f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d_L

 

[space fw_shortcode_id=”1″]

 • Status:Rezultati
 • Vrsta konkursa:Međunarodni opšti idejni neanonimni
 • Rok:ponedeljak, 09 maj 2016
 • Redni broj konkursa:01-1427/13-2015
 • Puni naziv konkursa:Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta ”Capital Estate” u Bečićima, opština Budva

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta ”Capital Estate” u Bečićima, opština Budva

TIP KONKURSA

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje je međunarodni, opšti, idejni i neanonimni.

RASPISIVAČ I ORGANIZATOR KONKURSA:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

IV Proleterske brigade 19

81000 Podgorica

www.mrt.gov.me

Tel: +382 20 446 278

INVESTITOR KONKURSA:

„Capital Estate“ d.o.o

Mediteranska br.2

85310 Budva

PREDMET KONKURSA:

je izrada Idejnog konkursnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju hotelskog rizorta “Capital Estate”u Bečićima obuhvata: KP 476/1, KP 475/1, KP 474/1, KP 473/1, KP 477, KP 1468/1, KP 1047/1, KP 471/2, KP 471/1, KP 472, KP 1048/1, KP 1048/2, KP 1049/1, KP 1049/2, KP 470/1, KP 469/1, KP 473/2, KP 503/1, KP 504/1, KP 1046/1, KP 468/1, KP 476/2, KP 475/2, KP 474/2, KP 1468/2, KP 1047/2, KP 1046/2, dio KP 1057, dio KP 1452/1 i KP 1452/2, sve parcele KO Bečići.

Konkursom su obuhvaćene dijelom i parcele KP 1457, KP 1458/1, KP 1458/2 KO i KP 486/4 KO Bečići koje ne pripadaju lokaciji već pripadaju saobraćajnoj infrastrukturi, a tretirane su zbog priključaka parcela na saobraćajnu mrežu i povezivanjem Zone 1 i 3, a u skladu sa Programskim zadatkom.

Lokacija sa naznačenim katastarskim parcelama koje obuhvata konkurs prikazana je u grafičkom prilogu – Digitalnoj geodetskoj podlozi sa naznačenom granicom lokacije.

CILJ KONKURSA:

je izbor najboljeg i najcjelishodnijeg Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja koje će svojim konceptom ponuditi skladnu urbanističko-arhitektonsku cjelinu sa kvalitetno definisanim funkcijama. Rizort mora biti projektovan u skladu sa najvećim standardima savremenog turističkog objekta predviđene namjene i u skladu sa funkcionalnim i ekonomskim analizama obuhvaćenim studijom koja će biti dio konkursne dokumentacije. Neophodno je da novonastalo rješenje, u skladu sa savremenim standardima, tretira potrebe energetske efikasnosti uz primjenu alternativnih izvora energije.

Precizniji ciljevi konkursa definisani su Programskim zadatkom koji je sastavni dio konkursnog materijala.

PRAVO UČEŠĆA:

imaju svi učesnici koji ispunjavaju kriterijume utvrđene ovim Raspisom konkursa. Učesnici konkursa se prijavljuju za učešće u roku od 60 kalendarskih dana od dana objavljivanja ovog Raspisa konkursa.

Na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su neposredno angažovana u organizovanju konkursa, kao ni lica koja su u najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vrijeme trajanja konkursa.

Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

NAČIN DOSTAVE KONKURSNOG MATERIJALA

Sva dokumentacija koja predstavlja konkursni materijal u vidu tekstualnih i grafičih priloga biće dostavljena učesnicima u elektronskom obliku.

Tekstualni dio

• Raspis Konkursa

• Programski zadatak

Grafički dio

• Digitalna geodetska podloga sa naznačenom granicom lokacije;

• Digitalna geodetska podloga sa informacijama o priključcima na infrastrukturu i taksacijom zelenila;

• Katalog fotografija tretiranog područja i kontakt zona;

• Preliminarna studija geomehanike terena.

Učesnici druge faze konkursa mogu, u cilju bolje izrade urbanističko arhitektonskog projekta, dobiti Studiju izvodljivost koja je vlasništvo Investitora. Predmetnu Studiju zainteresovanim učesnicima će dostaviti Investitor isključivo uz predhodno potpisan Ugovor o povjerljivosti između zainteresovanog učesnika i Investitora.

ROKOVI

Konkurs je otvoren od 31. decembra 2015. godine. Konkursna dokumentacija je objavljena na vebsajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma:www.mrt.gov.me.

Rok za prijavu i učešće u prvoj fazi konkursa je 1. mart 2016. godine. Prva faza konkursa podrazumijeva predaju dokumentacije sa referencama u skladu sa Raspisom. Rok za predaju ove dokumentacije ističe sa završetkom 1. marta 2016. godine.

