovanov@direkcija.pancevo.rs
tatjana.veskovic@pancevo.rs

Konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje rekonstrukcije i revitalizacije Narodne pivare u Pančevu

Leave a Reply