superprostor.com

01 touristic-villa-s-m-l-studio-synthesis_portada_26

OBJEKAT: Vila „S, M, L“
MESTO: Krašići, Tivat (Crna Gora)
PROGRAM: Jednoporodično stanovanje
POVRŠINA: 1.345 m2
GODINA: 2014.
AUTOR: Studio Synthesis Architecture & Design
ODG. PROJEKTANT: Sonja Radović-Jelovac
PROJEKTANTI: Nikodin Žižić i Marija Jakić
STRUČNI NADZOR: Predrag Babić
FOTOGRAFIJE: Slaven Vilus

02 _touristic-villa-s-m-l-studio-synthesis_27

Sa početkom upliva stranog kapitala, smer razvoja arhitekture i građevinske industrije u Crnoj Gori poprimio je kvantitativni i kvalitativni preokret. Najčešće u primorskim mestima, pored masovne i bezlične izgradnje, sve češća je pojava sofisticiranih objekata luksuznog porodičnog stanovanja. U grupu ovih, može se reći singularnih objekata lokalne arhitektonske prakse, svojim oblikovanjem i razmerom spada i Vila S, M, L, iza čijeg dizajna stoji podgorički projektni biro Studio Synthesis, na čelu sa Sonjom Radović-Jelovac kao odgovornim projektantom.

Vila S, M, L je složena prostorna struktura koja se prostire na površini od 1.345m2. Vila se nalazi na samoj ivici obale, na južnoj strani Tivatskog zaliva, na kraju niza kojeg formiraju skromniji porodični objekti i letnjikovci. Pristupa joj se dvostrano (sa kopna i mora), što je uticalo na koncepciju njene prostorne organizacije i uvezanost sa parternim uređenjem.

Kompoziciono, Vilu čine više volumena, raspoređenih u ortogonalnom sistemu oko podužnog pešačkog koridora u čijem središtu se nalazi atrijum. Forma objekta je razvijena oko centralne ose koja okupljaprogramske sadržaje i povezuje dva glavna pristupa. Ta centralna osa istovremeno okuplja i pejzažne i scenografske sekvence koje se linearno odigravaju, otvaraju i povezuju sa sadržajima u prizemlju.

Rasčlanjenost sadržaja izvršena je na tri etaže (podrum, prizemlje i sprat), a organizaciona struktura je klasična – jasno zoniranje na dnevnu, noću i servisnu zonu, od koji je svaka pripojena jednoj volumenskoj celini. Vertikalno kretanje kroz objekat je rasuto i istovremeno se odvija na nekoliko tačaka. Značajan aspekt projekta čini parterno uređenje koje je tretirano kao integralni deo prizemlja, a rasčlanjeno je na pristupne, uređene, vodene i ozelenjene površine.

Reminiscencija na tradiciju i lokalno podneblje više su ostvarene kroz materijalizaciju objekta nego kroz njegovu formu i kompoziciju. Konstrukcija Vile je armirano-betonska, što je uticalo na izvesnu masivnost u njenoj pojavi. Za finalnu obradu korišćeni su materijali sa odgovarajućim karakteristikama za uslove primorja, otporni na povećanu vlažnost, insolaciju i salinitet.

Stanovanje u luksuznim vilama sastavni je deo mediteranske tradicije, koja u savremenim okolnostima poprima svoje nove prostorne interpretacije. Pa tako ono što Vila S, M, L donosi kao novinu u lokalnoj arhitektonskoj praksi jeste razmera delovanja arhitekata na polju jednoporodične stambene gradnje, koja se u razmatranom slučaju meri hiljadama kvadratnih metara. Sagledano u celosti, veličina Vile predodredila je mnoge aspekte njene arhitekture, od nivoa celine do nivoa elemenata i detalja.

Dragan Marković

 

 

Vila S M L

Leave a Reply