Žiri će u roku od 7 dana od dana završetka prve faze konkursa (8. mart 2016. godine) izabrati učesnike koji ispunjavaju kvalifikativni kriterijum i koji će nastaviti rad u drugoj fazi konkursa. Prijave se predaju na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Svi učesnici prve faze konkursa mogu postavljati pitanja vezana za prvu fazu konkursa do 10. februara 2016. godine. Odgovori će biti poslati u najkraćem mogućem roku a najkasnije do 20. februara 2016. godine.

Svi učesnici druge faze konkursa mogu postavljati pitanja vezana za drugu fazu konkursa do 18. aprila 2016. godine. Odgovori će biti poslati u najkraćem mogućem roku a najkasnije do 28. aprila 2016. godine.

Pitanja se šalju na e-mail adresu: ana.dobrasinovic@mrt.gov.me.

Rok za predaju radova učesnika druge faze konkursa je 9. maj 2016. godine. Ukoliko se konkursni rad šalje poštom važi poštanska bilješka sa datumom 9. maj 2016. godine. Radovi se predaju na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Svi učesnici dužni su da prezentuju svoj rad ispred žirija i predstavnika Raspisivača i Investitora. Prezentacija rada biće obavljena sedmog kalendarskog dana od dana zatvaranja Konkursa.

Svi učesnici će biti obaviješteni o odluci žirija u roku od sedam kalendarskih dana od dana prezentacije radova.

ŽIRI I IZVJESTIOCI

Članovi konkursnog žirija su:

1. Dragana Čenić, dipl.ing.arh., Ministarstvo održivog razvoja i turizma – predsjednica žirija

2. Predrag Jelušić, dipl.ekonomista, Ministarstvo održivog razvoja i turizma

3. Anđelka Badnjar Gojnić, M.arch

4. Dragan Lučić, b.b.a., Capital Estate d.o.o.

5. Omer Isvan, BSc (Hons), Capital Estate d.o.o.

6. Mag. Miran Gajšek, dipl.ing.arh.

7. Hakan Ozkasikci, M.arch

Ukoliko jedan od članova žirija ne bude u mogućnosti da učestvuje u žiriranju, raspisivač imenuje zamjenika članova žirija.

Izvjestioci rade u sastavu:

1. Ana Dobrašinović, spec.sci.arch. Ministarstvo održivog razvoja i turizma

2. Marko Batrićević, specijalista istorije umjetnosti, Ministarstvo održivog razvoja i turizma

3.  Predrag Miranović, b.b.a., Capital estate d.o.o.

NAGRADE

Žiri će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu i to u sljedećim iznosima:

I nagrada 30.000,00 €

II nagrada 16.000,00 €

III nagrada 8.000,00 €

Dva otkupa po 4.000,00 €

Žiri zadržava pravo da ne dodijeli jednu od navedenih nagrada ukoliko konkursni radovi ne budu na zadovoljavajućem nivou kao i da ustanovi posebne nagrade i priznanja. Žiri zadržava pravo da podijeli više ravnopravnih nagrada i priznanja.

KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE KONKURSNIH RADOVA

Svaki konkursni rad biće vrednovan na isti način i u skladu sa sljedećim predviđenim kriterijumima.

Ne ispunjenje formalnih kriterijuma predstavlja diskvalifikaciju. Formalni kriterijumi su:

 • konkursni rad je dostavljen u roku naznačenom u Raspisu konkursa;
 • konkursni rad sadrži sve priloge definisane ovim Raspisom konkursa;
 • konkursni rad je predat u skladu sa pravilima definisanim ovim Raspisom konkursa.

U prvoj fazi konkursa učesnici treba da ispune kvalifikativni kriterijum kako bi nastavili sa radom u drugoj fazi konkursa. Kvalifikativni kriterijumi su:

 • Relevantno iskustvo u urbanističko – arhitektonskoj praksi. Učesnici su obavezni da dostave popise referenci sa izjavama autora i relevantnim izvodima iz projektne dokumentacije kojima se svjedoči da su članovi tima, u poslednjih 10 godina, u formi autora učestvovali u izradi urbanističko-arhitektonskih idejnih rješenja ne manje od 3(tri) hotela od 5* sa najmanje 100 soba pojedinačno, od kojih je najmanje 1 (jedan) sea front resort.
 • Obavezno je da svaki autorski tim ima najmanje jednog učesnika iz Crne Gore, licenciranog za arhitektonsko projektovanje od strane nadležnog organa.

