arh.bg.ac.rs

Rezultati studentskog konkursa

Predstavljamo Vam rezultate studentskog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rešenja VIP Mobile Data Centra u Bloku 51 u Novom Beogradu. Konkurs je raspisao Arhitektonski fakultet u Beogradu u saradnji sa VIP Mobile i trajao je od 25. jula do 25. avgusta 2014. godine.

Cilj Konkursa je izbor najboljeg Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja objekta VIP Mobile Data Centra, koje će omogućiti optimalno prostorno iskorišćenje prostora, efikasnost i funkcionalnost, u skladu sa standardima i normama za ovu vrstu delatnosti. Od autora se očekivalo da, uzimajući u obzir namenu objekta i priložene uslove za izgradnju, ponude rešenja koje će omogućiti najbolju funkcionalnost, ali i iskazati njegovu inovativnost  u skladu sa standardima moderne gradnje telekomunikacionih poslovnih objekta.

Na konkurs je pristiglo ukupno sedam radova. Nakon pregleda Konkursne dokumentacije i provere ispunjenosti uslova propisanih raspisom Konkursa, konstatovano je da šest radova ispunjavaju propozicije Konkursa.

Žiri u sastavu mr Milan Vujović, v.prof. Arhitektonskog fakulteta, Igor Rajković, docent Arhitektonskog fakulteta, Nebojša Fotirić, docent Arhitektonskog fakulteta, Dejan Kastelic, Chief Technology Officer (CTO), Vip mobile, Milan Radaković, dipl.inž.arh. vrednovao je konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

1. prostorni kriterijum: prostorni koncept rešenja, odnos delova i celine prostora ili objekta, arhitektonske vrednosti, prostorni komfor, kvalitet prostora, inženjerska racionalnost i tehnička izvodljivost;
2. programski kriterijum: funkcionalnost i funkcionalna opravdanost rešenja, racionalno korišćenje prostora, poštovanje i zadovoljenje konkursnog zadatka i prostornog programa, prostorni komfor;
3. ekonomski kriterijum: ekonomičnost i ekonomski aspekti projektovanog rešenja, ekonomska adekvatnost rešenja konkursnom zadatku, racionalnost i praktičnost, pouzdanost u korišćenju i eksploataciji;
4. estetski kriterijum: originalnost, inovativnost i umetnička vrednost, izvornost i kreativna posebnost, celovitost i doslednost rešenja;
5. ekološki kriterijum: odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine, održivo korišćenje prirodnih resursa, smanjenje potrošnje energije i korišćenje obnovljivih izvora energije kao i druge karakteristike konkursnog rada.

Diskutovalo se o funkcionalnosti, ekonomskoj opravdanosti, racionalnosti i praktičnosti. Estetske karakteristike i doslednost predloženih rešenja su presudni elementi koji su doveli do konačne odluke.

Opširnije o VIP Mobile Data Centar konkursu
Rezultati VIP Mobile Data Centar konkursa

VIP-I-nagrada_1_o

I nagrada

Autorska šifra 358362
Autori:
Jelena Petrović M-2013/056
Mirko Milanović 081/2013
Dimitrije Puzović 156/2012

Rad je na najadekvatniji način zadovoljio sve kriterijume. Projekat ima balansiran odnos između forme i funkcije i na racionalan način rešave zadatke koji su zahtevani raspisom Konkursa. Materijalizacija je svedena i jasna, dosledno sprovedena, od poznatih materijala koji su dostupni na tržištu, što je pozitivno vrednovano. S obzirom na zahteve i specifičnosti objekta, autori su napravili dobar odabir konstruktivnog sitema.

Pored ekonomičnog i racionalnog koncepta, rešenje poseduje i estetske kvalitete koji se ogladaju u dobrim proporcijama i kompoziciji elemenata. Funkcionalne karakteristike objekta je moguće “čitati” u volumetriji. Kompozicija je sačinjena od tri volumena koja prate tri funkcionalne celine – administracija, komunikacija, tehnološka zona. U kompozicionom smislu, ova tri volumena su veoma dobro usaglašena. Žiri posebno naglašava kolonadu koja je diskretno inkorporirana i daje objektu identitet, a polutransparentna obloga omogućava ublažavanje igre svetlosti i senke na glavnoj fasadi. Takođe, potrebno je napomenuti, da se rad izdvaja po jasnoći grafičke prezentacije i predstavljanju procesa razvoja ideje.

I nagrada šifra 358362: SVESKA

VIP-II-nagrada_1_o

II nagrada

Autorska šifra 140813
Autori:
Katarina Petrović M-2013/001
Nevena Balalić M-2013/005

Rad se u toku razmatranja i diskusije izdvojio po specifičnom tretmanu ugla, kao i po tretiranju volumena. Takođe je interesantno i inkorporiranje dizel agregata u osnovni volumen objekta. Osnovni kompozicioni elementi su visoka platna kojima je ritmovana fasada. Ona objektu daju specifičnu notu, a jednostavna kubična forma posmatraču postaje interesantnija.

Ovo je jedini rad koji je funkciju rasporedio u tri etaže. Međutim, zahvaljujući specifičnom tretmanu fasade, funkcija je podlegla formi, što za ovu tipologiju nije preporučljivo. Komisija smatra da je potrebno pohvaliti trodimenzionalni prikaz objekta koji ovaj rad takođe izdvaja od ostalih predloženih rešenja.

VIP-otkup-1_1_o

Otkup

Autorska šifra 235235
Autori:
Zorana Zlatojević M-2013/138
Aleksandra Kresoja M-2013/043

VIP-otkup-2_5_o

Otkup

Autorska šifra 357197
Autori:
Predrag Milovanović 047/2012
Aleksandra Milovanović 050/2012
Katarina Škrbić 078/2012

 

Nagrađeni radovi na konkursu za idejno rešenje VIP Mobile Data Centra

Leave a Reply