Na zahtjev 1/3 članova NVU Saveza arhitekata Crne Gore, a u skladu sa članom 23 stav 4 Zakona o nevaladinim organizacijama, predsjednik Saveza donio je:

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE SAVEZA

za dan 13.09.2022., sa početkom u 19 h, u kancelariji Društva Smart Studio doo Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, na adresi Vitnija Vorena br.21, sa sledećim dnevnim redom:

  1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta sa prečišćenim tekstom;
  2. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora;

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih članova/ca Saveza.

U Podgorici, 07.09.2022.

PREDSJEDNIK

Nikola Radović

Obavještenje

Leave a Reply