d-a-z.hr

Općina Župa dubrovačka i Dubrovačka biskupija raspisuju, a Udruženje hrvatskih arhitekata organizira i provodi javni, međunarodni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Pastoralnog centra, sportske dvorane i plivališta u Župi dubrovačkoj.

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA i DUBROVAČKA BISKUPIJA raspisuju, a UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) organizira i provodi
Javni, međunarodni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni

N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
PASTORALNOG CENTRA, SPORTSKE DVORANE I PLIVALIŠTA U ŽUPI DUBROVAČKOJ

Registarski broj natječaja: 185-14-DU-IAU

I.         OPĆI UVJETI NATJEČAJA

RASPISIVAČ natječaja su, kao glavni raspisivač, OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, Srebreno, 20 207 Mlini

OIB:    26643690230
telefon:           020 486 026; 020 486 056; 020 487 470
fax:      020 486 216
e-mail: opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr
internetska adresa:      www.zupa-dubrovacka.hr
odgovorna osoba:       Silvio Nardelli, Općinski načelnik i
DUBROVAČKA BISKUPIJA, Poljana Paska Miličevića 4, 20 000 Dubrovnik

OIB: 01437374693
telefon: 020 324 911
fax: 020 324 912
e-mail:             biskupija@du.t-com.hr
internetska adresa: www.dubrovacka-biskupija.hr
odgovorna osoba: Biskup msgr. Mate Uzinić

INVESTITOR natječaja su OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, Srebreno, 20 207 Mlini, kojeg zastupa Općinski načelnik Silvio Nardelli
i
DUBROVAČKA BISKUPIJA, Poljana Paska Miličevića 4, 20 000 Dubrovnik, pp 85, koju zastupa Biskup msgr. Mate Uzinić.

1.3.      ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana    J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, koje zastupa predsjednica SANJA CVJETKO             JERKOVIĆ, dipl.ing.arh.

1.4.      VRSTA NATJEČAJA
Javni, međunarodni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni, za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja

Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), u daljnjem tekstu ZJN, ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN‐om.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu kompletne projektne dokumentacije (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave. Ugovor o uslugama za izradu kompletne projektne dokumentacije će se sklopiti u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s prvonagrađenim pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane ZJN-om.

1.5.      SVRHA I CILJ natječaja su dobivanje najboljeg arhitektonsko‐urbanističkog rješenja za lokaciju obuhvata UPU-a ‘Pastoralni centar’ u Župi dubrovačkoj za izgradnju katoličke osnovne škole, pastoralnog centra, crkve i trga, te športske dvorane i dvoranskog plivališta.

1.6.      PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

1.7.      Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, sastavljač natječajnog programa, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju. (U natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. Članovi Ocjenjivačkog suda (uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici), zamjenici Ocjenjivačkog suda uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici) ne mogu sudjelovati na ovom natječaju. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija. Na natječajima ne mogu sudjelovati članovi Odbora za natječaje.

1.8.      Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

1.9.      U skladu sa ZJN poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja staviti će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: www.zupa-dubrovacka.hr, www.dubrovacka-biskupija.hr i na mrežnim stranicama Organizatora i provoditelja natječaja: www.uha.hr .

Poziv na natječaj i rezultati natječaja bit će objavljeni i u ‘Dubrovačkom vjesniku’, a obavijest o natječaju sukladno članku 71. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma dostavlja se Odboru za natječaje i svim strukovnim društvima arhitekata.

II.        ROKOVI

2.1.      Početak natječaja je četvrtak, 28. 08. 2014.

2.2.      Natječajna dokumentacija pripremljena je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 9‐16 h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01 550 9705, fax. 01 481 6197, e‐mail: tajnistvo@uha.hr .

Nakon izvršene narudžbe, natječajna dokumentacija bit će dostavljena poštom (uz plaćanje poštarine), elektroničkom poštom, prosljeđivanjem poveznice za skidanje dokumentacije s poslužitelja) ili osobnim preuzimanjem u Udruženju hrvatskih arhitekata.

Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16 h u UHA‐i, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, te u županijskim i gradskim društvima arhitekata.

Identitet osoba kojima se dostavlja natječajna dokumentacija nije poznat Ocjenjivačkom sudu, Tehničkoj komisiji, Stručnom savjetniku ni Tajniku natječaja.

2.3.      Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu tajnistvo@uha.hr do ponedjeljka, 29. 09. 2014. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.uha.hr i dostavljeni do ponedjeljka, 06. 10. 2014. svima koji su podigli natječajne podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

2.4.      Rok predaje natječajnih radova je ponedjeljak, 24. 11. 2014. do 16.00 h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

2.5.      Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do ponedjeljka 15. 12. 2014.

            Anonimnost će se poštivati sve dok Ocjenjivački sud ne opiše natječajne radove, provjeri pravo sudjelovanja prema čl. 1.6. Općih uvjeta, izradi rang listu i proglasi nagrade.

Ovlaštene osobe Raspisivača provjeravaju prava i sposobnosti prvonagrađenog natjecatelja, odnosno ‘osobe ovlaštene za projektiranje’ koju je naveo prvonagrađeni natjecatelj, nakon završetka rada OS, a prije poziva na pregovarački postupak bez prethodne objave.

2.6.      Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem elektroničke pošte na adresu koju su predali uz rad i objavljeni u sredstvima javnog oglašavanja, najkasnije 8 (osam) dana od dana završetka rada Ocjenjivačkog suda. Raspisivač će objaviti potrebne objave i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

2.7.      Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najmanje 30 dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. O datumu i mjestu održavanja izložbe i razgovora bit će obaviješteni elektroničkom poštom svi natjecatelji. Raspisivač zadržava pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.

2.8.      Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe,

nakon kojeg roka Raspisivač i Provoditelj ne odgovaraju za radova.

III.      NAGRADE
3.1.      Ako do određenog roka prispije najmanje devet (9) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u bruto iznosu i      rasporedu:

            broj nagrada                *bruto iznos         neto iznos

I.        nagrada           1          128.520,00 kn   102.000,00 kn
II.       nagrada           1          105.840,00 kn     84.000,00 kn
III.      nagrada           1          83.160,00 kn       66.000,00 kn
IV.     nagrada           1          70.560,00 kn        56.000,00 kn
V.      nagrada           1          52.920,00 kn        42.000,00 kn

*Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV‐a.

3.2.      Ukoliko se na natječaj javi manji broj natjecatelja u smislu točke 3.1., odlukom Ocjenjivačkog suda, nagradni fond se može odgovarajuće preraspodijeliti.

3.3.      Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade prema konačnom poretku radova koji su ušli u uži izbor. Dodijelit će se jedna prva nagrada. Prvu nagradu dobit će onaj natječajni rad koji je najbolje riješio natječajni zadatak.
Ako se prva nagrada iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Ocjenjivački sud mora razloge obrazložiti.

3.4.      Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

IV.      OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

1. Branko Silađin, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja, predsjednik
Ocjenjivačkog suda
2. Jure Marić, prof, predstavnik Raspisivača, dopredsjednik Ocjenjivačkog suda
3. dr.sc. don Petar Palić, generalni vikar Dubrovačke biskupije, predstavnik Raspisivača
4. prof.dr.sc. Mario Perossa, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja
5. Silvio Nardelli, Općinski načelnik, predstavnik Raspisivača
6. dr.sc. Tomislav Premerl, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
7. Romano Duić, dipl.ing.arh, predstavnik Raspisivača

Zamjenik Člana OS-a
Davor Bušnja, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja

Stručni savjetnik
prof.dr.sc. Ante Crnčević, pročelnik Katedre za liturgiku Katoličko bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tehnička komisija
Katarina Mojaš, dipl.ing.arh, predstavnik Raspisivača
Marko Trzun, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja
Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.

OPĆI UVJETI

Konkurs za izradu idejnog rješenja Pastoralnog centra, sportske dvorane i plivališta u Župi dubrovačkoj

Leave a Reply