mrt.gov.me

GetImage_

Gostujuća predavanja arhitekata Maroja Mrduljaša “Modernizam i promjenljive strukture” i Miloša Koseca “Reinkarnacije”, održana su juče, 25. februara, u multimedijalnoj Sali Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Maroje Mrduljaš i Miloš Kosec su u posjeti Ministarstvu održivog razvoja i turizma u svojstvu članova žirija na Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje adaptacije i rekonstrukcije Doma Revolucije u Nikšiću.

Maroje Mrduljaš je arhitektonski kritičar, pisac i urednik nekoliko knjiga o savremenoj arhitektonskoj praksi, uključujući i savremenu hrvatsku arhitekturu – Testiranje stvarnosti. Od 2005. godine radio je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u uredništvima raznih stručnih časopisa iz područja arhitekture, dizajna i umjetnosti. Između ostalog, urednik je i časopisa Oris, sa sjedištem u Zagrebu. On je nezavisni konsultant evropske nagrade za arhitekturu Mies van der Rohe. Kao kustos sudjelovao je u nekoliko arhitektonskih izložbi. Godine 2008. bio je član kustoskog tima koji je osmislio izložbu Balkanology o arhitekturi i urbanim pojavama u bivšoj Jugoslaviji. U 2010. godini, zajedno sa Vladimirom Kulićem, uspostavio je dugoročnu saradničku istraživačku platformu Nedovršene modernizacije u Mariboru. Drži redovna predavanja u Hrvatskoj i inostranstvu.

Tema predavanja “Modernizam i promjenljive strukture”:
Tokom 1950-ih i 1960-ih, jedna od središnjih tema internacionalnih arhitektonskih debata jesu pitanje prilagodljivosti i promjenjivosti građenih struktura i njihove sposobnosti da na sebe prihvate raznolike procese i događaje. Te debate odvijaju se unutar konteksta kojeg, između ostalog, obilježavaju sve veća složenost društvenih institucija, tehnološki napreci, povećana fizička ali i socijalna mobilnost građana, a unutar perspektiva koncepata otvorenog društva i države blagostanja. Nosioc tih istraživanja je Team X, no u više sredina u Centralnoj-istočnoj Evropi javljaju se analogne tendencije. Zagrebački arhitektonski krug, djelimično u direktnoj interakciji s holandskim krilom Team X, kultiviše svoj vlastiti pristup tim temama, a unutar okvira opšte modernizacije Jugoslavije. Predavanje će na nekoliko studijskih primjera ocrtati te tendencije, ocrtati sadašnje stanje tih realizacija, te prikazati na koji način savremeni arhitekti, suočeni s transformacijama tih struktura, interpretiraju njihove inherentne potencijale.

Miloš Kosec je arhitekta, urednik i publicist koji živi i radi u Ljubljani. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, na kome je i magistrirao 2013. godine sa tezom Ruševina kao arhitektonski objekat za koju je dobio Plečnikovu i Prešernovu nagradu. Teza je objavljena kao knjiga 2013. godine. Uz to što je arhitekta i pejzažni arhitekta, bavi se istraživanjem, pisanjem i objavljivanjem članaka u domaćim i međunarodnim časopisima, sa fokusom prvenstveno na arhitekturu, istoriju arhitekture, političke i socijalne aspekte arhitektonskog dizajna. On je član redakcije časopisa za arhitekturu, umjetnost i prostornu kulturu Praznine (Ljubljana) kao i Outsider Magazina (Ljubljana-Beč). Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama.

Tema predavanja “Reinkarnacije”:
Post-industrijsko doba nanovo je otkrilo fascinaciju ruševinama: od shabby chic do ruin porn-a, otisak propadanja na repetitivnu standardizovanu proizvodnju služi kao okidač za komercijalizaciju. Sa druge strane, process deindustrijalizacije je ispraznio ogromna urbana područja i može se smatrati možda najvećim proizvođačem ruševina svih vremena. Predavanje kritički razmatra arhitektonske manifestacije savremene propast-požude. Šta nam ostaci govore o mogućnosti preispitivanja arhitektonskog planiranja? I: da li postoji emancipacijsko jezgro u fascinaciji ruševinama i propadanjem koje vrijedi sačuvati?

Održana predavanja arhitektata Maroja Mrduljaša i Miloša Koseca

Leave a Reply