Nakon ispunjavanja Kvalifikativnih kriterijuma, učesnici pristupaju izradi urbanističko-arhitektonskog rešenja na osnovu Konkursnog materijala. Žiri će odluku o rangiranju učesnika konkursa donijeti većinom glasova. Radovi će biti ocjenjivani na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • urbanistički koncept, valorizacija ukupnih potencijala parcele i njenih kontaktnih zona – 20%
 • arhitektonsko-oblikovno rješenje objekta – 15%
 • ostvareni prostorni i funkcionalni kvaliteti objekta – 15%
 • ekonomska opravdanost ponuđenog rješenja u cjelini – 15%
 • ostvareni stepen ekoloških standarda u okviru ponuđenog rješenja i stepen primjene alternativnih izvora energije – 10%
 • ostvareni stepen kvaliteta turističkog standarda – 15%
 • ambijentalna i pejzažna usklađenost – 10%

 

I nagrada

Nije dodijeljena

 

II nagrada 

Šifra:

16-0062

Autorski tim:

Mixity design LTD

pdf16-0062_Part_1.pdf

pdf16-0062_Part_2.pdf

pdf16-0062_Part_3.pdf

 

III nagrada – ravnopravna podjela

Šifra:

271414

Autorski tim:

Đorđe Gregović, dia

Branislav Gregović, dia

dr Veljko Radulović, dia

Saradnici:

Milica Marković, Mr arh

Marko Bešović, Spec.Arh

Srđan Pavićević, Spec arh

pdf271414_Part_1.pdf

pdf271414_Part_2.pdf

 

III nagrada – ravnopravna podjela

Šifra:

OASIS

Autorski tim:

HKS architects and planners

pdfOASIS_Part_1.pdf

pdfOASIS_Part_2.pdf

 

I otkup

Šifra:

654456

Autor:

JDS Architects sprl

Koautor:

Enforma doo

pdf654456.pdf

 

II otkup

Šifra:

ŠKOLJ01

Autorski tim:

ARCVS

arh Branislav Redžić

arh Dragan Ivanović

arh Zoran Milovanović

arh Suzana Tisovec

arh Milica Tasić

arh Boris Husanović

arh Nevenka Redžić

arh Aleksandra Tošić Jokić

pdfŠKOLJ01.pdf

 

III otkup

Šifra:

84100

Autorski tim:

Risto Terzić – GV Architects

Zoran Višnjić i Vuk Vučković – Sarap – IQ Architects

Alexander Rakita – AR Architecture

Saradnici:

IQ Architects:

Nemanja Šaljić, dipl.inž.arh

Tijana Jelisavčić, mast.ing.arh

Jovana Zorić, mast.inž.arh

Miloš Mihajlović, mast.inž.arh

Marko Jovanović, mast.inž.arh

Milica Trifunović, mast.inž.arh

Anja Višekruna, mast.inž.arh

Jovana Cvetković, mast.inž.arh

Marija Blešić, mast.inž.arh

Igor Sjeverac, mast.inž.arh

Enterijeri i vizualizacija:

Vladimir Perović, dipl.inž.arh

Urbanizam:

Marija Radišić, dipl.inž.arh

Saobraćaj i infrastruktura:

Sonja Lapčević, mast.inž.arh

Vizualizacija:

3D Point Beograd

pdf84100_Part1.pdf

pdf84100_Part2.pdf

pdf84100_Part3.pdf

 

Ostali radovi:

 

Šifra:

NAJN2919162

Autorski tim:

Natalija Todorović

Aleksandar Todorović

pdfNAJN2919162.pdf

 

Šifra:

00110001

Autorski tim:

Branislav Mitrović, dipl.ing.arh

Lokalni arhitekta:

Zlata Krapović, dipl.ing.arh

Pavle Stamenović, dipl.ing.arch, phd

Danijela Bakić, m.arch.

Saradnici:

Nikola Tucović, m.arch

Aleksandar Pavlović, m.arch

Milica Milenković, m.arch

Andrijana Stracensi, m.arch

Olgica Sarević, m.arch

Maja Nikčević, m.arch

Petar Sazdanović, m.arch / 3D vizuelizacije

Ivan Krnjajić, m.arch / 3D vizuelizacije

Marija Miković, m.arch

Jelena Mitrović, dipl.ing.arch

Siniša Tatalović, dipl.ing.arch

pdf00110001.pdf

 

Šifra:

97507

Autor rješenja:

Zoran Dmitrović

Projektanti:

Marija Bjelić

Nenad Blagojević

Marija Radojlović

Saradnik:

Katarina Potparević

3D vizualizacija:

Zoran Damjanović

Konsultanti:

Branimir Popović

Zorica Savičić

Lokalni arhitekta:

Marko Žižić

*Rad je urađen u okviru firme NORMOTIC FZE

pdf97507.pdf

 

Šifra:

CLAY2016

Autori projekta:

Scott Brownrigg doo:

Una Barac

Ante Marić

Antonio Andabaka

Petra Tikulin

Kata Gašpar

Damjan Kolundžić

Tihana Buljan

Suradnici:

Robert Duić / hortikultura

Case3D / vizualizacije

pdfCLAY2016_Part1.pdf

pdfCLAY2016_Part2.pdf

 

Šifra:

157174

Autorski tim:

WATG – Mr Kevin Scholl

pdf157174_Part1.pdf

pdf157174_Part2.pdf

Rezultati konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta ”Capital Estate” u Bečićima, opština Budva

Leave a Reply