1. Izvršni organizator Četvrtog crnogorskog salona arhitekture je Savez arhitekata Crne Gore (SACG).

2. Pravo učestvovanja na Četvrtom crnogorskom salonu arhitekture imaju sve arhitekte i studenti arhitekture prijavljeni kao autori, ili autorske grupe (autorskom grupom se smatra grupa ravnopravnih autora predstavljenih abecednim redom) državljani Crne Gore, kao i  autori i autorske grupe strani državljani za autorsko djelo projektovano ili ostvareno u Crnoj Gori.

3. Djela se prijavljuju u sedam programskih kategorija:

Realizacije – realizovani projekti iz oblasti arhitekture;

Projekti – projekti iz oblasti arhitekture;

Enterijer – realizalizovani projekti;

Istraživanje i eksperiment – različiti istraživački projekti na granici između arhitekture i aktivizma, arhitekture i umjetnosti; arhitektonski projekti koji nisu rađeni po narudžbini nego kao dio nečijeg istraživačkog rada; projekti sa radionica; arhitektonske manifestacije i slično;

Publikacija – pisana djela iz oblasti arhitekture i urbanizma: arhitektonska kritika, monografija, zbornik radova, naučno istraživački radovi (naučni članci);

Konkursni radovi – izlažu se selektovani konkursni radovi.

Radovi iz ove kategorije nisu u konkurenciji za nagrade.

Studentski radovi –  izlažu se studentski radovi dostavljeni uz preporuku i potpis komisije fakulteta ili mentora.Radovi iz ove kategorije nisu u konkurenciji za nagrade

4. Svaki autor i autorska grupa ima pravo prijave i učešća na Salonu sa najviše tri rada nastala u periodu od 2018. do kraja 2020. godine.

5. Autor ili autorska grupa može shodno broju prijavljenih radova dobiti samo jednu nagradu, u odnosu na sve kategorije ukupno.

6. Radovi se prijavljuju na posebnom obrascu „Prijava za Četvrti crnogorski salon arhitekture“.

Obrazac Prijave je dostupan na web-adresi http://www.sacg.me/salon2020/.

7. Za svako prijavljeno djelo potrebno je dostaviti :

Za katalog i websajt:

  • najviše 10 fotografija (naglasiti do 3 slike za katalog) u formatu slike (JPG, 300 dpi, minimalne veličine ilustracija 18cm, maksimalno 5MB)
  • tekstualno obrazloženje (nije obavezno) do 400 karaktera (u DOC formatu, font Arial/Latin)
  • ličnu fotografiju (JPG), i
  • biografiju do 300 karaktera (u DOC formatu, font Arial/Latin).

Za izložbu:

Razumijevajući aktuelne okolnosti koje su posljedica epidemiološke situacije u Crnoj Gori, Organizacioni tim Salona donio je odluku da zbog neizvjesnosti načina realizacije Salona, ove godine ukine konvencionalno predstavljanje radova na štampanim plakatima. Kandidati dostavljaju radove samo u digitalnom formatu (A1 594 x 840mm), koji se može preuzeti na stranici http://www.sacg.me/salon2020/. Potrebno je poštovati zadati font, veličine fonta, margine i orjentaciju lista.

– Prijavljena djela u kategorijama Realizacije, Projekti, Enterijer i Istraživanje i eksperiment, treba prikazati na dva panoa. Na jednom panou predstaviti jedan krupni kadar, a na drugom rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek.

–  Konkursni radovi se prezentuju na jednom panou. Rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek.

–  Studentski radovi se prezentuju na jednom panou. Rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek.

8. Za svaki prijavljeni rad potrebno je platiti kotizaciju u iznosu od 50,00€ (pedeset eura) 40,00€ (četrdeset eura). Imajući u vidu epidemiološku situaciju, odobren je popust na kotizacije.

Učesnici koji izlažu u kategoriji Publikacije, umjesto kotizacije ostavljaju SACG dva primjerka svoje publikacije (knjige, časopisa i sl.).

Studentski radovi se oslobađaju kotizacije.

Uplate se vrše na žiro račun SACG: 510-7139-60 (CKB), poziv na matični broj preduzeća ili JMBG.

9. Prijavljeni radovi sa dokazom o izvršenoj uplati za kotizaciju, kao i ovjerenom Prijavom, dostavljaju su putem mail-a na adresu: info@sacg.me, sa naznakom “Prijava za Četvrti crnogorski salon arhitekture”, najkasnije do 30. oktobra 2020. godine.

10. Sve prijavljene radove pregledaće i odabrati za nagrade Žiri u sastavu:

Grozdana Šišović, Srbija,

Davor Mateković, Hrvatska,

Branislav Mitrović, Srbija,

Marko Brajović, Brazil,

Ivan Milošević, Crna Gora

11. Svi prijavljeni radovi, izuzev kategorija Studentski radovi i Konkursni radovi, konkurišu za nagrade Salona.

12. Svi prijavljeni radovi će biti izloženi bez selekcije.

13. Prijavom rada autori pristaju na uslove ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publikovanje rada.

SACG zadržava pravo na fotografisanje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu Salona, kao i pravo na njihovo korišćenje u reklamne svrhe bez naknade autoru ili autorskoj grupi.

14. Svi radovi će biti objavljeni u katalogu i na web-sajtu Salona.

15. Autori su dužni da se pridržavaju navedenih rokova o dostavi radova.

16. Poziv za učešće na Četvrtom crnogorskom salonu arhitekture biće objavljen na web-stranici http://www.sacg.me/salon2020/

17. Četvrti crnogorski salon arhitekture održaće se u drugoj polovini novembra 2020. godine, a precizan termin biće definisan u odnosu na epidemiološku situaciju u zemlji.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju u Crnoj Gori, kao i važeće mjere propisane od strane NKT, ovogodišnji Salon biće realizovan na sljedeći način:

Varijanta 1:

Ukoliko epidemiološka situacija i propisane mjere u periodu planiranom za održavanje Salona budu dozvoljavale, otvaranje Salona i prezentacija radova biće organizovana u prostoru Kolektor-a, uz poštovanje mjera distance i dozvoljenog maksimalnog broja lica, a prema redovnoj proceduri održavanja Salona.

Varijanta 2:

U slučaju da epidemiološke mjere budu na snazi, i kao takve budu uticale na organizaciju Salona, organizacioni tim Salona preporučuje otvaranje Salona i proglašenje dobitnika nagrada uz direktan prenos događaja na jednom od internet servisa, a svi prijavljeni radovi će biti prezentovani na internet sajtu http://salon2020.sacg.me/, a potom i u Katalogu salona.

18. Na prijedlog Žirija, Organizacioni tim Salona dodjeljuje nagrade Četvrtog crnogorskog salona arhitekture: Grand prix Salona i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama). 

Žiri zadržava pravo preraspodjele nagrada u skladu sa okolnostima i kvalitetom prispjelih radova.

19. Dobitnik Grand prix Salona dobija mogućnost samostalne izložbe na sljedećem Salonu.

20. Slogan Četvrtog crnogorskog salona arhitekture je: „trans-MISIJA

Filip Aleksić

Ema Alihodžić Jašarović

Andrijana Pavićević

Organizacioni tim Četvrtog crnogorskog salona arhitekture

Savez arhitekata Crne Gore

SALON 2020. – PANO (.psd template) – https://drive.google.com/drive/folders/1_e_oEwpVpMrsryZlzgyw0rsoWdiVQmC1?usp=sharing

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA ČETVRTOM CRNOGORSKOM SALONU ARHITEKTURE 2020.

Leave a Reply