superprostor.com

velika panoramaa

publikacija
NASLOV: Predeo igre – Košutnjak: Principi arhitektonskog projektovanja u svetlu klimatskih promena
UREDNIK: dr Ana Nikezić
IZDAVAČ: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
GODINA: 2013.
JEZIK: srpski i engleski
ISBN: 987-86-7924-116-0
FOTOGRAFIJE: Relja Ivanić

 

Monografija „Predeo igre – Košutnjak: Principi arhitektonskog projektovanja u svetlu klimatskih promena“ predstavlja sumirane rezultate dvogodišnjeg istraživanja sprovedenog na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na prvoj godini Master akademskih studija, tokom dve uzastopne školske godine (2010/11 i 2011/12), arhitektonski projektantski studio kojim rukovodi doc. dr Ana Nikezić (d.i.a.), sa oko 15 studenata po generaciji, imalo je zadatak da ispita položaj, obim i karakter park-šume Košutnjak u Beogradu, sa ciljem da se ova značajna i skoro zaboravljena lokacija vrati na kulturnu mapu Beograda.

Istraživanja publikovana u ovoj monografiji realizovana su u okviru projekta „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje“ (43007), koji finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije u okviru programa Integrisanih i interdisciplinarnih istraživanja za period 2011–2014. godine.

Pored studenata, u izradi monografije bilo je uključeno još sedam autora koji su (samostalno ili u paru) predmetnu temu razrađivali sa različitih teorijskih polazišta. Tematski okviri ovih tekstova kreću se od učenja predela i učenja na osnovu mesta, preko savremenih pristupa zaštiti i obnovi kulturnih predela, predela kao konceptualnog okvira održive arhitekture, do značaja urbanih šuma za savremeni urbani pejzaž.

Sadržinska struktura monografije je četvorodelna. Prvi deo je uvodni i čine ga preambula urednice u kome ona obrazlaže povod i ciljeve istraživanja, zatim slede predgovor i recenzije koje potpisuju Prof. dr Vladan Đokić i Prof. dr Ratko Kadović. Drugi deo monografije nosi naziv „Istraživačka polazišta“ i čini ga skup od pet autorskih tekstova koji u zbiru kreiraju jedinstveni referentni okvir za posmatranje odnosa arhitekture i prirodnog predela u trenutku sveprisutnosti promene klimatskih uslova. Ova dva dela po svom obimu strana čine jednu polovinu monografije.

Treći deo monografije čini poglavlje „Interpretativni potencijali“ u kojem su rezultati studentskih istraživanja objedinjeni sa ključnim činjenicama o Košutnjaku, ali i osnovnim informacijama o studijskom kursu u okviru kog su nastali. U pod-celinama ovog poglavlja, čiji su naslovi „Uređeni predeo“, „Predeo kao igralište“, „Predeo kao metafora“ i „Predeo kao mentor“, prikazani su radovi studenata koji tekstom i bogatim ilustracijama projekata obrazlažu zajedničku ideju predela kao odgovarajućeg instrumenta razmišljanja o arhitekturi. U ovom delu nalazi se i podpoglavlje „Diskusija“ u kome urednica sumira zaključke istraživanja, ističući da “rezultati variraju u širokom rasponu od nadahnutih asocijacija do kreativnih dijaloga, od dizajna koji dopunjuju do onog koji je u konfiktu sa predelom“. Poslednje poglavlje monografije čine biografije autora uključeih u njenu izradu.

Monografija je u celosti ilustrovana fotografijama Košutnjaka koje je izradio Relja Ivanić. Fotografije čitaocima približavaju karakter, razmeru i različite pod-ambijente u okviru košutnjačke šume, te trenutno stanje ovog prirodnog kompleksa.

Kada se sagleda u celosti, doprinos ove monografije jeste uspostavljanje gledišta da arhitektura i arhitektonska intervencija mogu biti vođeni iskustvom čoveka u prirodi, odnosno da emotivni doživljaj predela može biti pokretač kulturnog stvaranja. Iz toga proizilazi novi održivi odnos čoveka i prirode posredovan arhitekturom.

Monografija temu prilagodljivosti arhitekture klimatskim promenama sagledava na principijalnom nivou i idejnoj razmeri, ne zalazeći dublje u tehnološke, ekološke, ekonomske, kulturne ili društvene dimenzije ove problematike. Bez namere da otvara velika pitanja monografija je, razmatrajući teme održivosti i prilagodljivosti klimatskim promenama, ponudila neke od mogućih odgovora o odnosu između održivosti pejzaža, arhitekture i čovekovog odnosa prema prirodi.

Dragan Marković
Predeo igre – Košutnjak

Leave a Reply