Savez arhitekata Crne Gore raspisuje izbore za predsjednika/cu i potpredsjednika/cu na mandat od 4 (četiri) godine.

U skladu sa odredbama Statuta Saveza, svaki član ima pravo da bira i da bude biran. Kandidati moraju biti članovi Saveza i mogu biti kandidovani isključivo na jednoj listi.

Predsjednik/ca i potpredsjednik/ca se biraju putem zajedničke izborne liste, koja sadrži:

  • listu kandidata sa naznakom za koju funkciju se kandiduju (ovjerena svojeručnim potpisima);
  • kratku biografiju kandidata.

Rok za dostavljanje kandidatura je 17. mart 2022. godine do 23:59h, putem službenog e-maila Saveza: info@sacg.me

Dostavljena dokumentacija biće objavljena na internet stranici Saveza arhitekata najmanje 7 dana prije održavanja izborne skupštine, koja će biti zakazana u najkraćem roku.  

POZIV za dostavljanje izbornih lista za predsjednika/cu i potpredsjednika/cu SACG

Leave a Reply