ingkomora.me

Obavještavamo članove Inženjerske komore Crne Gore da je u toku rasprava o Prednacrtu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, koji priprema posebna Komisija Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Zbog relativno kratkog roka u kojem bi, u ime Inženjerske komore Crne Gore, trebalo pripremiti stav i eventualne amandmane na ovaj dokument, pozivamo sve zainteresovane članove Komore da dostave svoje sugestije i primjedbe na navedeni tekst Zakona Stručnoj službi Komore, na mail ing.komora@t-com.me.

Rok za dostavljanje sugestija je petak, 29. maj 2015. godine, do 12.00 časova.

Inegralnu verziju svih dopuna i prijedloga za izmjene razmatrao bi Upravni odbor na sjednici koja je predviđena za 2. jun i podnio na usvajanje narednom zasijedanju Skupštine IKCG.

PREDNACRT ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

Leave a Reply