sacg-crna-gora-arhitektura-identitet-logo_02-1

Javni poziv za učešće na

TREĆEM CRNOGORSKOM SALONU ARHITEKTURE 2018.

 

 1. Izvršni organizator Trećeg crnogorskog salona arhitekture je Savez arhitekata Crne Gore (SACG).
  __
 2. Pravo učestvovanja na Trećem crnogorskom salonu arhitekture imaju sve arhitekte i studenti arhitekture prijavljeni kao autori, ili autorske grupe (autorskom grupom se smatra grupa ravnopravnih autora predstavljenih abecednim redom) državljani Crne Gore, kao i autori i autorske grupe strani državljani za autorsko djelo projektovano ili ostvareno u Crnoj Gori.
  __
 3. Savjet Salona:
  __Filip Aleksić
  __Ema Alihodžić Jašarović
  __Bojan Đonović
  __Marko Stjepčević
  __Jevgenije Pavlović
  __Aleksandar Dabović
  Koordinatorke Salona:
  __Andrijana Pavićević
  __Nataša Vukićević
  __
 4. Djela se prijavljuju u sedam programskih kategorija:
  Realizacije – izvedena djela iz oblasti arhitekture.
  Za izvedena arhitektonska djela je potrebno dostaviti dokaz o poštovanju zakonskih propisa tj. broj prijave za početak radova.
  Projekti – projekti iz oblasti arhitekture.
  Enterijer – realizalizovani projekti.
  Istraživanje i eksperiment – različiti istraživački projekti na granici između arhitekture i aktivizma, arhitekture i umjetnosti; arhitektonski projekti koji nisu rađeni po narudžbini nego kao dio nečijeg istraživačkog rada; projekti sa radionica; arhitektonske manifestacije i slično.
  Publikacija – pisana djela iz oblasti arhitekture i urbanizma: arhitektonska kritika, monografija, zbornik radova, naučno istraživački radovi (naučni članci).
  Konkursni radovi – izlažu se selektovani konkursni radovi.
  Radovi iz ove kategorije nisu u konkurenciji za nagrade.
  Studentski radovi –  izlažu se studentski radovi dostavljeni uz preporuku i potpis komisije fakulteta ili mentora.
  Radovi iz ove kategorije nisu u konkurenciji za nagrade.
  __
 5. Svaki autor i autorska grupa ima pravo prijave i učešća na Salonu sa najviše tri rada nastala u periodu od 2016. do 2018. godine.
  __
 6. Autor ili autorska grupa može shodno broju prijavljenih radova dobiti samo jednu nagradu, u odnosu na sve kategorije ukupno.
  __
 7. Radovi se prijavljuju na posebnom obrascu „Prijava za Treći crnogorski salon arhitekture“.
  Obrazac Prijave je dostupan na web-adresi http://www.sacg.me/salon2018/
  __
 8. Za svako prijavljeno djelo potrebno je dostaviti :
  Za katalog i websajt:
  –   CD, sa najviše 10 fotografija (naglasiti do 3 slike za katalog) u formatu slike (JPG, 300 dpi, minimalne veličine ilustracija 18cm, maksimalno 5MB)
  –   tekstualno obrazloženje (nije obavezno) do 400 karaktera (u DOC ili DOCX formatu, font Arial/Latin)
  –   ličnu fotografiju (JPG), i
  –   biografiju do 300 karaktera (u DOC ili DOCX formatu, font Arial/Latin).
  Za izložbu: Sva prijavljena djela (osim publikacija) treba prezentovati na panou pripremljenom za izložbu Trećeg crnogorskog salona arhitekture. Pano je formata A1 (594 x 840mm) i može se preuzeti na stranici http://www.sacg.me/salon2018/. Potrebno je poštovati zadati font, veličine fonta, margine i orjentaciju lista. Rad treba štampati na pjeno kartonu, ili kaširati na pjeno kartonu  debljine 5mm.
  –   Prijavljena djela u kategorijama Realizacije, Projekti, Enterijer i Istraživanje i eksperiment, treba prikazati na dva panoa. Na jednom panou predstaviti jedan krupni kadar, a na drugom rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek.
  –   Konkursni radovi se prezentuju na jednom panou. Rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek.
  –   Studentski radovi se prezentuju na jednom panou. Rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek.
  __
 9. Za svaki prijavljeni rad potrebno je platiti kotizaciju u iznosu od 50,00€ (pedeset evra), čime se obezbjeđuje izlaganje rada i dva primjerka kataloga.
  Učesnici koji izlažu u kategoriji Publikacije, umjesto kotizacije ostavljaju SACG dva primjerka svoje publikacije (knjige, časopisa i sl.).
  Studentski radovi se oslobađaju kotizacije.
  Uplate se vrše na žiro račun SACG : 510-7139-60 (CKB banka), poziv na matični broj preduzeća ili JMBG.
  __
 10. Prijavljeni radovi se mogu dostaviti:
  –   lično, u prostorije Saveza arhitekata Crne Gore (KOLEKTOR, 8. marta bb, hala Titexa, u Podgorici), od 26 do 30. novembra 2018. u periodu od 10 do 12h, ili
  –   poštom, na adresu Savez arhitekata Crne Gore (SACG), 8. marta bb, hala Titexa, 81000 Podgorica, sa naznakom “za Treći crnogorski salon arhitekture”, najkasnije do 26. novembra 2018. Za radove koji se šalju poštom potrebno je poslati obavještenje e-mailom na info@sacg.me
  __
 11. Radovi se primaju uz štampani obrazac „Prijava za Treći crnogorski salon arhitekture“ i sa dokazom o uplati kotizacije.
  __
 12. Sve prijavljene radove pregledaće i odabrati za nagrade Žiri u sastavu:
  Lea Pelivan, Hrvatska,
  Dean Lah, Slovenija,
  Milan Đurić, Srbija,
  Slobodan Radoman, Crna Gora/Kina,
  Srđan Tadić, Crna Gora
  __
 13. Svi prijavljeni radovi konkurišu za nagrade Salona.
  __
 14. Svi prijavljeni radovi će biti izloženi bez selekcije.
  __
 15. Prijavom rada autori pristaju na uslove ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publikovanje rada.
  Savjet Salona zadržava pravo na fotografisanje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu Salona, kao i pravo na njihovo korišćenje u reklamne svrhe bez naknade autoru ili autorskoj grupi.
  __
 16. Svi radovi će biti objavljeni u katalogu i na web-sajtu Salona.
  __
 17. Autori su dužni da se pridržavaju navedenih rokova o dostavi radova.
  Prilozi se ne vraćaju.
  __
 18. Poziv za učešće na Trećem crnogorskom salonu arhitekture biće objavljen na
  web-stranici http://www.sacg.me/salon2018/
  __
 19. Izložba Trećeg crnogorskog salona arhitekture održaće se od 6. do 20. decembra 2018. godine u KOLEKTORU, u ulici 8. marta bb (hala Titexa), u Podgorici.
  __
 20. Na prijedlog Žirija, Savjet salona dodjeljuje nagrade Trećeg crnogorskog salona arhitekture: Grand prix Salona i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).
  Žiri zadržava pravo preraspodjele nagrada u skladu sa okolnostima i kvalitetom prispjelih radova.
  __
 21. Dobitnik Grand prix Salona dobija mogućnost samostalne izložbe na sljedećem Salonu.
  __
 22. Slogan Trećeg crnogorskog salona arhitekture je: „Paraarhitektura“

 

Javni poziv za učešće na Trećem crnogorskom salonu arhitekture 2018.

Leave a Reply