d-a-z.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje, a Građevinski fakultet Osijek (GFOS) provodi Natječaj za izradu idejnog rješenja zgrade studentskog paviljona u Sveučilišnom kampusu u Osijeku.

Raspisivač / investitor natječaja je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek, MB 3049779, OIB 78808975734, tel: (031) 224 102, e-mail: rektorat@unios.hr, koje zastupa Rektor prof.dr.sc. Željko Turkalj,dipl.oec., osobe raspisivača za kontakt Nataša Bošnjak, dipl.ing.arh,nbosnjak@unios.hr, mob:091 1574944 i Marija Vegar, dipl.oec., mvegar@unios.hr

Provoditelj natječaja je Građevinski fakultet Osijek (GFOS), Drinska 16a, Osijek, MB 3397335, OIB 04150850819, tel: (031) 540 070, e-mail: gfos@gfos.hr, kojeg zastupa Dekan, prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ., osoba provoditelja za kontakt doc.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh., dstober@gfos.hr, mob: 091 2240751

Predmet natječaja je izrada idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja za realizaciju studentskog paviljona u zapadnom dijelu osječkog kampusa te se provodi na hrvatskom jeziku.

Izrađivač natječajnog elaborata je Građevinski fakultet Osijek, Drinska 16a, Osijek, MB 3397335, OIB 04150850819, tel: (031) 540 070, e-mail: gfos@gfos.hr, osoba izrađivača za kontakt doc.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh., dstober@gfos.hr, mob: 091 2240751

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije 2.398.500,00 kn (bez PDV-a).

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata.

Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 23-15/OS-UA/NJN
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV-01/2015

ROKOVI:
– početak Natječaja: 5. listopada 2015. godine
– rok za postavljanje pitanja: 26. listopada 2015. godine

(putem elektroničke pošte na dstober@gfos.hr s naznakom  PITANJA STUDENTSKI PAVILJON)
– rok za odgovore: 2. studeni 2015. godine (odgovori će biti objavljeni na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina (http://oglasnik-jn.nn.hr/) te na mrežnim stranicama Raspisivača, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (www.unios.hr) i provoditelja, Građevinskog fakulteta  Osijek,
(http://www.gfos.unios.hr/portal/ )
– rok za predaju radova: 7. prosinca 2015. godine
(do 15.00 sati bez obzira na način dostave, na adresi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek – urudžbeni ured s napomenom „Javni natječaj PAVILJON STUDENTSKOG DOMA, KAMPUS OSIJEK E-VV-01/2015 – NE OTVARAJ“)

NAGRADE (neto):
1. nagrada                               75.000,00 kn
2. nagrada                               50.000,00 kn
3. nagrada                               32.000,00 kn
4. nagrada                               25.000,00 kn
5. nagrada                               18.000,00 kn

Ako pristigne manji broj radova Ocjenjivački sud može proporcionalno smanjiti broj i fond nagrada.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do ponedjeljka, 21. prosinca 2015. godine te po završetku sjednice ocjenjivačkog suda i potpisivanja zapisnika isti dostaviti raspisivaču na daljnje postupanje Povjerenstvu za javnu nabavu.

Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje natječajni elaborat u digitalnom obliku na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina (http://oglasnik-jn.nn.hr/) te isti dan objavljen na mrežnim stranicama Raspisivača, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (www.unios.hr) i provoditelja, Građevinskog fakulteta  Osijek, (http://www.gfos.unios.hr/portal/)

Za ocjenu natječajnih radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu 5 (pet) članova:
1. izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda
2. prof.dr.sc. Željko Turkalj, dipl.oec., rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera
3. prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing. građ., prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera
4.  Željka Jurković, dipl. ing. arh.
5. Željko Andraši, dipl. ing. arh.

Zamjenik člana:
Bruno Andrašić, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:
doc.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija:
Nataša Bošnjak, dipl.ing.arh.
Sanja Scitovski, dipl.ing.građ.
Ivana Brkanić, mag.ing.arch.

Formalni kriterije zadovoljenje osnovnih uvjeta natječaja:
– rad je predan u zadanom roku
– rad sadrži sve priloge propisane natječajem prema uputama za opremu rada
– rješenje je u skladu s prostorno planskom dokumentacijom i tehničkim uvjetima natječaja

Ocjenjivački sud će ocjenjivati svaki rad temeljem sljedećih osnovnih kriterija:
1. ispunjavanje programskog zadatka (broj smještajnih jedinica, parterno uređenje i sl.),
2. kvaliteta ukupnog prostornog koncepta cjeline i pojedinačne zgrade paviljona, odnos urbanističkog rješenja prema okolnom prostoru i doprinos formiranju novih obilježja u slici grada, (način povezivanja s postojećom zgradom, odnos smještajnih jedinica i ostalih sadržaja i sl.),
3. racionalnost projekta i planirane izvedbe (odnos bruto/neto površina, izvedivost i sl.),
4. originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza, estetske i oblikovne kvalitete rješenja,
5. ekološka komponenta projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije (uklopljenost korištenja obnovljivih izvora energije u rješenje, korištenje kišnice i sl.).

Ocjenjivački su će, po potrebi, koristiti stručne savjetnike – stručnjake iz pojedinih struka.

OCJENJIVAČKI SUD

Natječaj za izradu idejnog rješenja zgrade studentskog paviljona u Sveučilišnom kampusu u Osijeku

Leave a Reply